Dine rettigheter ved yrkessykdom

Dersom du har fått en godkjent yrkessykdom har du rettigheter både etter folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven. Det er som hovedregel de samme vilkårene som legges til grunn etter yrkesskadeforsikringsloven og folketrygdloven for at det skal være en godkjent yrkessykdom. Du har også rett til advokat ved yrkessykdom, se nedenfor.

1. Rettigheter ved godkjent yrkessykdom hos NAV:

Har du fått en godkjent yrkessykdom av NAV har du rettigheter etter folketrygden hos NAV/HELFO. Du kan lese mer om dine rettigheter her.

Dine rettigheter etter folketrygden ved godkjent yrkessykdom:

 • sykepenger i inntil 12 måneder etter skaden
 • arbeidsavklaringspenger i 3 år som hovedregel
 • uføretrygd
 • utgifter til behandler og lege som har driftsavtale med kommunen
 • reiseutgifter til og fra behandler og lege etter nærmere bestemte vilkår
 • medisiner
 • menerstatning dersom skaden gir en varig medisinsk invaliditet på mer enn 15%

Ved godkjent yrkessykdom vil grunnlaget for beregning av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd beregnes etter gunstigere regler enn om det ikke var yrkessykdom. For å få dekket utgiftene til behandler og lege så må de ha en driftsavtale med kommunen.

Rett til advokat ved godkjent yrkessykdom etter folketrygdloven:

Du har ikke rett til advokat til å få dekket advokatutgifter for å hjelpe deg ovenfor NAV. Det er allikevel ofte er behov for bistand fordi NAV er et tungrodd og krevende system å forholde seg til.

Vi i Advokatfirmaet Unneland gir råd og veiledning om dine rettigheter ved yrkessykdom i NAV når vi er engasjert som din advokat i yrkessykdomssaken mot forsikringsselskapet, se under. Vi passer på hva du må søke på, når du må søke, hva som er viktig informasjon å gi, samt hvordan du generelt bør håndtere din skadesak overfor NAV-systemet. Det kan spare deg for mye frustrasjon og være lønnsomt.

Dersom du får avslag fra NAV på å få godkjent yrkessykdommen eller andre rettigheter, har du rett til å få dekket advokatutgiftene ved klage dersom du vinner fram mot NAV.

2. Rettigheter ved godkjent yrkessykdom etter yrkesskadeforsikringsloven:

Ved godkjent yrkessykdom har du rettigheter etter yrkesskadeforsikringsloven. Alle arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring som gir deg rettigheter ved yrkessykdom mot arbeidsgivers forsikringsselskap.  Det gir deg også rett til advokat ved yrkessykdom. Det er viktig å være klar over at forsikringsselskapet ikke er bundet av NAV sin godkjenning av din yrkessykdom.

Av forsikringsselskapet kan du kreve dekket (erstattet) følgende:

 • inntektstap du har fra skaden skjer og så lenge du har tap
 • utgifter som du ikke får dekket av HELFO som medisiner, behandling, lege etc.
 • utgifter til å få utført arbeid i hjemmet
 • ménerstatning dersom skaden har gitt en varig medisinsk invaliditet på 15% eller mer
 • utgifter til arbeid på selve boligen
 • utgifter til personlig assistanse

Dersom arbeidsgiver har tegnet en utvidet forsikringsdekning utover den lovpålagte kan du få dekket mer. Hva den utvidede dekningen gjelder avhenger av den forsikringsavtalen som arbeidsgiver har inngått med forsikringsselskapet. Ofte er det rett til ménerstatning fra 1% varig medisinsk invaliditet eller/og en høyere erstatning for fremtidig inntektstap.

Rett til advokat ved godkjent yrkessykdom etter yrkesskadeforsikringsloven:

Du har rett til advokat ved godkjent yrkessykdom. Det innebærer at forsikringsselskapet er pliktig til å dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat.

Forsikringsselskapet har sine advokater og ansatte leger med spisskompetanse for å ivareta selskapets interesser. Forsikringsselskapet betaler ikke ut mer enn det må. All erfaring viser at for å få dine rettigheter ved yrkessykdom er du avhengig av advokatbistand med spesialkompetanse og erfaring med yrkessykdom.

Eksempler på yrkessykdom – les mer her.