Invaliditetstabell ved yrkessykdom

– hva er medisinsk invaliditet?

Varig medisinsk invaliditet er et uttrykk for hvor store følger yrkessykdommen har fått for deg. Den varige medisinske invaliditeten fastsettes når yrkessykdommen er stabilisert. Den sier noe om den varige fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som yrkessykdommen har gitt deg. Den varige medisinske invaliditeten etter yrkessykdom fastsettes ved bruk av en invaliditetstabell. Den medisinske invaliditeten danner grunnlaget for utbetaling av menerstatning.

Har du for eksempel fått en løsemiddelskade på jobb kan du ha fått nedsatte hjernefunksjoner som konsentrasjon, trøtthet, hukommelse etc. Den varige yrkessykdommen du har fått vurderes etter en invaliditetstabell. Resultatet er en prosentsats som kalles varig medisinsk invaliditet, ofte forkortet vmi.

Les mer: ménerstatning

Hva er en invaliditetstabell?

Du finner invaliditetstabellen i forskrift om menerstatning. Forskriften inneholder skader og sykdommer og det er denne tabellen som kalles invaliditetstabell. For alle disse skadene og sykdommene er det satt opp en prosentsats eller et intervall som gir uttrykk for omfanget av de forskjellige skadene. Det er denne prosentsatsen som kalles varig medisinsk invaliditet.

Greit å vite – forsikringsselskapet dekker som regel advokatutgifter hvis du har krav på erstatning etter yrkessykdom. 

Når fastsettes medisinsk invaliditet etter en invaliditetstabell?

Sykdommen må være varig før det kan fastsettes medisinsk invaliditet. Yrkessykdommen skal være stabil. Det innebærer at det som kan gjøres av behandling og trening med mer må være gjennomført. Poenget er at du ikke skal bli verre eller bedre i nærmeste fremtid. Fastsettelsen av medisinsk invaliditet skal gi en mest mulig riktig prosent for at oppgjøret for sykdommen din også skal bli så riktig som mulig. 

Hvem fastsetter medisinsk invaliditet ved yrkessykdom?

Leger har ulike spesialiseringer innen de medisinske fagområdene. Har du blitt påført en yrkessykdom vil det ofte være en arbeidsmedisiner som undersøker deg og går igjennom dokumentasjonen din. Deretter vurderes hva du har vært utsatt for og om det er sammenheng mellom dette og yrkessykdommen din.

Hvordan fastsettes medisinsk invaliditet etter en invaliditetstabell ved yrkessykdom?

Spesialisten har før undersøkelsen fått tilsendt et mandat som skal brukes ved undersøkelsen og skriving av spesialisterklæringen. Mandatet forklarer hva som skal vurderes og hvilke spørsmål som skal besvares. 

I tillegg har spesialisten fått tilsendt relevante medisinske journaler. Vedkommende har også innhentet bakgrunnsinformasjon fra din arbeidsgiver om hva du har arbeidet med og hvilke stoffer du har vært eksponert for, hvor mye og hvor lenge. Spesialisten stiller deg spørsmål om ditt arbeid, hvordan sykdommen har utviklet seg og hvordan du fungerer i arbeid og i hverdagen. Spesialisten undersøker deg og skriver en spesialisterklæring med en vurdering av yrkessykdommen din. Spesialisten bruker invaliditetstabellen for å fastsette din varige medisinske invaliditet etter yrkessykdommen. 

Hvorfor er valget av spesialist ved fastsettelsen av din medisinske invaliditet viktig?

Medisinske vurderinger er basert på skjønn. Det innebærer at ulike spesialister noen ganger vil vurdere samme sykdom og skadefølger litt forskjellig. Noen ganger er vurderingene veldig forskjellig. Noen spesialister har et samarbeid eller jobber for ulike forsikringsselskap. Dette er det viktig å kjenne til. Det er også viktig å vite om en spesialist ofte avviker fra en «vanlig» vurdering av yrkessykdommen i den ene eller andre retning.

Vi i Advokatfirmaet Unneland AS har mer enn 30 års erfaring med erstatningssaker av alle typer yrkessykdommer. Vi har de beste forutsetninger for å hjelpe deg med å velge riktig spesialist for din yrkessykdom. Valg av spesialist kan få stor betydning for din sak.  Noen ganger fører valget av feil spesialist til at du ikke får erstatning.

Spørsmål om valg av spesialist? Kontakt oss.

Hva brukes den medisinske invaliditeten til?

Prosentsatsen som utgjør den varig medisinske invaliditeten brukes til å fastsette hvor mye du skal få utbetalt i menerstatning. 

Les mer: Ménerstatning

Les mer: forskrift om ménerstatning

Gir den varige medisinske invaliditeten uttrykk for hvor mye jeg kan jobbe?

Mange tror at medisinsk invaliditeten, for eksempel satt til 15%, er det samme som arbeidsuførhet. Det vil si at du kun er 15% arbeidsufør. Det er ikke riktig. Medisinsk invaliditet og arbeidsuførhet er to helt forskjellige forhold. Du kan bli lam fra livet og ned og få 50% medisinsk invaliditet, men kan jobbe 100% i en kontorjobb. Det kan også gå motsatt vei. Pianisten som ødelegger pekefingeren (10% medisinsk invaliditet) blir 100% arbeidsufør som pianist.

Påvirker den varig medisinske invaliditeten en uføresøknad hos NAV?

Selv om det ikke er direkte sammenheng mellom medisinsk invaliditet og arbeidsuførhet så vil en høy medisinsk invaliditet ofte innebære en høy grad av arbeidsuførhet. Høy medisinsk invaliditet innebærer normalt stor medisinsk sykdom/plager som ofte vil gjøre det vanskelig å arbeide. Motsatt vil normalt en lav medisinsk invaliditet gi uttrykk for mindre sykdomspåvirkning  og derved en lavere arbeidsuførhet.