Godkjent yrkessykdom

Hva er yrkessykdom?

Yrkessykdom er en sykdom du har fått på jobb. Du kan har vært utsatt for giftige stoffer, ulike løsemidler, gasser eller røyk og ha fått lungesykdommer, kols, lungekreft mm. Det kan også være at du har utviklet allergier eller astma under ditt arbeid som frisør, baker eller bygningsarbeider. Det er også mange som arbeider med vibrerende verktøy som utvikler vibrasjonsskader. Noen ganger må du da enten slutte i ditt yrke og finne en annen jobb, gjerne etter omskolering. Andre ganger kan du bli helt eller delvis ufør. Det er viktig å vite at du kan få hjelp av oss til å få dekket ditt inntektstap når dette skjer. Vi hjelper deg også i NAV-systemet for å få godkjent yrkessykdom så du slipper å stå alene.

Det er ikke alle sykdommer som godkjennes som yrkessykdommer.

Folketrygdloven § 13-4:

«Sykdom som angitt i forskriftene skal godkjennes som yrkesskade dersom

 1. Sykdomsbildet er karakteristisk og i samsvar med det som den aktuelle påvirkningen kan framkalle,
 2. Vedkommende i tid og konsentrasjon har vært utsatt for den aktuelle påvirkningen i en slik grad at det er en rimelig sammenheng mellom påvirkningen og det aktuelle sykdomsbildet,
 3. Symptomene har oppstått i rimelig tid etter påvirkningen, og
 4. Det ikke er mer sannsynlig at en annen sykdom eller påvirkning er årsak til symptomene.»

Lov om yrkesskadeforsikring § 10 og § 11:

Skader og sykdommer som arbeidstakere påføres i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Yrkesskadeforsikringen skal dekke

 1. Skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade),
 2. Skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven § 13-4 er likestilt med yrkesskade.
 3. Annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.

Hva er godkjent yrkessykdom?

Godkjent yrkessykdom brukes som oftest når NAV har godkjent en sykdom som yrkessykdom. NAV sin godkjennelse av yrkessykdom gjøres som nevnt etter folketrygdlovens regler kapittel 13 § 13-4 og yrkessykdomslisten.

Godkjent yrkessykdom betyr som hovedregel det samme etter folketrygdloven som etter lov om yrkesskadeforsikring. Men arbeidsgivers forsikringsselskap er ikke bundet av NAV sine vurderinger av om vilkårene er oppfylt. I mange tilfeller vil imidlertid forsikringsselskapet akseptere NAV sin godkjennelse.

Hva er yrkessykdomslisten?

Sosialdepartementet har gitt forskrift om hvilke sykdommer som skal likestilles med yrkesskade.

Yrkessykdomslisten, eller listesykdommer som de ofte omtales som, er sykdommer som finnes i departementets forskrift om hvilke sykdommer som skal likestilles med yrkesskade.

Yrkessykdomslisten finner du her:

Hvilke yrkessykdommer godkjennes som yrkessykdommer?

I yrkessykdomslisten fremgår bla annet:

 1. Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning.
 2. Allergiske og idiosynkratiske hud- og lungesykdommer.
 3. Sykdommer som skyldes strålende energi.
 4. Nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner eller verktøy.
 5. Lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer.
 6. Følgende sykdommer i armene: Arthrose, periarthrose, epicondylose, synoviose i slimpose eller seneskjede og Raynaulds traumatiske vasospastiske sykdom, når vedkommende sykdom er fremkalt av vibrasjoner overført fra pressluftverktøy, bankehammere o.l.»

Det finnes flere sykdommer i listen.

Sykdommer som ikke står på yrkessykdomslisten kan som hovedregel ikke godkjennes som yrkessykdommer. For eksempel vil hardt arbeidspress og stress over lang tid som utvikler seg til en psykisk sykdom ikke falle inn under listen for yrkessykdommer.

Hvordan får jeg godkjent en yrkessykdom?

På NAV sin hjemmeside finner du skjemaet «Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium» som fylles ut og sendes til NAV. NAV gjør deretter en henvendelse til en arbeidsmedisinsk avdeling ved ett av de større sykehusene. Som regel vil da en spesialist i arbeidsmedisin foreta undersøkelser av deg, innhente informasjon fra arbeidsgiver om hvilken påvirkning du har vært utsatt for, hvor lenge og hvilken konsentrasjon mm.

Arbeidsmedisineren vil deretter foreta undersøkelser og vurderinger av om vilkårene i § 13-4 gjengitt overfor er oppfylt. Det vil utarbeides en rapport med en konklusjon som sendes NAV til endelig vurdering. NAV fatter deretter et vedtak om du har en godkjent yrkessykdom eller ikke. En slik prosess tar tid og det vil nok gå minst 6-7 måneder før et vedtak foreligger. Forsikringsselskapet til arbeidsgiver vil som regel avvente NAV sin vurdering om godkjent yrkessykdom før de foretar sin vurdering og starter behandlingen av yrkessykdomssaken.

Advokat ved yrkessykdom

Rett til advokat ved godkjent yrkesskade etter folketrygdloven:

Du har ikke rett til advokat, det vil si få dekket advokatutgifter for å hjelpe deg i forhold til NAV. Det er ofte behov for bistand fordi NAV er et tungrodd og krevende system å forholde seg til.

Vi i Advokatfirmaet Unneland gir råd og veiledning i forhold til dine rettigheter ved yrkessykdomssak i NAV, når vi er engasjert som din advokat i yrkessykdomssaken mot forsikringsselskapet. Vi hjelper deg med hva som er viktig å passe på, samt hvordan du generelt bør håndtere din yrkessykdomssak i NAV-systemet. Det kan spare deg for mye frustrasjon og i tillegg være lønnsomt. Dersom du får avslag fra NAV på å få godkjent yrkessykdommen eller andre rettigheter du har, vil du ha rett til å få dekket advokatutgiftene ved klage dersom du vinner fram mot NAV.

Hva kan Advokatfirmaet Unneland hjelpe deg med når det gjelder yrkessykdom?

Vi i Advokatfirmaet Unneland AS har mer enn 30 års erfaring med erstatningssaker av alle typer skader, også kompliserte yrkessykdommer. Vi har de beste forutsetninger for å hjelpe deg med å vinne fram i din sak.