Ofte stilte spørsmål etter trafikkulykker

Vi har lang erfaring fra trafikkskadesaker og det er en del spørsmål som går igjen blant våre klienter. Vi har samlet ofte stilte spørsmål etter trafikkulykker nedenfor. Finner du ikke svar på det du lurer på kan du ta kontakt med oss for en vurdering av saken din og få svar på spørsmålene du har.

Må du oppsøke lege?

Dersom du blir skadet må du oppsøke lege så snart som mulig etter at skaden har skjedd. Du kan ikke vente å se om plagene går over eller ikke, oppsøk lege med en gang. Du må være nøye med at alle symptomer eller plager blir nedtegnet i journalen. Dette er bevis på hvilke skader du har fått i ulykken.

Deretter bør du dokumentere plagene dine jevnlig, helst hver 4-6 uke frem til det er avklart om skaden blir varig eller ikke. Det kan ta 2-3 år. Dette kan du gjøre ved å oppsøke fastlege eller andre behandlere, for eksempel fysioterapeut eller kiropraktor. Dette gjelder selv om det ikke finnes aktuelle behandlingstiltak. Det er viktig at du følger legens råd.

Når bør du få behandling?

Søk relevant behandling i samråd med lege dersom skadene vedvarer. Husk at rehabiliteringspotensialet er størst i den første tiden etter skaden og avtar når det har gått 1-2 år. Det er derfor viktig å komme i gang med behandling og trening så tidlig som mulig.

Behandlingsutgifter kan dekkes av forsikringsselskapene. De forutsetter normalt at du går til behandling hos noen som har offentlig driftstilskudd dersom det finnes for behandlingen din, det betyr at du kun betaler egenandel. Egenandel vil du kunne få refundert fra forsikringsselskapet.

Er det nødvendig med advokat etter en trafikkulykke?

Forsikringsselskapet er din motpart i erstatningsoppgjøret. Selskapet har sine advokater og saksbehandlere som ivaretar selskapets økonomiske rettigheter i oppgjøret. I tillegg har selskapet egne leger som vurderer saken din. Du vil så godt som aldri få et riktig oppgjør uten å ha en advokat som kan erstatningsrett. Selskapet opptrer ikke som din advokat mot seg selv.

Etter en ulykke er det viktig å få informasjon om dine rettigheter, hva som bør gjøres og hva som er videre fremgangsmåte. Ofte dekkes ikke lønnstapet ditt fullt ut av sykepengene. Hvordan skal tapet beregnes og kravet fremmes? Hvilke utgifter kan du få erstattet? Hva er viktig ovenfor NAV? Ikke minst, hva må du huske på å få med i skademeldingen? Alle disse spørsmålene krever fagkompetanse for å besvare og det er avgjørende at du får bistand slik at alt gjøres riktig.

Utgifter til advokat dekkes som hovedregel av forsikringsselskapet.

Skademeldingen – hva er viktig å passe på?

Skademeldingen er et viktig dokument for å beskrive hvordan ulykken har skjedd. Beskrivelsen bør være så presis som mulig, slik at det enkelt kan vurderes om de rettslige vilkårene er oppfylt. Det kan derfor være fornuftig å ta kontakt med oss for å få råd i forbindelse med utfyllingen av skademeldingsskjemaet. Vi bistår gratis med spørsmål angående utfylling av skademelding.

Ofte kan det ta noen år før forsikringssaken er avgjort. Da er det ikke like lett å huske hva som skjedde eller hvem som var vitner. Det er derfor lurt å skrive det ned med en gang mens alle husker hva som skjedde.

Hvem skal melde saken til forsikringsselskapet?

Du må selv melde saken til eget forsikringsselskap.

Hvor mye koster juridisk bistand i en trafikkskadesak?

Forsikringsselskapet dekker som hovedregel alle advokatutgiftene. Den første telefonsamtalen med oss er uansett gratis, da kan du få mer informasjon om kostnadene.

Når bør du kontakte advokat i forbindelse etter en trafikkulykke?

Etter en skade som medfører legekontakt og sykemelding er det viktig å få informasjon om hvilke rettigheter du har hos forsikringsselskapet. Du bør derfor kontakte en advokat med erfaring innenfor yrkesskader så raskt som mulig. Vi gir informasjon om hva du bør gjøre og en vurdering av om du har en sak eller ikke. Skademeldingen er det ofte viktig å få hjelp til å skrive. All vår erfaring tilsier at det er bedre å ta kontakt tidlig etter en ulykke og få avklart en del spørsmål enn å vente og se.

Kan PTSD være en trafikkskade?

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en lidelse som kan oppstå som en reaksjon på en usedvanlig truende eller katastrofal hendelse. Hvis en skulle bli utsatt for dette i yrkessammenheng, vil det være fornuftig med profesjonell bistand når det kommer til juridiske rettigheter, selv om dette ikke skal stå i fokus tidlig etter en skade.

Har du krav på arbeidsavklaringspenger?

Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid.

Du må selv søke NAV om arbeidsavklaringspenger. Du bør søke minst 3 måneder før utløpet av sykepengeperioden. Det er et vilkår at arbeidsevnen din er nedsatt med minst 50% på grunn av sykdom eller skade. Det sentrale er ikke hvor mye helsen i seg selv er svekket, men i hvilken grad det påvirker mulighetene dine til å være i inntektsgivende arbeid. Som hovedregel kan du ikke motta arbeidsavklaringspenger i mer enn fire år.

Du kan lese mer om arbeidsavklaringspenger her.

Har du andre forsikringer?

Undersøk hvilke forsikringer du har og meld fra skriftlig til forsikringsselskapet. Det er flere forsikringer som kan være aktuelle, for eksempel reiseforsikringer, behandlingsforsikringer eller gruppelivsforsikringer. Det har betydning i forhold til forsinkelsesrenter og du unngår at kravet blir foreldet. Noen ganger kan du ha forsikringer som er overlappende og du kan ha krav mot flere selskaper.

Valg av spesialist – hvem bestemmer?

Hvis du har fått en varig skade må du som regel til en spesialist for undersøkelse og vurdering. Spesialisten vil utarbeide en spesialisterklæring som tar stilling til din evne til å arbeide og fastsette varig medisinsk invaliditet. I tillegg vil spesialisten ta stilling til om det er sammenheng mellom ulykken og de skadene du er påført. Hvem som velges som spesialist i din sak kan få avgjørende betydning. Forsikringsselskapet vet hvilken spesialist de skal velge, men det er du som bestemmer. Ta aldri det valget uten å være representert ved en advokat som kan erstatningsrett. Vi har lang erfaring med valg av spesialister, ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å benytte vår ekspertise.

Avslutning – når avsluttes en erstatningssak?

To forhold er ofte avgjørende. Skaden din bør være ferdigbehandlet og stabil. I tillegg bør du selv vite om du kan fortsette å jobbe og hvor mye. Når disse to forholdene er avklart så kan saken avsluttes overfor forsikringsselskapet.

Skatt på erstatningsutbetalingen?

Det er kun erstatning som utbetales for inntektstap som du har hatt som innberettes og skattlegges som vanlig lønnsinntekt. Renter er også skattepliktig. Fremtidig inntektstap og andre erstatningsposter er skattefrie ved utbetalingen.

Uforsikret kjøretøy – får jeg erstatning?

Selv om kjøretøyet som forårsaket skaden ikke er forsikret har du krav på erstatning. Saken behandles da av Trafikk Forsikrings Forening.