Eksempler resultater ved yrkessykdom

Under følger et utvalg eksempler på saker hvor hvor våre klienter har vunnet frem med sine krav etter å ha blitt utsatt for yrkessykdom.

Løsemiddelskade

Skadelidte hadde jobbet i mange bedrifter gjennom et langt arbeidsliv og hadde etter hvert utviklet symptomer som leger på Arbeidsmedisinsk avdeling på et av landets største sykehus tolket som løsemiddelskade.

NAV godkjente sykdommen som yrkessykdom og han fikk utbetalt menerstatning fra NAV. Forsikringsselskapet mente at kravene om eksponering (dvs hvor mye påvirkning av stoffer som kan gi løsemiddelskade) ikke var oppfylt og nektet å erkjenne ansvar. Forsikringsselskapet bygde sitt standpunkt på vurdering fra selskapets egen rådgivende lege.

Til tross for at det er vanskelig å fremskaffe dokumentasjon på den faktiske eksponeringen som skadelidte hadde vært utsatt for hos mange forskjellige arbeidsgivere og over svært mange år, fikk vi selskapet til å bli med på å innhente en ny spesialistvurdering fra Arbeidsmedisinsk avdeling på et annet universitetssykehus. Her konkluderte man på samme måte som ved første undersøkelse og selskapet erkjente fullt ansvar i saken som hadde pågått i mange år uten at skadelidte hadde fått utbetalt noe i løpende erstatning.

Når vi til slutt fikk selskapet til å erkjenne ansvar fikk skadelidte utbetalt menerstatning på kr. 96.000,-, påført inntektstap på kr. 730.000,- inkludert renter og erstatning for sitt fremtidige inntektstap på kr. 1.854.000,-. Selskapet dekket også utgifter til juridisk bistand fullt ut.

Asbest som årsak til lungekreft

36 år gammel mann fikk lungebetennelse november 2013. Til tross for behandling ble han ikke bra og det ble tatt røntgen av lungene i mars 2014. Man påviste da lungekreft. Vedkommende hadde noen år tilbake jobbet med asbestholdig materiale og det ble fra sykehusets side konkludert med at det var asbestpåvirkning som var årsak til utviklet lungekreft. Sykehuset meldte derfor inn saken til kreftregisteret og til NAV som i løpet av noen uker godkjente sykdommen som yrkessykdom.

Skadelidte kontaktet oss i april 2014 og ba om bistand for å få utbetalt erstatning under lov om yrkesskadeforsikring. Klient hadde vært lungefrisk før han ble syk i november 2013 og vi la derfor til grunn at yrkessykdommen var påvist da. Klientens arbeidsgiver opplyste på henvendelse fra oss at de hadde tegnet yrkesskadeforsikring i november 2013.

Sak ble meldt til forsikringsselskap.  Klient var svært syk og hadde fått svært nedslående prognose fra sykehusets side. Vi anførte derfor overfor forsikringsselskap at klienten var 100% varig medisinsk invalid  og naturligvis 100% varig ufør. Full erstatning iht lov om yrkesskadeforsikring (menerstatning og grunnerstatning) ble utbetalt i løpet av juni 2014.

Yrkessykdom – løsemiddeleksponering

Kvinne 38 år utviklet yrkessykdom pga løsemiddeleksponering. Forsikringsselskapet tilbød henne et endelig erstatningsoppgjør på kr. 870.000.

Vi ble deretter engasjert, fremsatte krav, og forhandlet fram et oppgjør på kr. 1.750.00.

Yrkessykdom – astma og eksem

En mann ble eksponert for sementstøv i yrket og hadde utviklet astma og eksem som yrkessykdom akutt sementstøvrelatert astma og eksem.

Forsikringsselskapet var tvilsomme til ansvar for sykdommen, fordi de mente konstateringstidspunkt, det vil si, første gang han søkte lege med symptomene, lå utenfor det tidsrommet de heftet for. Selskapet erkjente etter hvert erstatningsansvar for yrkessykdommen.

Ved beregning av erstatningskravet kom det frem at klienten var tilbudt en ny jobb som innebar kr. 250.000,- mer i inntektstap pr år enn det selskapet i utgangspunktet ville akseptere. Tvil mht. yrkessykdommens omfang og varighet var også et vanskelig tema.

Vi fikk etter lange forhandlinger hevet lønnen opp på ledernivå og selskapets aksept for menerstatning gruppe 3, dvs varig medisinsk invaliditet på 35 – 44% og 80 arbeidsuførhet. Den totale erstatning ble på noe over kr. 3.000.000,-.