Dine rettigheter ved yrkesskade

Dersom du har fått godkjent en yrkesskade hos NAV har du rettigheter både etter folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven. Det er i utgangspunktet de samme vilkårene som legges til grunn etter yrkesskadeforsikringsloven og folketrygdloven for at det skal være en godkjent yrkesskade. Du har også rett til advokat ved yrkesskade, se nedenfor.

1. Rettigheter ved godkjent yrkesskade etter yrkesskadeforsikringsloven:

Ved godkjent yrkesskade har du rettigheter etter yrkesskadeforsikringsloven. Alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring som gir deg rettigheter ved yrkesskade mot arbeidsgivers forsikringsselskap. Det gir deg også rett til advokat ved yrkesskade. Det er viktig å være klar over at forsikringsselskapet ikke er bundet av NAVs vurdering av om det foreligger en yrkesskade.

Dette kan du kreve dekket (erstattet) av forsikringsselskapet:

 •  inntektstap du har fra skaden skjer og så lenge du har tap
 • utgifter som du ikke får dekket av HELFO som medisiner, behandling, lege etc.
 • utgifter til å få utført arbeid i hjemmet
 • menerstatning dersom skaden har gitt en varig medisinsk invaliditet på 15% eller mer
 • utgifter til arbeid på selve boligen
 • utgifter til personlig assistanse

Dersom arbeidsgiver har tegnet en utvidet forsikringsdekning utover den lovpålagte kan du ha flere krav. Hva den utvidede dekningen gjelder avhenger av forsikringsavtalen som arbeidsgiver har inngått med forsikringsselskapet. Ofte er det rett til menerstatning fra 1% varig medisinsk invaliditet eller/og en høyere erstatning for fremtidig inntektstap.

Rett til advokat ved godkjent yrkesskade etter yrkesskadeforsikringsloven:

Du har rett til advokat ved godkjent yrkesskade. Det betyr at forsikringsselskapet er pliktig til å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Forsikringsselskapet har sine advokater og ansatte leger med spisskompetanse for å ivareta selskapets interesser. Forsikringsselskapet betaler ikke ut mer enn det må. All erfaring viser at for å få dine rettigheter ved yrkesskade er du avhengig av advokatbistand med spesialkompetanse og erfaring med yrkesskade.

2. Rettigheter ved godkjent yrkesskade hos NAV:

Hvis du har blitt skadet på jobb må du søke om å få skaden godkjent som en yrkesskade. Har du fått skaden din godkjent som yrkesskade av NAV har du rettigheter etter folketrygden hos NAV/HELFO. Les mer om dine rettigheter her.

Dine rettigheter etter folketrygden ved godkjent yrkesskade:

 • sykepenger i inntil 12 måneder etter skaden
 • arbeidsavklaringspenger i 3 år som hovedregel
 • uføretrygd
 • legeutgifter/legeregning hos leger som har driftsavtale med kommunen
 • utgifter til behandler (f.eks. fysioterapeut) som har driftsavtale med kommunen
 • reiseutgifter til og fra behandler, lege etter nærmere bestemte vilkår
 • medisiner
 • menerstatning dersom skaden gir en varig medisinsk invaliditet på mer enn 15%

Ved godkjent yrkesskade vil grunnlaget for beregning av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd beregnes etter gunstigere regler enn om det ikke var yrkesskade. For å få dekket utgiftene til behandler, lege så må de ha en driftsavtale med kommunen. Les mer om dekning av utgifter her – HelseNorge.

Rett til advokat ved godkjent yrkesskade etter folketrygdloven:

Du har ikke rett til advokat, det vil si få dekket advokatutgifter for å hjelpe deg med dine saker hos NAV. Det er allikevel ofte behov for bistand fordi NAV er et tungrodd og krevende system å forholde seg til.

Vi i Advokatfirmaet Unneland gir råd og veiledning i forhold til dine rettigheter ved yrkesskade i NAV når vi er engasjert som din advokat i yrkesskadesaken mot forsikringsselskapet. Vi passer på hva du må søke på, når du må søke, hva som er viktig informasjon å gi, samt hvordan du generelt bør håndtere din skadesak overfor NAV-systemet. Det kan spare deg for mye frustrasjon og være lønnsomt.

Dersom du får avslag fra NAV på å få godkjent yrkesskaden eller andre rettigheter, har du rett til å få dekket advokatutgiftene ved klage dersom du vinner fram mot NAV.