Fritidsskader

Krav på erstatning?

Dersom du skader deg i fritiden, f.eks faller på ski eller sykkel, har du ingen ansvarlig skadevolder å kreve erstatning fra. Hvis du skal ha rett til erstatning for fritidsskader er du avhengig av å ha tegnet en forsikring som gir deg rett til dette.

Om skaden medfører at du ikke klarer å arbeide like mye som før er du avhengig av en uføreforsikring hvis du skal få kompensert noe av tapet ved inntekt som bortfaller. Dersom du ikke har uføreforsikring er du henvist til folketrygdens ytelser. Da anbefaler vi deg å kontakte ditt lokale NAV-kontor.

Uføreforsikringer

For å få utbetaling under uføreforsikringer er det ofte krav om at du har vært minst 50% arbeidsufør i to år sammenhengende og uførheten blir bedømt som varig. Det blir ofte tvist med forsikringsselskapet om tidspunktet for når uføreforsikringen skal utbetales. Det kan derfor være fornuftig å få profesjonell rådgivning slik at du ikke går glipp av forsinkelsesrenter og forsikringssummen blir redusert som følge av at forsikringsselskapet utskyter forfallstidspunktet og utbetalingen av forsikringen.

Ulykkesforsikringer

Du kan også ha en eller flere ulykkesforsikringer som kommer til utbetaling etter fritidsskader som gir en varig medisinsk invaliditet. Den medisinske invaliditeten fastsettes etter Sosialdepartementets invaliditetstabell av en spesialist. Hvis f.eks forsikringssummen er kr. 500.000 ved 100% medisinsk invaliditet blir utbetalingen ved f.eks 10% invaliditet kr. 50.000 med tillegg av forsinkelsesrente fra to måneder etter at skaden ble meldt.

Foreldelse

Det er viktig at du undersøker hvilke forsikringer du har. Meld fra til forsikringsselskapet slik at kravet ikke blir foreldet. Arbeidsgiver kan ha tegnet forsikringer, du kan være medforsikret under ektefellens forsikringer eller ha forsikringer via medlemsskap i foreninger. Mange har i tillegg forsikringsdekning via kredittkort. Sørg for å få oversikt raskt, og meld fra til alle relevante parter så fort som mulig.

Offentlig ansatte

Offentlig ansatte har rettigheter i statens pensjonskasse, kommunal pensjonskasse eller lignende som dekker svært mye av inntektsbortfallet. Ta kontakt med arbeidsgiver for å avklare hva du trenger å gjøre videre.