Erstatning ved yrkessykdom

– hva dekker yrkesskadeforsikringen ved yrkessykdom?

Etter en yrkessykdom dukker det ofte opp økonomiske spørsmål. Hvem dekker utgifter til lege og behandlere? Hva gjør jeg med inntektstapet mitt? Her får du en oversikt over hva du kan få i erstatning ved yrkessykdom du har fått på jobb.

Dersom du har fått en yrkessykdom på jobb har du rett til å få dekket alle utgifter du har og vil få som følge av yrkessykdommen. Du har også krav på å få dekket inntektstapet ditt gjennom yrkesskadeforsikringen. Inntektstapet beregnes individuelt i hver enkelt sak. Hvilke utgifter du kan få dekket avhenger av hva slags behov du har, hva slags sykdom du har fått og hvilke inntekter du ville hatt uten yrkessykdommen.

Kontakt oss for en gratis vurdering av din sak 

Erstatningsposter ved yrkessykdom

Yrkesskadeforsikringen dekker vanligvis følgende poster:

  • utgifter til advokat
  • inntektstap
  • utgifter
  • fremtidig inntektstap (grunnerstatning)
  • hjemmearbeidstap og
  • menerstatning (både fra forsikringsselskapet og NAV).

Les mer om dine rettigheter ved yrkessykdom her.

Ingen saker er like og det vil alltid oppstå diskusjoner med forsikringsselskapet om erstatning ved yrkessykdom. Vanlige diskusjonstemaer er hva som er ditt faktiske økonomiske tap. Det kan være spørsmål om hvor stort omfang yrkessykdommen har for deg og om det finnes andre årsaker til sykdommen og plagene din. Ditt erstatningskrav vil avhenge av utdanning, yrke, inntektssituasjon, familiesituasjon og hva slags yrkessykdom du har fått. Vi har lang erfaring med slike vurderinger og kan derfor hjelpe deg med å avklare hva du har krav på i erstatning ved yrkessykdom.

Mange spør etter en kalkulator som viser størrelsen på erstatning ved yrkessykdom. Fordi det er individuelle vurderinger i hver enkelt sak, for eksempel størrelsen på inntekten din og hvor mange tapsår du har, blir resultatet sjelden riktig. Det vil alltid være diskusjoner med forsikringsselskapet om hvilke tall som skal inngå i erstatningen. Det gjør utregningene usikre. Vi anbefaler heller at du kontakter advokat som kan hjelpe deg med å legge inn riktige tall og forutsetninger for deg, slik at du får den erstatningen du har krav på etter din yrkessykdom.

Dekning av utgifter ved yrkessykdom

Du har krav på å få dekket alle rimelige og nødvendige utgifter som følge av yrkessykdommen fra forsikringsselskapet. Først må du undersøke hva det offentlige dekker. Vi kan hjelpe deg med dette, men du må selv søke det offentlige om å få dekket utgiftene. Deretter krever vi differansen fra forsikringsselskapet. Normalt dekker det offentlige utgifter til lege, behandlinger, transport og medisiner som er nødvendig som følge av yrkessykdommen. Det kan imidlertid være enkelte utgifter som ikke dekkes.

Vi anbefaler at du tar vare på alle kvitteringer. Det som virker å være en lav sum når du betaler, kan fort bli et stort beløp dersom det tar tid før plagene går over.

Det er viktig at du selv sender inn kvitteringer til Helfo for å få dekket dine utgifter. Dette må du gjøre senest 6 måneder etter at du pådro deg utgiften.

Du finner søknadsskjema og mer informasjon hos Helse Norge her.

Utgifter til advokat

Du har krav på å få dekket såkalte nødvendig og rimelige utgifter til advokat gjennom yrkesskadeforsikringen dersom du har fått en yrkessykdom. Det innebærer at du som hovedregel vil få dekket alle dine advokatutgifter.

Inntektstap ved yrkessykdom

Du har krav på å få dekket inntektstapet ditt fra forsikringsselskapet. Normalt oppstår tapet etter sykepengeperioden hvis du ikke er tilbake i full jobb. Du kan også ha inntektstap tidligere hvis du hadde inntekter fra overtid, ekstraarbeid eller tjente mer enn 6G (kr 638 000).

Hvis du ikke kommer tilbake i fullt arbeid med yrkessykdommen vil du også ha krav på å få dekket det fremtidige inntektstapet ditt (grunnerstatning). Når du har en yrkessykdom er det normalt en standardisert utmåling av det fremtidige inntektstapet ditt som du får i erstatning etter yrkessykdommen.

De fleste har behov for hjelp til å beregne inntektstapet riktig. Forsikringsselskapene er gode på dette, derfor anbefaler vi at du også får hjelp av noen som har spisskompetanse på området.

Menerstatning ved yrkessykdom

Når du har fått en sykdom på jobb og fått den godkjent som yrkessykdom kan du ha krav på menerstatning både fra NAV og forsikringsselskapet.

Menerstatning utbetales når du har blitt påført en skade eller en sykdom som har gitt deg varige mén i form av medisinsk invaliditet. Erstatningen skal kompensere for tapt livsutfoldelse som ikke kan måles i penger (ikke-økonomiske tap). Graden av medisinsk invaliditet avgjør erstatningsbeløpet. Invaliditetsgraden fastsettes av en lege.

Erstatningen er en prosentsats beregnet av folketrygdens grunnbeløp (G). Dette skiller seg fra et økonomisk tap som beregnes ut fra faktiske inntekter og kostnader. Du kan ha krav på menerstatning selv om du kan jobbe som vanlig og ikke har inntektstap. Vi kan hjelpe deg å vurdere om menerstatning kan være aktuelt for deg på grunn av din yrkessykdom.

Dersom vilkårene er oppfylt har du krav på menerstatning både fra NAV og forsikringsselskapet. Du må selv søke om menerstatning fra NAV for å få det utbetalt. Du må ha en medisinsk invaliditetsgrad på minst 15% for å ha krav på menerstatning ved yrkessykdom. Det er unntak dersom arbeidsgiveren din har tegnet tilleggsforsikringer. 

Les mer: Menerstatning

Utmålingen av menerstatning er standardisert.

Du kan lese mer om menerstatning fra NAV og finne søknadsskjema her.

Hjemmearbeidstap – yrkessykdom

Du kan ha krav på å få dekket det påførte hjemmearbeidstapet gjennom yrkesskadeforsikringen. På grunn av yrkessykdommen din kan det være oppgaver du ikke lenger greier å utføre. Det er for eksempel renhold, hagearbeid eller helt nødvendig vedlikehold.

Rettspraksis legger føringer på hva du kan få i erstatning etter yrkessykdommen under denne posten. Utgangspunktet for beregningen er hva det koster å betale andre for å få utført arbeidet. Vi anbefaler at du tar vare på kvitteringer hvis du har utgifter til dette.

Dersom du mottar erstatning for fremtidig inntektstap er hjemmearbeidstapet inkludert i dette beløpet.

Oppreisningserstatning etter yrkessykdom

Oppreisning er erstatning for ikke-økonomisk tap som følge av yrkessykdommen. Dette kan ikke kreves dekket av yrkesskadeforsikringen. Krav om oppreisning må sendes direkte til arbeidsgiveren.

Det er en forutsetning at skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Derfor er det kun aktuelt med oppreisningserstatning i alvorlige situasjoner. Det er sjelden grunnlag for dette i yrkessykdomssaker.

For alle andre krav etter en skade på jobb er det en sak mellom deg som skadet og arbeidsgivers forsikringsselskap.

Erstatning for dødsfall – forsørgertap

Dersom en yrkessykdom fører til dødsfall kan de etterlatte ha krav på erstatning.

Skatt på erstatning ved yrkessykdom?

Det er kun erstatning som utbetales for inntektstap som du har hatt, samt renteutbetalinger, som er skattepliktig. Dette innberettes til Skatteetaten og skattlegges som vanlig lønnsinntekt. Fremtidig inntektstap og andre erstatningsposter er skattefrie ved utbetalingen. Renter er også skattepliktige.

Tidspunkt for oppgjør av erstatning etter yrkessykdom

Utgifter og inntektstapet som følge av yrkessykdommen oversendes til forsikringsselskapet underveis i saksbehandlingen. Det er forsikringsselskapet som bestemmer om og hvor mye som utbetales i erstatning. Vi følger opp dette jevnlig ovenfor forsikringsselskapet og holder deg oppdatert.

Normalt kan vi tidligst fremme et endelig erstatningskrav når yrkessykdommen din har stabilisert seg og det foreligger en spesialisterklæring. Ofte er det hensiktsmessig å vente til NAV har vurdert saken din og om du har krav på uførepensjon. Det tar minst 3-4 år. NAVs vurdering er ikke avgjørende i erstatningssaken. Hvis NAV vurderer at du har krav på uførepensjon vil det imidlertid veie tungt. I tillegg har en uførepensjon betydning for hvor stort økonomisk inntektstap du har.

Det er vår erfaring at det ofte tar lang tid før saken mot forsikringsselskapet kan avsluttes. Mange opplever det som svært krevende både å håndtere yrkessykdommen, behandlinger, ekstra utgifter, forholdet til NAV og arbeidsgiver. I tillegg kommer erstatningssaken mot forsikringsselskapet. Det kan være slitsomt å håndtere erstatningssaker på egenhånd. Vi hjelper deg med dette, så du kan fokusere 100 % på egen helse og rehabilitering.

Finnes det en kalkulator for beregning av erstatning ved yrkessykdom?

Nei, ikke som uten videre gir deg oversikt over hva som dekkes av yrkesskadeforsikringen. Alle sykdommer og alle saker vurderes forskjellig. Din sak tar utgangspunkt i dine personlige forhold som for eksempel inntekten din med og uten sykdommen. Disse vurderingene er det vanskelig for en kalkulator å håndtere.

Beregningen av menerstatning og grunnerstatning (fremtidig inntektstap) er standardiserte, men baseres på individuelle forutsetninger. Menerstatningen beregnes ut fra det varige omfanget av yrkessykdommen, plagene dine og alderen din. Grunnerstatningen tar utgangspunkt i hvor mye du vil kunne jobbe fremover. Også her er det unntak og individuelle forutsetninger for beregningene.

Både det påførte inntektstapet, hjemmearbeidstapet og utgiftene knyttes direkte til din situasjon før og etter yrkessykdommen. Ingen saker er derfor like på dette punktet.

Det er alltid uenigheter med forsikringsselskapet om hvilke forutsetninger og tall som er grunnlaget for utmåling av erstatningen. Legges det inn feil tall i en kalkulator kan det få store utslag. Det er derfor viktig at du får hjelp til å vurdere din situasjon, slik at du får riktig erstatning.

Dette er en av de viktigste årsakene til at vi anbefaler at du kontakter en advokat med lang erfaring med erstatningsrett. Slik får du en grundig vurdering av saken din og hjelp til å beregne tapet ditt riktig.