Menerstatning – yrkesskade

Hva er menerstatning?

Menerstatning er erstatning for varig skade du har fått som etter en arbeidsulykke. Det skal fastsettes en medisinsk invaliditet for de varige skadene og erstatningsbeløpet fastsettes ut ifra denne.

Erstatningen skal kompensere for tapt livsutfoldelse som ikke kan måles i penger (ikke-økonomiske tap). Graden av medisinsk invaliditet bestemmer erstatningsbeløpet, i motsetning til eventuell økonomisk tap på grunn av skaden. Graden av medisinsk invaliditet fastsettes som en prosentsats og erstatningen beregnes ut ifra folketrygdens grunnbeløp (G). Det betyr at om du har blitt påført en betydelig varig skade, men fortsatt fungerer i full jobb, kan du likevel ha krav på menerstatning.

Yrkesskade og menerstatning

Alle bedrifter er lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Menerstatning som følge av varig medisinsk invaliditet i yrke dekkes av en slik forsikring. I tillegg utbetaler Nav menerstatning.

Om du har vært utsatt for en yrkesskade, eller er påført yrkesrelatert sykdom, og tilstanden har stabilisert seg etter medisinsk behandling og rehabilitering, kan du i henhold til forskriften ha krav på menerstatning. Du må til lege (spesialist) for å få fastsatt varig og vesentlig medisinsk invaliditet. Med varig menes skader du må leve med i minst 7-10 år, med vesentlig menes en invaliditetsgrad på minst 15 prosent.

Hvordan søker du menerstatning etter yrkesskade?

Det er tre krav som må innfris for å kunne søke om menerstatning. Skaden må være varig, den må være betydelig, og den må være medisinsk. En lege utsteder en spesialisterklæring som beskriver din grad av varig medisinsk invaliditet i samsvar med invaliditetstabellen. Spesialisterklæringen angir beregningsgrunnlaget for din erstatningssum.

Greit å vite – forsikringsselskapene dekker vanligvis advokatutgiftene i yrkesskadesaker.

Hos NAV kan du som hovedregel tidligst søke erstatning når det har gått ett år etter at skaden skjedde. Ofte vil det være det samme utgangspunktet for å ta kontakt med forsikringsselskapet og foreslå valg av spesialist til å utarbeide spesialisterklæringen.

Les mer om menerstatning på Nav sine nettsider.

Utbetaling og beregning – hva har jeg krav på?

Mye av beregningen av menerstatning er standardisert. Erstatningen beregnes ut fra graden av varig medisinsk invaliditet, forventet gjenlevende levealder og folketrygdens grunnbeløp (G). Et forsikringsselskap vil i mange tilfeller utbetale et engangsbeløp. Menerstatningen fra Nav er en livsvarig ytelse som utbetales månedlig. Den kan likevel utbetales som et engangsbeløp som da vil omfatte hele menerstatningen du har rett på beregnet fra utbetalingstidspunktet.

Beregning av menerstatning utmåles etter følgende tabell.

Omtrent 1/3 av den totale menerstatningen  betales av yrkesskadeforsikringen og de resterende 2/3 betales av NAV.

Juridisk bistand

Yrkesskadesaker, trafikkskader og pasientskader generelt, og menerstatning spesielt, omfattes av et komplisert regelverk. Det er mange faktorer som påvirker erstatningssummen, men viktigst er spesialisterklæringen som har størst betydning for beløpet du vil få utbetalt. Valg av spesialist som kan gi rett erklæring for ditt skadebilde er derfor svært avgjørende. Vi vet hvem du skal velge. Mange kvier seg nok unødvendig for å be om juridisk bistand i slike saker. Men, forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Snakk med oss så sørger vi for at du får den erstatningen du faktisk har krav på i ditt tilfelle.