Erstatning etter trafikkulykke – hva dekker forsikringen?

Erstatning etter trafikkulykke

Dersom du har blitt skadet i en trafikkulykke eller påkjørsel, enten som fotgjenger, sjåfør, passasjer, syklist eller motorsyklist kan du ha krav på erstatning. Det er flere erstatningsposter som er aktuelle etter en trafikkulykke, det avhenger av din situasjon og dine skader. Nedenfor er en gjennomgang av de mest vanlige erstatningspostene knyttet til inntektstap og utgifter etter en trafikkskade, også utgifter til advokat dekkes vanligvis gjennom forsikringen. Ta gjerne kontakt med oss for en vurdering av hvilke erstatningskrav som kan være aktuelt for deg.

Dette kan du kreve erstattet etter en trafikkulykke:

Erstatning – inntektstap

Du har krav på å få dekket inntektstapet fra forsikringsselskapet hvis du blir skadet i en trafikkulykke. Normalt oppstår tapet etter utløpet av sykepengeperioden. Det kan også oppstå tidligere dersom du hadde inntekter fra overtid og ekstraarbeid eller tjente mer enn 6G (grunnbeløpet i Folketrygden er kr 124 028 (pr 1.5.2024). De fleste har behov for bistand for å beregne inntektstapet riktig og til å fremsette kravet overfor forsikringsselskapet etter en trafikkskade.

Visste du at forsikringsselskapet vanligvis dekker advokatutgiftene hvis du blir skadet i en trafikkulykke?

Erstatning – fremtidig inntektstap

Dersom du ikke kommer tilbake i samme stillingsprosent som du hadde før ulykken eller du ikke greier å arbeide like mye overtid vil du ha et fremtidig inntektstap. Det fremtidige inntektstapet beregnes fra saken gjøres opp og frem til pensjonsalder. I noen tilfeller er tapsperioden kortere, for eksempel dersom du må omskoleres og deretter kommer tilbake i full jobb.

Det fremtidige inntektstapet er ofte vanskelig å beregne og det er mange variabler. Vi har lang erfaring med å fremsette krav om inntektstap og vet hva det er viktig å ta hensyn til.

Erstatning for utgifter etter trafikkskad

Du har krav på å få dekket alle nødvendige og rimelige utgifter som følge av trafikkulykken. Det kan være til behandling, lege, medisiner, reise, utstyr, m.m. Først må det undersøkes hva HELFO dekker, deretter kreves de udekkede utgiftene fra forsikringsselskapet. Ta vare på kvitteringer for å dokumentere dine utgifter. Selv om beløpet synes lite med en gang kan totalsummen bli stor dersom plagene ikke går over. 

Les mer: Frikort for helsetjenester

Ménerstatning trafikkulykke

Menerstatning utbetales når du har blitt påført en trafikkskade som har gitt deg varige mén i form av medisinsk invaliditet. Erstatningen skal kompensere for tapt livsutfoldelse som ikke kan måles i penger (ikke-økonomiske tap). Graden av medisinsk invaliditet avgjør erstatningsbeløpet og er en prosentsats basert på folketrygdens grunnbeløp (G). Dette skiller seg fra et økonomisk tap som avgjøres ut i fra faktiske inntekter og kostnader. Du kan ha krav på ménerstatning selv om du kan jobbe som vanlig og ikke har inntektstap. Vi kan hjelpe deg å vurdere om ménerstatning kan være aktuelt for deg etter trafikkulykken.

Erstatning – fremtidige utgifter

Du har krav på å få erstattet utgifter til for eksempel medisiner, legeutgifter, behandling, hjelpemidler som du vil ha i årene fremover.

Erstatning – utgifter til advokat

Du har krav på å få dekket såkalte nødvendig og rimelige utgifter til advokat. Det innebærer at du som hovedregel vil få dekket alle dine advokatutgifter hvis du blir skadet i en trafikkulykke.

Erstatning – skatteulempe

Den fremtidige erstatningen vil kunne gi avkastning i form av renter dersom beløpet settes i bank. I tillegg kan erstatningsbeløpet være gjenstand for formuesskatt. For at skatten ikke skal tære på den fremtidige erstatningen gjøres det et påslag på all fremtidig erstatning med 20%.

Erstatning etter trafikkskade – tapt pensjon

Når du får redusert inntekt etter trafikkulykken vil du normalt ikke få samme opptjening av pensjon som om trafikkulykken ikke hadde skjedd. Dette er en erstatningspost som ikke er helt enkel å beregne. Vi kan hjelpe deg med beregning av pensjonstapet ditt.

Erstatning – hjemmearbeidstap

Dersom du ikke kan gjøre din del av tradisjonelt husarbeid, vedlikeholds- og oppussingsarbeid, hagestell, snømåking og liknende etter trafikkulykken kan det kreves erstattet. Det gjelder både perioden like etter trafikkulykken og for fremtiden.

Oppreisningserstatning etter en trafikkskade

Dersom ansvarlig bilfører har opptrådt grovt uaktsomt og derved forårsaket ulykken kan du kreve erstatning av bilfører direkte eller forsikringsselskapet for tort og svie. Det er en erstatning for fysisk eller psykisk skade hvor meningen er at det skal føles som en straff. I noen tilfeller kan du også ha krav på en bistandsadvokat. Utgiftene til bistandsadvokat dekkes av det offentlige og bistår deg under straffesaken. Vi har lang erfaring som bistandsadvokat for våre klienter, slik at du kan få hjelp til både erstatningssaken og straffesaken på samme sted. 

Les mer: Oppreisningserstatning

Les mes: Bistandsadvokat

Trafikkulykke – erstatning for dødsfall – forsørgertap

Dersom trafikkulykken fører til dødsfall har de etterlatte krav på erstatning.