Yrkessykdom – erstatning

Advokatfirmaet Unneland yrkessykdom erstatning

Yrkessykdom – erstatning – advokat

Vi er et lite advokatfirma som spesialiserer oss innenfor yrkessykdommer og personskader som har oppstått på jobb eller i trafikken. Vi har jobbet med dette i over 30 år og har lang erfaring med å håndtere og løse erstatningssaker. Vi anslår at du kan få mellom 50-100 % mer i erstatning ved å benytte vår kompetanse enn ved å håndtere saken selv. 

Du kan ha krav på å få erstattet inntektstap, behandlingsutgifter og andre utgifter fra arbeidsgivers forsikringsselskap. 

Vårt mål er at du skal kunne konsentrere deg om rehabilitering, mens vi tar hånd om forsikringssaken din. Vi legger vekt på personlig kontakt og holder deg fortløpende oppdatert. Vi gir konkrete tilbakemeldinger om hva du har krav på og hva som er mulig å oppnå. 

Vi bryr oss, har erfaringen som trengs og kjemper din sak! 


Yrkessykdom og erstatning

Her har vi samlet informasjon du vite om dersom du har en yrkessykdom.

Hva er en godkjent yrkessykdom?

Her kan du lese mer om hva som er en godkjent yrkessykdom.

Hva dekker forsikringen ved yrkessykdom?

Her kan du lese om hva forsikringen dekker ved en godkjent yrkessykdom.

Dine rettigheter ved godkjent yrkessykdom

Her kan du lese om dine rettigheter hos forsikringsselskapet og det offentlige ved godkjent yrkessykdom.

Varig medisinsk invaliditet

Her kan du lese mer om hva varig medisinsk invaliditet er og hvordan det fastsettes.

Ménerstatning

Her kan du lese mer om hva menerstatning er og hvordan det beregnes og utbetales.

Eksempler på yrkessykdoms-saker

Her kan du finne eksempler på saker som vi har løst for våre klienter.

Hovedtariff-avtalen

Her kan du lese om dekningen offentlige ansatte med godkjent yrkessykdom har etter hovedtariffavtalen.

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål vi ofte får fra våre klienter.

Våre tips

Les våre tips basert på 30 års erfaring.

Hva er yrkessykdom?

Yrkessykdom er en sykdom du har fått på jobb. Du kan har vært utsatt for giftige stoffer, ulike løsemidler, gass eller røyk og ha fått lungesykdommer, kols, lungekreft mm. Det kan også være at du har utviklet allergier eller astma under ditt arbeid som frisør, baker eller bygningsarbeider. Det er også mange som arbeider med vibrerende verktøy som utvikler vibrasjonsskader. Noen ganger må du da enten slutte i ditt yrke og finne en annen jobb, gjerne etter omskolering. Andre ganger kan du bli helt eller delvis ufør. Det er viktig å vite at du kan få hjelp av oss til å få dekket ditt inntektstap når dette skjer. Vi hjelper deg også i NAV-systemet så du slipper å stå alene.

Det er ikke alle sykdommer som godkjennes som yrkessykdommer.

Les mer: Godkjent yrkessykdom og yrkessykdomslisten

Advokatfirmaet Unneland yrkessykdom erstatning

Kan jeg få erstatning for yrkessykdom?

Du kan få erstatning for yrkessykdom.

Det er ofte en sammensatt, vanskelig og arbeidskrevende medisinsk prosess å få fastslått en yrkessykdom. Arbeidsgiver plikter å melde en yrkesskade til NAV, og du har selv ansvaret for å melde sykdom til arbeidsgivers forsikringsselskap. For den videre prosessen er lovverket komplisert, og det skal foretas omfattende og vanskelige skjønnsmessige vurderinger. Du vil derfor svært ofte ha behov for juridisk bistand for å sikre deg at de riktige vurderinger blir foretatt. Advokaten du velger må ha bred og lang erfaring på området.

Greit å vite – forsikringsselskapet dekker vanligvis advokatutgifter i yrkesskadesaker.

Hva dekker yrkesskadeforsikringen ved yrkessykdom? Hva har du krav på?

Dersom du har fått en yrkessykdom har du krav på å få dekket alle utgifter og tap du har hatt og vil få som følge av sykdommen. Etter en yrkessykdom er det mange som etterspør etter en kalkulator for å beregne erstatningen, men fordi det må gjøres en individuell utmåling av ditt tap med dine forutsetninger er det svært komplisert å lage en enkel kalkulator som gir et riktig resultat.

Ved en yrkessykdom kan du ha krav på erstatning for inntektstap, fremtidig inntektstap (grunnerstatning), utgifter, hjemmearbeidstap, menerstatning og utgifter til advokat. Ditt inntektstap for eksempel, vil avhenge av hvor mye du faktisk ville tjent om sykdommen ikke hadde skjedd og hvor mye du får fra NAV, egne eller arbeidsgivers forsikring utenfor yrkesskadeforsikringsloven etter skaden.

Les mer: Erstatning etter yrkessykdom – hva dekker yrkesskadeforsikringen?

Hva er en godkjent yrkessykdom?

Godkjent yrkessykdom
brukes som oftest når NAV har godkjent en sykdom som yrkessykdom. NAV sin godkjennelse av yrkessykdom gjøres som nevnt etter folketrygdlovens regler kapittel 13 § 13-4 og yrkessykdomslisten.

Godkjent yrkessykdom
betyr som hovedregel det samme etter folketrygdloven som etter lov om
yrkesskadeforsikring. Men arbeidsgivers forsikringsselskap er ikke bundet av
NAV sine vurderinger av om vilkårene er oppfylt. I mange tilfeller vil imidlertid
forsikringsselskapet akseptere NAV sin godkjennelse.

Les mer: Løsemiddelskade

Les mer: Godkjent yrkessykdom og yrkessykdomsliste

Har du mistet ektefelle, forelder eller annen som har forsørget deg på grunn av yrkessykdom?

Ingenting kan erstatte tapet av noen du er i glad i. Forsørgertapserstatning skal redusere de økonomiske konsekvensene av å miste en som har forsørget deg. Du kan lese mer om vilkårene forsørgertapserstatning her.

Les mer: Forsørgertapserstatning

Hva er yrkessykdomslisten?

Sosialdepartementet har gitt forskrift om hvilke sykdommer som skal likestilles med yrkesskade.

Yrkessykdomslisten, eller listesykdommer som de ofte omtales som, er sykdommer som finnes i departementets forskrift om hvilke sykdommer som skal likestilles med yrkesskade.

Det finnes flere sykdommer i listen.

Sykdommer som ikke står på yrkessykdomslisten kan som hovedregel ikke godkjennes som yrkessykdommer. For eksempel vil hardt arbeidspress og stress over lang tid som utvikler seg til en psykisk sykdom ikke falle inn under listen for yrkessykdommer.

Les mer: Godkjent yrkessykdom og yrkessykdomslisten

løsemiddelskade astma
Advokatfirmaet Unneland yrkessykdom erstatning

Hvordan får jeg godkjent en yrkessykdom?

På NAV sin hjemmeside finner du skjemaet «Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium» som fylles ut og sendes til NAV. NAV gjør deretter en henvendelse til en arbeidsmedisinsk avdeling ved ett av de større sykehusene. Som regel vil da en spesialist i arbeidsmedisin foreta undersøkelser av deg, innhente informasjon fra arbeidsgiver om hvilken påvirkning du har vært utsatt for, hvor lenge og hvilken konsentrasjon mm.

Arbeidsmedisineren vil deretter foreta undersøkelser og vurderinger av om vilkårene i § 13-4 gjengitt overfor er oppfylt. Det vil utarbeides en rapport med en konklusjon som sendes NAV til endelig vurdering. NAV fatter deretter et vedtak om du har en godkjent yrkessykdom eller ikke. En slik prosess tar tid og det vil nok gå minst 6-7 måneder før et vedtak foreligger. Forsikringsselskapet til arbeidsgiver vil som regel avvente NAV sin vurdering om godkjent yrkessykdom før de foretar sin vurdering og starter behandlingen av yrkessykdomssaken. 

Må jeg betale for advokatutgiftene?

Den første konsultasjonen med oss skjer på telefonen og er alltid gratis. Du bestemmer selv om du vil at vi skal bistå deg videre. Du vil uansett få nyttige tips og råd om veien videre og en foreløpig vurdering av om du har krav på erstatning eller ikke.

Hovedregelen er at forsikringsselskapet dekker vårt advokatsalær med arbeid ovenfor forsikringsselskapet. Du får mer informasjon om dette før du signerer en oppdragsavtale med oss.

Du har ikke rett til advokat, det vil si å få dekket advokatutgifter for å hjelpe deg med saksbehandlingen hos NAV. Det er ofte behov for bistand fordi NAV er et tungrodd og krevende system å forholde seg til.

Vi i Advokatfirmaet Unneland gir råd og veiledning i forhold til dine rettigheter ved yrkessykdomssak i NAV, når vi er engasjert som din advokat i yrkessykdomssaken mot forsikringsselskapet. Vi hjelper deg med hva som er viktig å passe på, samt hvordan du generelt bør håndtere din yrkessykdomssak i NAV-systemet. Det kan spare deg for mye frustrasjon og i tillegg være lønnsomt. Dersom du får avslag fra NAV på å få godkjent yrkessykdommen eller andre rettigheter du har, vil du ha rett til å få dekket advokatutgiftene ved klage dersom du vinner fram mot NAV.

Hvorfor er det viktig å kontakte advokat så raskt som mulig etter mistanke om yrkessykdom?

Det er fordi tidlig informasjon kan sikre dine rettigheter best mulig. Det er flere ting det er viktig å vite om tidlig i prosessen og saken din kan bli mer utfordrende å håndtere dersom du ikke har kjennskap til dette og gjør det du skal fra du får informasjon om at det kan være yrkessykdom.

Mange av våre klienter har forsøkt å håndtere saken sin selv først, men opplever at det er utfordrende. Saken tar ofte lang tid og forsikringsselskapene krever mye dokumentasjon. Ofte blir det spørsmål om når yrkessykdommen ble konstatert, dvs første gang du gikk til lege med symptomer. Det fører ofte til at det kan være flere selskaper som kan være aktuelle for å dekke ditt tap og kun ett er ansvarlig. Det fører til mye frustrerende arbeid i en slik situasjon å få et selskap til å påta seg ansvaret. Selskapene har en tendens til å skylde på hverandre. Nesten uten unntak får våre klienter langt bedre oppgjør etter at de har fått bistand av oss enn det de fikk på egenhånd.

Hvorfor bør du kontakte Advokatfirmaet Unneland?

Vi kan forsiktig anslå at du vil oppnå mellom 50% og 100% mer i erstatning ved å bruke oss, enn ved å håndtere din egen sak overfor forsikringsselskapet. Du vil med andre ord få en mer riktig erstatning ved å få profesjonell bistand av en advokat.

Advokatfirmaet Unneland AS har spisskompetanse med mer enn 30 års erfaring. Våre advokater arbeider kun med personskader; yrkessykdom, yrkesskader og trafikkskader, og har derfor god kompetanse på området.

Du kan selv bestemme om du trenger bistand etter at du har snakket med oss, vi hjelper deg uansett med råd og informasjon om hva du bør passe på.

Yrkessykdom frisør

Hvilke rettigheter har du ved yrkessykdom

Hvis du har en godkjent yrkessykdom har du rettigheter både etter folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven. Det er henholdsvis NAV og forsikringsselskapet som bestemmer om du oppfyller vilkårene for en godkjent yrkessykdom.

Du har forskjellige rettigheter etter folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven. Det kan for eksempel være til dekning av utgifter eller inntektstap. Vi kan regelverket og vet hva du har krav på. Vi kan hjelpe deg slik at du får oppfylt de rettighetene du har krav på.

Les mer: Dine rettigheter ved yrkessykdom

Eksempler på yrkessykdomssaker

Mange lurer på hva de kan forvente seg i en erstatningssak. Her har vi samlet noen eksempler fra saker vi har behandlet gjennom årene som gjelder erstatning etter yrkessykdom.

Lurer du på hva du kan ha krav på anbefaler vi deg å kontakte oss. Vi legger vekt på å gi ærlige tilbakemeldinger, slik at du har realistiske forventninger til hva du kan oppnå.

Les mer: Eksempler på yrkessykdomssaker

Menerstatning

Får du en varig sykdom av en viss alvorlighet kan du ha krav på menerstatning. Det er medisinske spesialister som avgjør hvorvidt du har krav på menerstatning. Spesialisten avgjør hvilken varig medisinsk invaliditet du har fått som følge av sykdommen. Det avgjøres ut i fra en invaliditetstabell som er laget av Arbeids- og Sosialdepartementet. Spesialistene vurderer sykdommer forskjellig og noen samarbeider med forsikringsselskapene. Vi anbefaler derfor at du kontakter oss som har god kjennskap til erstatningsrett og spesialistene, før det besluttes hvilken spesialist som skal vurdere din sak. Dette valget kan få avgjørende betydning for ditt erstatningskrav. La aldri forsikringsselskapet bestemme ditt spesialistvalg.

Les mer: Menerstatning

Les mer: Invaliditetstabell – hva er medisinsk invaliditet?

Hva må du bevise?

Det er du som er skadet som har bevisbyrden, det betyr at du må bevise at dine tap skyldes sykdommen. Det gjøres normalt ved at NAV henviser deg til en utredning ved arbeidsmedisinsk avdeling ved ett av våre større sykehus.

Finnes det en kalkulator for beregning av erstatning ved yrkessykdom?

Nei, ikke som uten videre gir deg oversikt over hva som dekkes av yrkesskadeforsikringen. Alle sykdommer og alle saker vurderes forskjellig. Din sak tar utgangspunkt i dine personlige forhold som for eksempel inntekten din med og uten sykdommen. Disse vurderingene er det vanskelig for en kalkulator å håndtere.

Beregningen av menerstatning og grunnerstatning (fremtidig inntektstap) er standardiserte, men baseres på individuelle forutsetninger. Menerstatningen beregnes ut i fra det varige omfanget av sykdommen din og alderen din. Grunnerstatningen tar utgangspunkt i hvor mye du vil kunne jobbe fremover. Også her er det unntak og individuelle forutsetninger for beregningene.

Både det påførte inntektstapet, hjemmearbeidstapet og utgiftene knyttes direkte til din situasjon før og etter sykdommen. Ingen saker er derfor like på dette punktet.

Det er alltid uenigheter med forsikringsselskapet om hvilke forutsetninger og tall som er grunnlaget for utmåling av erstatningen. Legges det inn feil tall i en kalkulator kan det få store utslag. Det er derfor viktig at du får hjelp til å vurdere din situasjon, slik at du får riktig erstatning.

Dette er en av de viktigste årsakene til at vi anbefaler at du kontakter en advokat med lang erfaring med erstatningsrett. Slik får du en grundig vurdering av saken din og hjelp til å beregne tapet ditt riktig.

Yrkessykdom advokat

Offentlig ansatt og yrkessykdom?

Hvis du er ansatt i stat, fylkeskommunen eller kommunen (offentlig ansatt) har du i tillegg en erstatningsdekning gjennom hovedtariffavtalen. Du har krav på erstatning etter det regelverket som er mest gunstig for deg. Erstatningen må derfor beregnes etter flere regelsett for å finne ut hva som lønner seg for akkurat deg. Vi har lang erfaring med erstatningsrett og kan hjelpe deg med dette.

Les mer: Hovedtariffavtalen 

Våre tips

Etter over 30 år i bransjen har vi lang erfaring med erstatningsoppgjør etter yrkessykdomssaker og skader på jobb. Vi har samlet våre tips til deg, slik at du kan håndtere saken din best mulig, med eller uten vår hjelp.

Les mer: Våre tips

Ofte stilte spørsmål – faq yrkessykdom

Vi har lang erfaring med skader på jobb og yrkessykdomssaker og her har vi samlet ofte stilte spørsmål som gjelder erstatning etter yrkessykdom og forsikringssaker etter yrkesskade.

Må du oppsøke lege? Er det nødvendig med advokat? Hva må jeg huske på når jeg fyller ut skademeldingen? Må jeg betale skatt av erstatningsbeløpet? Det og andre spørsmål får du svaret på her. 

Les mer: Ofte stilte spørsmål

Når kan saken avsluttes?

Når sykdommen er stabilisert og anses varig, bør det innhentes en spesialisterklæring hvor sykdommen din vurderes. Spesialisten konkluderer med hvilken medisinsk invaliditet sykdommen har etter Arbeids- og sosialdepartementets invaliditetstabell. Videre beskriver spesialisten dine funksjonshemninger i arbeidslivet, det vil si, hvor mye kan du jobbe. Valg av spesialist er viktig og kan få avgjørende betydning for utfallet av din sak. Vi bistår ved valg av spesialist i din sak for å sikre at vedkommende har riktig kompetanse og erfaring til å vurdere dine skader.

Når omfanget av sykdommen er klarlagt utarbeider vi et endelig krav i saken. Her oppsummerer vi alle erstatningspostene, både for tiden som har gått etter ulykken og for fremtiden. Normalt avsluttes sakene gjennom forhandlinger med forsikringsselskapet.

Dersom saken ikke løses er rettssak neste skritt. Vi har lang erfaring også med å føre erstatningssaker for domstolene og kan representere deg dersom det er aktuelt.

Har du andre forsikringer?

Undersøk hvilke forsikringer du har og meld fra skriftlig til det aktuelle forsikringsselskapet. Det har betydning i forhold til forsinkelsesrenter og du unngår at kravet blir foreldet. Noen ganger kan du ha forsikringer som er overlappende og du kan ha krav mot flere selskaper. Vi kan hjelpe deg også med andre forsikringer, men det ansvarlige forsikringsselskapet dekker ikke vårt arbeid ovenfor andre forsikringsselskap. Utgiftene ovenfor andre forsikringsselskap er ofte lave og vi vil avtale dette med deg før arbeidet settes i gang.

Er det spesielle regler hos NAV i yrkessykdomssaker?

Ja, det er spesielle regler for deg som har fått en yrkessykdom. Det er for eksempel gunstigere regler for beregning av sykepenger og andre vilkår for om du har krav på arbeidsavklaringspenger. I tillegg slipper du egenandeler til behandler og lege som har avtale med kommunen. Nav har mye informasjon til deg som har blitt skadet på jobb, du kan lese mer om det her.