Eksempler på resultater i trafikkskader

Under følger et utvalg eksempler på saker hvor hvor våre klienter har vunnet frem med sine krav etter å ha blitt utsatt for trafikkskader.

Påkjørt bakfra

En ung sjåfør ble påkjørt bakfra av en som hadde drukket alkohol. Sjåføren fikk smerter i nakken og ble sykemeldt noen uker. Han hadde problemer med å løfte tungt etter ulykken og måtte bytte jobb, men har arbeidet fullt etter ulykken. En spesialist vurderte skadene hans til 7 % varig medisinsk invaliditet. Sjåføren fikk kr 400 000 i erstatning etter ulykken, i tillegg dekket forsikringsselskapet alle utgiftene til advokat.

Frontkollisjon

Frontkollisjon hvor forsetepassasjer ble påført 3 brudd i ryggen. Bruddene grodde fint og skadelidte hadde fått avslag på erstatning grunnet andre helsemessige plager da vi fikk saken 5 år etter at den hadde inntruffet. Sluttresultatet ble en varig medisinsk invaliditet med 10% og kr 600 000 i erstatning. Utgifter til advokat ble dekket i tillegg.

Erstatning etter MC-ulykke

MC-fører kjørte på en ordinær fylkesveg/kommunal veg. En bilist som skulle svinge til venstre så ikke MC-en og overholdt dermed ikke vikeplikten. MC-sjåføren ble hardt skadet. Han fikk hodeskade og andre fysiske skader. Den totale medisinske invaliditeten ble etterhvert satt til 71%. Vi fremmet erstatningskrav mot forsikringsselskapet. Vi kom ikke til enighet med selskapet. Selskapet utbetalte kr. 5.100.000. Saken ble brakt inn for retten. MC-føreren ble tilkjent en samlet erstatning på kr. 7.500.000.

Byttet advokat etter trafikkulykke

Trafikkulykke med et hodetraume og nakkeskade 2006. Saken var ved et annet advokatkontor i hele 9 år uten at det skjedde stort. Klienten fikk da tilbud om sluttoppgjør med kr. 200.000,- . Han var misfornøyd med advokaten sin, og byttet til oss. Vi fikk forhandlet opp tilbudet til kr. 500.000,-, men valgte å avslå da tilbudet var for lavt. Vi tok ut stevning og brakte saken inn for domstolen. Saken endte etter rettsmegling i domstolen med kr. 1.300.000,- i erstatning. Vi hadde saken i ca ett år, så det sier noe om fremdriften av saken når vi fikk til så mye på kort tid sammenlignet med forrige advokat.

Inntektstap og utgifter etter MC-ulykke

MC fører ble hardt skadd med mange bruddskader og hodeskade etter at fører av personbil ikke overholdt vikeplikten. Vi fremmet krav på inntektstap frem til oppgjøret, fremtidig inntektstap til 67 år, fremtidige utgifter til behandling, lege, medisiner, trening og hjemmehjelp. I tillegg krav på tapt alderspensjon, skatteulempe og menerstatning. Etter forhandlinger med forsikringsselskapet fikk vi opprinnelig erstatningstilbud opp fra kr. 1.850.000 til kr. 4.450.000.

Redusert avkortning etter elgpåkjørsel

Fører av bil kolliderte med elg som kom ut i veibanen. Påkjørselen skjedde på sted som var skiltet fare for elgpåkjørsel. I tillegg var det satt opp varsellys som lyste når det var elg i området. Bilfører hadde ikke utvist tilstrekkelig aktsomhet. Han hadde ikke redusert hastigheten til tross for at lyset som varslet elg var på. Forsikringsselskapet påstod 30% avkortning (redusert erstatning). Etter forhandling oppnådde vil å få redusert avkortningen av erstatningen med 15%.

Erstatning og alkoholpåvirket kjøring

Høyesterett avsa dom i 2014: Alkoholpåvirket (1,66 promille) sjåfør, kjørte i 50-60 km/t uten sikkerhetsbelte og omkom. De etterlatte fikk 20 % avkortning i erstatningen.

Fotgjenger påkjørt, fører stakk fra stedet

En fotgjenger ble påkjørt og skadet av bil hvor fører stakk fra stedet. Etter en lengre biljakt fikk politiet stanset og pågrepet fører av bilen. Det viste seg etterhvert at bilen ikke hadde ansvarsforsikring. Vi hjalp den skadde fotgjengeren og kontaktet Trafikkforsikringsforeningen (TFF). Når det er uforsikret motorvogn eller ukjent bil som forårsaker en en trafikkulykke er det TFF som foretar erstatningsoppgjøret på vegne av de forsikringsselskaper som tilbyr trafikkforsikring i Norge. Fotgjengeren fikk erstattet sitt økonomiske tap etter ulykken fullt ut.

Trafikkskadet fotgjenger glemte å notere navnet på bilfører som kjørte på henne

En kvinne krysset en fotgjengerovergang og ble påkjørt av en bil. Hun kom bare lettere til skade og fikk et mindre inntektstap på ca kr. 45.000. Hun snakket med bilfører etter ulykken, men glemte å notere navn og telefonnummer. Da hun senere henvendte seg til TFF nektet de først å betale erstatning fordi de mente det var hennes feil at hun ikke hadde notert navnet. Vi representerte kvinnen mot TFF. Etter noen tids saksbehandling og fremleggelse av rettspraksis som gav henne støtte for at hun hadde et krav mot TFF fikk hun erstattet sitt økonomiske tap.

Bilulykke med lav medisinsk invaliditet, gjenopptak og erstatningsutmåling

En person pådro seg en kneskade i en trafikkulykke som skjedde i arbeid 2000. Skaden ble vurdert til 5 % medisinsk invaliditet. Oppgjøret fra forsikringsselskapet i 2002 var på kr. 50.000,-, som full og endelig erstatning for påført inntektstap. Den skadde ba selv om at saken ble gjenopptatt i januar 2005, men fikk avslag. Vi overtok saken, og avsluttet saken i august 2007 med en tilleggsutbetaling på kr. 2.250.000,-.

Full erstatning etter lastebilulykke

En lastebilsjåfør kjørte av veien og fikk alvorlige skader, blant annet amputert en arm. Forsikringsselskapet hevdet 30 % avkortning (reduksjon av erstatningen) for manglende bilbeltebruk. Vi representerte lastebilsjåføren. Saken endte med full erstatning, ingen avkortning, og et samlet erstatningsoppgjør med ca. kr. 2 millioner.

Whiplash: Sjåførlærer fikk nakkeskade etter påkjørsel

En sjåførlærer som ble påkjørt bakfra fikk nakkeskade og ble 100 % arbeidsufør. Forsikringsselskapet avslo å betale erstatning. Etter at saken ble bragt inn for retten ble saken forlikt (vi kom til enighet med selskapet i rettsmegling). Det ble utbetalt en erstatning med over kr. 1,8 millioner.

Whiplash: Påkjørt bakfra på jobb

En person ble påkjørt bakfra på jobb. Klienten kontaktet oss fordi hun ikke fikk dekket sine utgifter til behandling fullt ut. Hun var ikke kommet tilbake til arbeid etter ulykken. Spesialisterklæringen konkluderte med 3 % varig medisinsk invaliditet og 5-10 % ervervsmessig uførhet pga. skaden. Spesialisten la vekt på andre årsaker enn ulykken til hennes plager (tidligere nakkeskade, hodepine). Hun hadde hatt mange sykemeldinger pga. hode- og nakkesmerter før ulykken. Spesialisterklæring i anledning trygdesaken konkluderte med 15 % varig medisinsk invaliditet, men denne erklæringen hadde en del elementære feil. Før vi kom inn i saken hadde selskapet muntlig avslått erstatning. Vi fremsatte krav, forhandlet med selskapet som resulterte i en erstatning på kr. 955.000. Erstatningen tilsvarte ca 50 % ervervsuførhet.

Whiplash: Ufør etter bilulykke

En mann var involvert i en bilulykke i 2008. Han var utsatt for en påkjørsel bakfra med påfølgende nakkeskade, hodeskade, mv. Spesialisterklæringen konkluderte med medisinsk invaliditet 19 %. Han ble 100 % ufør som følge av ulykken. Vi avsluttet erstatningssaken i 2014 og den totale erstatningssummen ble ca kr. 1.293.000,-.

Nakkeskade og arbeidsufør etter elgpåkjørsel

En mann var involvert i en elgpåkjørsel, og pådro seg nakkeskade, hodepine, mv. Spesialisterklæringen konkluderte med medisinsk invaliditet på 10 – 12 %. Han ble ca. 50 % arbeidsufør. Vi oppnådde en total erstatning på kr 2.193.000,-.

Nakkeskade og korsryggsmerter etter påkjørsel bakfra

Trafikkulykke med påkjørsel bakfra. Han fikk nakkeskade og korsryggsmerter. Han fikk dekket kr. 48.720 for inntektstap og utgifter og tilbudt kr. 15.000 i fremtidig tap. Etter at vi ble engasjert ble det innhentet spesialisterklæring som fastsatte varige medisinsk invaliditet til 12% for nakkeskaden. Endelige resultat i erstatningssaken var at han i stedet for kr. 15.000 fikk en erstatning på kr. 1.500.000.

Avsluttende kommentar

Det er riktig å opplyse at en selvsagt ikke får medhold i alle saker og at vi i et fåtall saker ikke får justert erstatningsbeløpet. Som en klar hovedregel kan vi forsiktigvis anslå at du vil oppnå mellom 50 % og 100 % mer i erstatning ved å bruke oss, enn ved å håndtere din egen sak overfor forsikringsselskapet. Du vil med andre ord få en mer riktig erstatning ved å bruke vår profesjonelle bistand.

I en del saker lønner det seg helt klart å gå til rettssak mot forsikringsselskapene. Det ser vi når vi sammenligner tilbudet fra forsikringsselskapene før stevningen ble tatt ut med resultatet etter rettslig prosess. I våre siste prosesser utgjorde tilbudene kr 4.411.000,- mens samlet resultat etter inngåtte forlik eller dom var kr 11.500.000,-. Det innebærer en økning med ca kr. 7.100.000 eller 160 %.

Kontakt oss for en gratis vurdering av din sak!