Pasientskade

Hjelp fra advokat ved pasientskade

Har du vært utsatt for skade og ønsker å søke erstatning? Våre erfarne advokater hjelper deg i prosessen med å fremme krav om pasientskadeerstatning.

Det å fremme krav om erstatning i forbindelse med skade etter behandling i helsetjenesten er komplisert. Da det ikke foreligger noen grunn til å stole på at NPE opptrer som din advokat og nødvendigvis arbeider for at du skal få det du har krav på, kan det være nyttig å engasjere advokat.

Slik søker du om erstatning i forbindelse med pasientskade:

Skademeldingen til NPE

Saksbehandlingen starter ved at du fyller ut og sender inn et skademeldingsskjema til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). NPE utreder om vilkårene for erstatning er oppfylt. NPE vil innhente uttalelse fra det behandlingsstedet der skaden skjedde og annen relevant dokumentasjon som journaler og liknende.

Det kan i enkelte saker være viktig å få hjelp med å fylle ut skadebeskrivelsen i skademeldingen til NPE. Det er viktig at alle relevante sider ved hendelsesforløpet kommer fram. Det er ofte avgjørende når en skal ta stilling til om reglene for erstatning er oppfylt.

Når NPE har innhentet alle relevante medisinske opplysninger som har betydning for saken, vil saken bli forelagt en av NPEs rådgivende leger til vurdering. I forkant har saksbehandler i NPE utarbeidet et mandat med spørsmål om behandlingen som er gitt og om det foreligger svikt i behandlingen. Du får mulighet til å komme med kommentarer til behandlingsstedets uttalelse og til den sakkyndige vurderingen som blir utarbeidet. Det er ofte viktig å få kvalifisert hjelp til utarbeidelse av kommentarene.

Advokatbistanden i den innledende, men viktige delen av saksbehandlingen må du betale selv. I 2018 ble det fattet 72 % avslagsvedtak.

Vedtak om erstatning eller avslag

Er vilkårene for erstatning oppfylt, fatter NPE ansvarsvedtak om at du har krav på erstatning. Da må du fremsette og beregne et samlet krav om erstatning for de enkelte erstatningsposter.

Hvis NPE avslår din søknad om erstatning, kan du klage på vedtaket til Pasientskadenemnda (Helseklage).

Får du ikke medhold i klagen din, kan du bringe saken inn for domstolen.

Vilkår for å få erstatning

Pasientskaden må skyldes svikt i behandlingen, dvs. at du må ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. Hvis skaden skyldes den lidelsen du var til behandling for, er det ikke en pasientskade.

Pasientskaden må ha medført et økonomisk tap på over 10 000 kroner eller ha medført en varig og betydelig skade.

Pasientskaden må ikke være for gammel. Krav om erstatning må fremsettes senest tre år etter at du burde ha forstått at behandling eller fravær av behandling har medført skaden.

Hva har du krav på i pasientskadeerstatning?

Du har krav på å få dekket hele ditt økonomiske tap som følge av pasientskaden. Dette kan omfatte ulike merutgifter som for eksempel behandling, medisiner, reise m.m., tap av hjemmearbeidsevne og utgifter til hjelp og bistand. Videre har du krav på å få dekket inntektstap og tap av forsørger.

Inntektstap oppstår som oftest etter utløpet av sykepengeperioden, men kan også oppstå tidligere hvis du har tapte inntekter fra overtid og ekstraarbeid, eller tjente mer enn 6 G (grunnbeløpet pr. 01.05.18 kr. 96 883).

Menerstatning

Hvis du har fått en varig og betydelig pasientskade på over 15 % har du krav på menerstatning. For fastsettelse av varig medisinsk invaliditet brukes en egen tabell for personskader, Helse- og sosialdepartementets invaliditetstabell. Den varige medisinske invaliditeten blir fastsatt av en sakkyndig spesialist. Vi vil i denne prosessen bistå med valg av spesialist som er viktig og kan få avgjørende betydning for utfallet av saken.

Endelig erstatningskrav

Tidspunktet for å fremsette et endelig erstatningskrav vil variere ut fra skadens art og omfang. Vanligvis vil det rette tidspunktet være når det foreligger en sakkyndig vurdering av skadeomfanget. En slik vurdering vil normalt bli gjort tidligst 2 år etter skadetidspunktet, når behandlingen er avsluttet og skaden er stabilisert.

Har skaden ført til at du har falt helt ut av arbeid, kan det være hensiktsmessig å vente til Nav har vurdert om det blir fattet vedtak om uføretrygd. Dette kan ta mellom 3-4 år. NPE er ikke bundet av Nav sin avgjørelse, men denne vil veie tungt. Blir erstatningsoppgjøret gjort opp før NAV har gjort sine vurderinger må du ihvertfall ha prøvd ut din arbeidsevne slik at du har en formening om hva du klarer av arbeid. Det er nødvendig for å vite hvilke fremtids utsikter du har når saken avsluttes og ditt fremtidige tap skal beregnes.

Trenger du advokat og når må du betale selv?

Får du medhold i ditt krav om erstatning, vil NPE dekke alle utgifter til advokat under beregningen av erstatningen. Vi vil hjelpe deg med å fremme et samlet erstatningskrav for alle erstatningsposter.  Det er ingen grunn til å stole på at NPE opptrer som din advokat og arbeider for at du skal få det du har krav på i erstatning. Her har du alt å vinne og ikke noe å tape på å engasjere advokat.

Har du fått avslag på krav om erstatning, bør du innen klagefristen på 3 uker ta stilling til om du skal få en advokat til å vurdere avslaget og fremme en klage til Pasientskadenemnda (Helseklage). Dette arbeidet må du betale selv, men dersom klagen fører frem vil utgifter til juridisk bistand i forbindelse med klagen dekkes.

Våre advokater hjelper deg med din sak etter en pasientskade.

Vi er et advokatfirma med spisskompetanse og mer enn 25 års erfaring med personskader; pasientskader, yrkesskader og trafikkskader.

Det er avgjørende for å sikre dine rettigheter og få det du har krav på å ha profesjonell bistand. Våre erfarne advokater kan hjelpe deg med din sak.

Den første konsultasjonen i form av en telefonsamtale er gratis.