3000 yrkesskader registreres hvert år bare i industrien.

Det er et høyt tall. Det totale antall yrkesskader registrert hos NAV i 2014 var 24.000. I tillegg er det anslått at det underrapporteres omtrent 50.000 yrkesskader årlig på landsbasis. Vi har bistått mange tusen arbeidstakere gjennom mer enn 25 år etter yrkesskader. Dessverre må vi si, så bekrefter rapporten fra Arbeidstilsynet som NRK har publisert også det vi har erfart gjennom mange år. Sikkerhet tas ikke på alvor i mange bedrifter. Det er selvsagt stor forskjell på arbeidsgivere, men alt for mange må en si ikke følger gjeldende regler. Vi har en del polske klienter og vi ser eksempler på useriøse arbeidsgivere hvor sikkerhet er nærmest ukjent og arbeidstakere utnyttes. Et generelt inntrykk er at selv større bedrifter er lite kjent med sine plikter når en ulykke oppstår. Mange vet ikke at de har en plikt til å rapportere skaden til NAV. En annen sak er at NAV heller ikke følger opp saker der hvor arbeidsgiver ikke har utført sin meldeplikt.  At arbeidsgiver ikke selv er part i en yrkesskadesak er også ukjent for mange. Det fører igjen til unødige konflikter og ikke bare underrapportering, men bevisst feilinformasjon til NAV og forsikringsselskap.  I tillegg informerer arbeidsgivere ofte ikke om at arbeidstaker har rett til erstatning under yrkesskadeforsikringen, kanskje pga manglende kunnskap. En del arbeidsgivere prøver også å si opp den ansatte når en yrkesskade har skjedd, særlig hvis det har skjedd en alvorlig skade. Det er med andre ord både en overraskende mangel på kunnskap, men også en del kynisme hvor det gås på akkord med sikkerhet og rettigheter for arbeidstakere.