Menerstatning – yrkessykdom

Hva er menerstatning?

Menerstatning utbetales når du har blitt påført en yrkessykdom som har gitt deg varige mén i form av medisinsk invaliditet. Dette kan være varige yrkessykdom som følge av påvirkning av skadelige stoffer på arbeid som allergier, astma, eksem, hukommelsestap, hjerneskade, mm.. Erstatningen skal kompensere for tapt livsutfoldelse som ikke kan måles i penger (ikke-økonomiske tap). Graden av medisinsk invaliditet bestemmer erstatningsbeløpet (i motsetning til eventuell økonomisk tap på grunn av skaden) og er en prosentsats basert på folketrygdens grunnbeløp (G). Det betyr at om du har blitt påført varig yrkessykdom, av betydelig medisinsk art, men fortsatt fungerer i full jobb, kan du likevel ha krav på menerstatning.

Få en gratis vurdering av din sak

Yrkessykdom og menerstatning

Alle bedrifter er lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Menerstatning som følge av varig medisinsk invaliditet i yrke dekkes av en slik forsikring. I tillegg utbetaler Nav menerstatning.

Om du har blitt påført en yrkessykdom og tilstanden har stabilisert seg etter medisinsk behandling og rehabilitering, kan du i henhold til forskriften ha krav på menerstatning. Du må til lege (spesialist) for å få fastsatt varig og vesentlig medisinsk invaliditet. Med varig menes sykdom du må leve med i minst 7-10 år, med vesentlig menes en invaliditetsgrad på minst 15 prosent.

Hvordan søker du menerstatning?

Det er tre krav som må innfris for å kunne søke om menerstatning.

  1. Sykdommen må være varig,
  2. Sykdommen må være betydelig/gi betydelige plager
  3. Sykdommen må være medisinsk.

En lege utsteder en spesialisterklæring som beskriver din grad av varig medisinsk invaliditet i samsvar med invaliditetstabellenLes mer om invaliditetstabell her. Spesialisterklæringen angir beregningsgrunnlaget for din erstatningssum.

Hos NAV kan du som hovedregel tidligst søke erstatning når det er mistanke om at du har fått en yrkessykdom og legen din vurderer at det må undersøkes nærmere om du er påført en yrkessykdom. Ofte vil det være det samme utgangspunktet for å ta kontakt med forsikringsselskapet, men en del ganger kan det være grunn til å vente til du har en spesialistvurdering. Uansett bør du kontakte oss for å få råd om du skal vente eller om du skal melde saken til forsikringsselskapet.

Les mer om menerstatning på Nav sine nettsider.

Utbetaling og beregning av menerstatning

Mye av beregningen av menerstatning er standardisert. Erstatningen beregnes ut fra graden av varig medisinsk invaliditet, forventet gjenlevende levealder og folketrygdens grunnbeløp (G).

Forsikringsselskapet utbetaler normalt menerstatningen som et engangsbeløp.

Menerstatningen fra Nav er en livsvarig ytelse som utbetales månedlig. Du kan allikevel velge om det skal utbetales som et engangsbeløp som da vil omfatte hele menerstatningen du har rett på beregnet fra utbetalingstidspunktet. Hvis du har krav på menerstatning fra NAV fra tiden før vedtakstidspunktet får du det utbetalt som en engangssum.

Beregning av menerstatning utmåles etter følgende tabell.

Omtrent 1/3 av den totale menerstatningen betales av yrkesskadeforsikringen og de resterende 2/3 betales av NAV.

Juridisk bistand

Yrkessykdomssaker, og menerstatning spesielt, er omfattet av et komplisert regelverk. Det er mange faktorer som påvirker erstatningssummen, men viktigst er spesialisterklæringen. Den har størst betydning for erstatningssummen du får utbetalt. Valg av spesialist som kan gi rett erklæring for ditt skadebilde er derfor svært avgjørende. Vi vet hvem du skal velge.

Mange kvier seg nok unødvendig for å be om juridisk bistand i slike saker. Inkludert i erstatningen ved yrkessykdom er også rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Har du krav på erstatning dekker de som regel advokathjelp også. Snakk med oss så sørger vi for at du får den erstatningen du faktisk har krav.