Yrkesskadeerstatning – fremtidig inntektstap

Yrkesskadeerstatning for fremtidig inntektstap er for første gang beregnet individuelt og ikke etter standardforskriften.

Saken gjaldt krav om erstatning for tap i fremtidig inntekt etter yrkesskade.  Skaden medførte at hun ikke kunne fortsette i sitt arbeide som hjelpepleier.  Erstatningskravet for fremtidig inntektstap var beregnet konkret og individuelt til kr. 2. 120.000. Standarderstatningsbeløpet var ca kr. 450.000.

Lagmannsretten kom til at erstatning etter lovens standardforskrift ville føre til en stor underkompensasjon av hennes fremtidige inntektstap.  Lagmannsretten kom til at erstatningen skulle regnes ut etter  hennes individuelle og konkrete tap. Det er første gangen dette er gjort i en sak etter yrkesskadeforsikringsloven. Alle andre saker har blitt utregnet etter en standardisert norm fastsatt i standardforskriften. Det gir normalt en underdekning i forhold til det virkelige tapet. Forsikringsselskapet anket saken til Høyesterett. Høyesterett avviste anken og lagmannsrettens dom ble derfor stående. Dette er en prinsipiell avgjørelse som åpner opp for at andre saker også kan kreves erstattet basert på en individuelle utmåling.