PTSD

Posttraumatisk stresslidelse

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) oppstår som en reaksjon på en hendelse som er usedvanlig truende eller av katastrofal art som for eksempel innebærer livsfare, alvorlige ulykker, trusler mot liv og helse, krigshandlinger mm. Dette kan være hendelser i trafikken eller relatert til yrkesskade.

Diagnosesystemet som brukes i Norge er ICD-10 som oppstiller fem kriterier. Det som i erstatningsrettslig sammenheng ofte er avgjørende er traumekriteriet, og tidskriteriet. Traume eller skadekriteriet innebærer som nevnt at hendelsen må ha vært alvorlig slik at den kan ha forårsaket angst enten forbigående eller varig. Tidskriteriet krever at visse symptomer og adferd må oppstå innen 6 måneder etter hendelsen.

Det amerikanske diagnosesystem DSM-5 har ikke et slikt vilkår. Mange som har vært utsatt for alvorlige traumer forsøker å fortrenge reaksjonene på egenhånd, vil ikke snakke om det og det kan gå langt over 6 måneder før en innser at egne forsvarsmekanismer ikke har vært nok til å reparere skaden. Først da oppsøkes hjelpeapparatet og flere spesialister har gjennom tidene i erstatningssaker underkjent at tidskriteriet har vært oppfylt og at du som skadet ikke har en PTSD som følge av hendelsen. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med fastlegen så snart som mulig dersom du hendelsen er vanskelig å håndtere. Dersom man venter for lenge kan du miste retten på erstatning dersom plagene blir langvarige.

Rettigheter ved PTSD

Medisinsk sett bør du uansett om det er en erstatningssak eller ikke søke hjelp tidlig. Det kan også være fornuftig å få noen råd med på veien vedrørende dine juridiske rettigheter, selv om det ikke skal stå i fokus tidlig etter en skade.

Kontakt oss for en gratis vurdering av din sak!