Krav om erstatning for nakkeslengskade

Borgarting Lagmannsrett 17. oktober 2016 – LB-2015-76400)

Krav om erstatning for nakkeslengskade – Spørsmål om årsakssammenheng. En kvinnelig motorsyklist kolliderte med en bil i 2007. Kvinnen hadde nakkeplager allerede fra en tidligere ulykke i 1991. Lagmannsretten fant at det var årsakssammenheng mellom den nye ulykken og hennes nåværende nakkeplager, men at hun uansett ville ha vært 20% ervervsufør. Det var ikke grunnlag for ménerstatning, idet lagmannsretten la til grunn at den skadebetingede medisinske invaliditeten var på rundt 11%.