Yrkesskade – krav på erstatning?

Advokatfirmaet Unneland yrkesskade erstatning

Yrkesskade – har du spørsmål?

Våre advokater er spesialister på erstatningsrett og har spisskompetanse på yrkesskade. Vi har arbeidet med dette i over 30 år. Vi anslår at du kan få minst 50-100 % mer i erstatning ved å bruke våre erfarne advokater enn ved å håndtere saken din selv. 

Kontakter du oss får du en gratis samtale på telefon og en vurdering av om du har krav på erstatning. Etterpå bestemmer du selv om vi skal hjelpe deg med din sak. Du får uansett tips og råd om veien videre. Normalt dekkes videre advokatutgifter av forsikringsselskapet. 

Vårt mål er å at du skal kunne konsentrere deg om rehabilitering etter skaden, mens vi håndterer erstatningssaken din. Vi legger vekt på personlig kontakt, holder deg løpende oppdatert og gir tilbakemelding om hva du kan oppnå.

Vi bryr oss, har erfaringen som trengs og kjemper for din sak!

Om yrkesskade-erstatning

Her finner du det viktigste du må vite ved erstatning etter yrkesskader.

Hva dekker yrkesskade-forsikringen?

Her får du oversikt over hva forsikringsselskapet dekker etter en yrkesskade.

Rettigheter ved yrkesskade

Her kan du lese om dine rettigheter hos forsikringsselskapet og det offentlige dersom du har en yrkesskade som er godkjent av NAV eller forsikringsselskapet.

Hva er en godkjent yrkesskade?

Her ser du hva det innebærer å ha en godkjent yrkesskade og hvordan du får en godkjent yrkesskade.

Yrkesskader i trafikken

Innblandet i en trafikkulykke på jobb? Da er du dekket av flere forsikringer, les mer om hva det medfører her.

Ménerstatning

Her kan du lese mer om hva menerstatning er og hvordan det utbetales.

Varig medisinsk invaliditet

Hva er varig medisinsk invaliditet? hvordan det fastsettes og invaliditetstabellen.

Eksempler på saker

Her kan du finne eksempler på yrkesskadesaker som vi har løst for våre klienter.

Hovedtariff avtalen

Her kan du lese om dekningen offentlige ansatte har som yrkesskadde gjennom hovedtariffavtalen.

Ofte stilte spørsmål

Her finner du våre svar på de mest stilte spørsmålene vi får.

Våre tips

Her kan du lese våre tips til deg med en yrkesskade.

Yrkesskade – rettigheter og erstatning

Har du blitt skadet på jobb kan du ha krav på erstatning. En yrkesskade utløser også rettigheter i det offentlige. Vi har over 30 års erfaring med erstatningssaker og vet vi hvor viktig det er at du har oversikt over dine krav og dine rettigheter. Våre advokater er spesialister på området og kan hjelpe deg med din erstatningssak slik at du kan få erstattet det du har krav på.

Vi kan hjelpe deg med å få erstattet inntektstap, behandlingsutgifter og andre utgifter fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Våre ansatte også lang erfaring med valg av spesialist i forbindelse med utredning av skadene dine, utarbeidelse av et endelig erstatningskrav og forhandlinger med forsikringsselskapet. Vi kan også representere deg i en eventuell rettssak.

Mange opplever det som utfordrende å stå i saken alene ovenfor forsikringsselskapet. Vi hjelper deg slik at du kan fokusere på egen rehabilitering.

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke. Som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hendelse som en har vært utsatt for i arbeidet. En konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid anses også som en arbeidsulykke.

Vanligvis er det enkelt å vite hva som er en yrkesskade og arbeidsulykke. For eksempel fallulykker fra stillas, tak eller stiger, eller klemskader, ofte med hodeskader og bruddskader. Eksempler på ytre hendelser som gir en usedvanlig belastning i forhold til det som er normalt i arbeidet for vedkommende kan være en kontoransatt som blir satt til svært tungt fysisk arbeid på lager som han ikke tåler og får skader i rygg. I andre tilfeller kan det være vanskeligere å avgjøre. Ofte vil beskrivelse på skademeldingen være et viktig bevis. Dersom du er usikker på hvordan du skal fylle ut skademeldingen eller om hendelsen du har vært utsatt for er en yrkesskade kan det være lurt å kontakte oss for veiledning. 

Greit å vite – forsikringsselskapet dekker vanligvis advokatutgifter i yrkesskadesaker.

Belastningslidelser som over tid har utviklet seg i muskel-/skjelett-systemet, regnes ikke som yrkesskade. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid. Lovgiver sin begrunnelse er at det er vanskelig å skille slike lidelser fra påkjenninger som oppstår ved aktiviteter på fritiden. I tillegg ville en godkjennelse av belastningslidelser medføre store utgifter.

Har du krav på erstatning?

Hvis du har blitt skadet på jobb kan du ha krav på erstatning.

Det forutsetter at du har hatt et økonomisk tap etter ulykken, for eksempel tapte inntekter eller ekstra utgifter. Du kan også ha krav på erstatning dersom du har en varig skade av et visst omfang.

En yrkesskadesak er en sak mellom deg som er skadet og forsikringsselskapet som arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring i. Svært unntaksvis kan arbeidsgiver bli ansvarlig og da for krav om oppreisning.

Lurer du på om du har krav på erstatning? Kontakt oss for en gratis og uforpliktende samtale. Vi har lang erfaring slik at du raskt får svar på hvorvidt du kan ha krav på erstatning eller ikke.

Hvilke yrkesskader kan du få erstatning for?

Du kan få erstatning for alle skader som gir deg et økonomisk tap eller varige plager av et visst omfang.

For eksempel:

– bruddskader

– klemskader

PTSD

nakkesleng

– hodeskader

Hva har du krav på? Hva dekker yrkesskadeforsikringen?

Hvis du har tap eller ekstra utgifter etter en skade på jobb har du krav på å få dekket dette. Det kan for eksempel være inntektstap, fremtidig inntektstap (grunnerstatning), utgifter, menerstatning, hjemmearbeidstap og utgifter til advokat underveis i erstatningssaken.

Les mer: Erstatning etter yrkesskade – hva dekker yrkesskadeforsikringen?

Hva er en godkjent yrkesskade?

Det er NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap som godkjenner en skade som en yrkesskade. Nav godkjenner yrkesskader etter reglene i folketrygdloven og forsikringsselskapet godkjenner yrkesskader etter reglene i yrkesskadeforsikringsloven. Den enes beslutning er normalt ikke bindende for den andre.

En godkjent yrkesskade gir deg rettigheter etter folketrygdloven og krav på erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven.

Les mer: Hva er en godkjent yrkesskade

Hvorfor er det viktig å kontakte advokat så raskt som mulig etter ulykken?

Det er fordi tidlig informasjon kan sikre dine rettigheter best mulig. Det er flere ting det er viktig å vite om tidlig i prosessen og saken din kan bli mer utfordrende å håndtere dersom du ikke har kjennskap til dette og gjør det du skal fra ulykken skjer.

Mange av våre klienter har forsøkt å håndtere saken sin selv først, men opplever at det er utfordrende. Saken tar ofte lang tid og forsikringsselskapene krever mye dokumentasjon. Nesten uten unntak får våre klienter langt bedre oppgjør etter at de har fått bistand av oss enn det de fikk på egenhånd.

Må jeg betale for advokatutgiftene ved yrkesskade?

Den første konsultasjonen med oss skjer på telefonen og er alltid gratis. Du bestemmer selv om du vil at vi skal bistå deg videre. Du vil uansett få nyttige tips og råd om veien videre og en foreløpig vurdering av om du har krav på erstatning eller ikke.

Hovedregelen er at forsikringsselskapet dekker vårt advokatsalær. Du får mer informasjon om dette før du signerer en oppdragsavtale med oss.

Hvorfor bør du kontakte Advokatfirmaet Unneland?

Vi kan forsiktig anslå at du vil oppnå mellom 50% og 100% mer i erstatning ved å bruke oss, enn ved å håndtere din egen sak overfor forsikringsselskapet. Du vil med andre ord få en mer riktig erstatning ved å få profesjonell bistand av en advokat.

Advokatfirmaet Unneland AS har spisskompetanse med mer enn 30 års erfaring. Våre advokater arbeider kun med personskader; yrkesskader og trafikkskader, og har derfor god kompetanse på området.

Du kan selv bestemme om du trenger bistand etter at du har snakket med oss, vi hjelper deg uansett med råd og informasjon om hva du bør passe på.

Hvilke rettigheter har du ved yrkesskade

Hvis du har en godkjent yrkesskade har du rettigheter både etter folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven. Det er henholdsvis NAV og forsikringsselskapet som bestemmer om du oppfyller vilkårene for en godkjent yrkesskade.

Du har forskjellige yrkesskade rettigheter etter folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven ved. Det kan for eksempel være til dekning av utgifter eller inntektstap. Vi kan regelverket og vet hva du har krav på. Vi kan hjelpe deg slik at du får oppfylt de rettighetene du har krav på.

Les mer: Dine rettigheter ved yrkesskade

Hva gjør du når du har blitt skadet?

Det viktigste du gjør når du har blitt skadet er å oppsøke legehjelp slik at du får den behandlingen du trenger. Journalene fra slike legebesøk er også svært relevante i erstatningssaken fordi de beviser hva som har skjedd og hvilke skader du fikk i ulykken. Dersom plagene vedvarer bør du fortsette å oppsøke lege/behandling slik at du får medisinsk hjelp og råd, samtidig som plagene dine dokumenteres.

Vi anbefaler at du kontakter oss slik at du får en vurdering av om du har krav på erstatning etter arbeidsulykken.

Menerstatning

Får du en varig skade av et visst omfang kan du ha krav på menerstatning. Det er medisinske spesialister som avgjør hvorvidt du har krav på menerstatning. Spesialisten avgjør hvilken varig medisinsk invaliditet du har fått som følge av ulykken. Det avgjøres ut i fra en invaliditetstabell som er laget av Arbeids- og Sosialdepartementet. Spesialistene vurderer skader forskjellig og noen samarbeider med forsikringsselskapene. Vi anbefaler derfor at du kontakter oss som har god kjennskap til erstatningsrett og spesialistene, før det besluttes hvilken spesialist som skal vurdere din sak. Dette valget kan få avgjørende betydning for ditt erstatningskrav. La aldri forsikringsselskapet bestemme ditt spesialistvalg.

Les mer: Menerstatning

Les mer: Invaliditetstabell – hva er medisinsk invaliditet?

Skadet på vei til jobb? Skadet på vei hjem?

En skade på vei til jobb eller en skade på vei hjem fra jobb er ikke det samme som å bli skadet på jobb. Vanligvis omfattes derfor ikke skader på vei til og fra jobb av yrkesskadeforsikringsloven. Det finnes imidlertid noen unntak.

Les mer: Skade på vei til jobb

Yrkesskader i trafikken

Hvis du er på jobb når du blir skadet i trafikken, for eksempel påkjørt eller er involvert i en bilulykke, er du dekket både av yrkesskadeforsikringsloven, bilansvarsloven og folketrygdloven. Du har krav på erstatning etter det regelverket som gir høyest erstatning for deg. For å avgjøre hva som gir den høyeste erstatningsutbetalingen må erstatningen beregnes etter begge regelverk.

Les mer: Yrkesskader i trafikken

Advokatfirmaet Unneland yrkesskade erstatning

Hva må du bevise?

Det er du som er skadet som har bevisbyrden, det betyr at du må bevise at dine skader og tap skyldes ulykken.

Dersom skadene vedvarer må de tas på alvor og du må søke lege og behandling. Det er gjennom dine journaler at du kan bevise dine skader etter ulykken. Journalene er ofte helt avgjørende når du senere skal bevise at skadene skyldes ulykken. Vår erfaring viser at dette er et forhold som kan skape problemer og gjøre at saken din svekkes eller at du ikke klarer å bevise at vilkårene for å få erstatning er oppfylt. Det er derfor viktig at du oppsøker lege/behandlere jevnlig og følger lege/behandlers råd for å sikre dokumentasjon av dine plager.

Les mer: Våre tips

Hva dekker yrkesskadeforsikringen ved yrkesskader?

Dersom du har blitt skadet på jobb har du krav på å få dekket alle utgifter og tap du har hatt og vil få som følge av skaden. Etter en yrkesskade er det mange etterspør en kalkulator for å beregne erstatningen, men fordi det må gjøres en individuell utmåling av ditt tap med dine forutsetninger er det svært komplisert å lage en enkel kalkulator som gir et riktig resultat.

Ved en yrkesskade kan du ha krav på få erstatning for inntektstap, fremtidig inntektstap (grunnerstatning), utgifter, hjemmearbeidstap, menerstatning og utgifter til advokat. Ditt inntektstap f.eks., vil avhenge av hvor mye du faktisk ville tjent om skaden ikke hadde skjedd og hvor mye du får fra NAV, egne eller arbeidsgivers forsikring utenfor yrkesskadeforsikringsloven etter skaden.

Les mer: Erstatning etter yrkesskade – hva dekker yrkesskadeforsikringen?

Offentlig ansatt og skadet på jobb?

Hvis du er ansatt i stat, fylkeskommunen eller kommunen (offentlig ansatt) har du i tillegg en erstatningsdekning gjennom hovedtariffavtalen. Du har krav på erstatning etter det regelverket som er mest gunstig for deg. Erstatningen må derfor beregnes etter flere regelsett for å finne ut hva som lønner seg for akkurat deg. Vi har lang erfaring med erstatningsrett og kan hjelpe deg med dette.

Les mer: Hovedtariffavtalen

Har du mistet ektefelle, forelder eller annen som har forsørget deg i en yrkesskade?

Ingenting kan erstatte tapet av noen du er i glad i. Forsørgertapserstatning skal redusere de økonomiske konsekvensene av å miste en som har forsørget deg. Du kan lese mer om vilkårene forsørgertapserstatning her.

Les mer: Forsørgertapserstatning

Våre tips

Etter over 30 år i bransjen har vi lang erfaring med erstatningsoppgjør etter yrkesskadesaker og skader på jobb. Vi har samlet våre tips til deg, slik at du kan håndtere saken din best mulig, med eller uten vår hjelp.

Les mer: Våre tips

Ofte stilte spørsmål – faq yrkesskade

Vi har lang erfaring med skader på jobb og yrkesskadesaker og her har vi samlet ofte stilte spørsmål som gjelder erstatning etter yrkesskade og forsikringssaker etter yrkesskade.

Må du oppsøke lege? Er det nødvendig med advokat? Hva må jeg huske på når jeg fyller ut skademeldingen? Må jeg betale skatt av erstatningsbeløpet? Det og andre spørsmål får du svaret på her. 

Les mer: Ofte stilte spørsmål

Når kan saken avsluttes?

Når skaden er stabilisert og anses varig, normalt etter 2-3 år bør det innhentes en spesialisterklæring hvor skadene dine vurderes. Spesialisten konkluderer med hvilken medisinsk invaliditet skaden har etter Arbeids- og sosialdepartementets invaliditetstabell. Videre beskriver spesialisten dine funksjonshemninger i arbeidslivet, det vil si, hvor mye kan du jobbe. Valg av spesialist er viktig og kan få avgjørende betydning for utfallet av din sak. Vi bistår ved valg av spesialist i din sak for å sikre at vedkommende har riktig kompetanse og erfaring til å vurdere dine skader.

Når omfanget av skaden er klarlagt utarbeider vi et endelig krav i saken. Her oppsummerer vi alle erstatningspostene, både for tiden som har gått etter ulykken og for fremtiden. Normalt avsluttes sakene gjennom forhandlinger med forsikringsselskapet.

Dersom saken ikke løses er rettssak neste skritt. Vi har lang erfaring også med å føre erstatningssaker for domstolene og kan representere deg dersom det er aktuelt.

Har du andre forsikringer?

Undersøk hvilke forsikringer du har og meld fra skriftlig til det aktuelle forsikringsselskapet. Det har betydning i forhold til forsinkelsesrenter og du unngår at kravet blir foreldet. Noen ganger kan du ha forsikringer som er overlappende og du kan ha krav mot flere selskaper.

Vi kan hjelpe deg også med andre forsikringer, men det ansvarlige forsikringsselskapet dekker ikke vårt arbeid ovenfor andre forsikringsselskap. Utgiftene ovenfor andre forsikringsselskap er ofte lave og vi vil avtale dette med deg før arbeidet settes i gang.

Er det spesielle regler hos NAV i yrkesskadesaker?

Ja, det er spesielle regler for deg som har fått en skade på jobb. Det er for eksempel gunstigere regler for beregning av sykepenger og andre vilkår for om du har krav på arbeidsavklaringspenger. I tillegg slipper du egenandeler til behandler og lege som har avtale med kommunen. Nav har mye informasjon til deg som har blitt skadet på jobb, du kan lese mer om det her.

Eksempler på yrkesskadesaker

Mange lurer på hva de kan forvente seg i en erstatningssak. Her har vi samlet noen eksempler fra saker vi har behandlet gjennom årene som gjelder erstatning etter yrkesskade.

Lurer du på hva du kan ha krav på anbefaler vi deg å kontakte oss. Vi legger vekt på å gi ærlige tilbakemeldinger, slik at du har realistiske forventninger til hva du kan oppnå.

Les mer: Eksempler på yrkesskadesaker

Kan jeg få erstatning for yrkessykdom?

Ja, du kan få erstatning for yrkessykdom.

Det er ofte en sammensatt, vanskelig og arbeidskrevende medisinsk prosess å få fastslått en yrkessykdom. Først må det avklares om du faktisk har en yrkessykdom, deretter må det avklares om du har krav på erstatning og hvor mye du har krav på.

Arbeidsgiver plikter å melde en yrkesskade til NAV, og du har selv ansvaret for å melde skaden til arbeidsgivers forsikringsselskap. For den videre prosessen er lovverket komplisert, og det skal foretas omfattende og vanskelige skjønnsmessige vurderinger. Du vil derfor svært ofte ha behov for juridisk bistand for å sikre deg at de riktige vurderinger blir foretatt. Advokaten du velger må ha bred og lang erfaring på området.

Vi har samlet all informasjon om yrkessykdom på egne sider.

Les mer: Yrkessykdom

Advokatfirmaet Unneland yrkesskade erstatning