Hva er en godkjent yrkesskade?

Det betyr at NAV eller forsikringsselskapet har godkjent skaden du har fått på jobb som en yrkesskade. Hvis du har fått godkjent yrkesskaden av NAV får du rettigheter etter folketrygdloven. Får du godkjent yrkesskaden hos et forsikringsselskap kan du ha krav på erstatning. 

Hvem godkjenner en yrkesskade?

Det er NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap som godkjenner en skade som yrkesskade. Hvis du som er skadet ikke får godkjent yrkesskaden av NAV så kan du klage til NAV, videre til Trygderetten og til lagmannsrett og Høyesterett. Hvis forsikringsselskapet ikke godkjenner yrkesskaden kan du klage til Finansklagenemnda og evt. ta saken videre til domstolene.

Greit å vite – har du en yrkesskade dekker normalt forsikringsselskapet advokatutgiftene i forbindelse med erstatningssaken.

Hva innebærer det at skaden er godkjent som yrkesskade?

Det gir deg krav på erstatning og bedre ytelser fra NAV.

Les mer: Hvilke rettigheter har du ved godkjent yrkesskade?

Les mer: Godkjent yrkesskade hos NAV (ekstern lenke)

Hva innebærer godkjent yrkesskade i NAV?

Når NAV godkjenner yrkesskaden så får du rettigheter etter folketrygdloven. Som hovedregel slipper du å betale egenandel til lege, behandler og ved kjøp av medisiner. Beregningsgrunnlaget for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd er gunstigere enn om det ikke var en yrkesskade. Du har også rett på menerstatning dersom den varige medisinske invaliditeten er på 15% eller mer.

Hva innebærer godkjent yrkesskade av forsikringsselskapet til arbeidsgiver?

Når forsikringsselskapet har godkjent at vilkårene for yrkesskade er oppfylt etter lov om yrkesskadeforsikring har du krav på erstatning for ditt økonomiske tap. Det kan være utgifter NAV ikke dekker, hjemmearbeidstap, inntektstap, hjelp til assistanse, menerstatning mm.

Her kan du lese mer om hva forsikringsselskapet dekker.

Hva er yrkesskade – lov om yrkesskadeforsikring?

Alle arbeidsgivere er pliktige etter lov om yrkesskadeforsikring til å tegne yrkesskadeforsikring. Etter lov om yrkesskadeforsikring er en yrkesskade en skade som oppstår:

  • i arbeid
  • på arbeidsstedet
  • i arbeidstiden

Det viktigste vilkåret er i arbeid. Er du i arbeid for din arbeidsgiver er arbeidssted og arbeidstid også normalt oppfylt. Hvis arbeidsgiver ikke har tegnet forsikring etter lov om yrkesskadeforsikring er du likevel «forsikret». Det er da YFF (yrkesskadeforsikringskontoret) som behandler din yrkesskade.

Hva dekkes ikke etter lov om yrkesskadeforsikring?

Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelett-systemet, regnes ikke som yrkesskade.

Advokat ved yrkesskade?

Trenger du advokat ved yrkesskade? Hvorfor kan du ikke overlate til forsikringsselskapet å hjelpe deg med dine krav? Selv om intensjonene kan være gode vet de fleste at enhver er seg selv nærmest som det heter. Forsikringsselskapet ivaretar primært sine økonomiske interesser, og ikke dine. Forsikringsselskapet har ressursene både juridisk, medisinsk og økonomisk. Det blir rått parti mot den som er skadet. Derfor gir lov om yrkesskadeforsikring deg rett til å få dekket utgifter til advokat. Gjennom vårt arbeid i mer enn 30 år med yrkesskader, vet vi at det lønner seg for deg å engasjere oss som din advokat. Ring oss gjerne for en samtale og vurdering av din sak. Vi gir deg en nøytral vurdering av om du har en sak, god eller dårlig.