Tips / gangen i en erstatningssak

Her har vi samlet informasjon om gangen i en erstatningssak slik den vanligvis forløper, og tatt med våre tips.

Etter 30 års erfaring med å håndtere forsikringssaker etter yrkesskader og arbeidsulykker har vi lang erfaring. Alle saker er forskjellige og det er ikke sikkert at det som står her passer for deg. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker våre råd for hva du bør gjøre i din sak.

Meld fra om ulykken til politi og forsikringsselskap

Når en trafikkulykke med personskade har skjedd er det på selve åstedet viktig å få meldt fra til politiet. Hvis politiet kommer så blir det foretatt vitneavhør, foto av biler med mer som sikrer en god dokumentasjon av selve hendelsesforløpet.

Deretter må du påse at skademelding sendes eget forsikringsselskap og ansvarlig forsikringsselskap, dersom det er to ulike selskaper. Det er forsikringen til bilen som forårsaket ulykken som skal behandle erstatningssaken i fortsettelsen. Noen ganger oppstår det diskusjon rundt ansvarsforholdet. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis samtale og bistand i den forbindelse.

Forsikringer

Undersøk hvilke forsikringer du har og meld fra til selskapet. Det er ikke bare bilforsikringen som er aktuell, det kan også gjelde for eksempel reiseforsikring, behandlingsforsikring eller gruppelivsforsikring. Det har betydning i med tanke på forsinkelsesrenter og du unngår at kravet blir foreldet.

Oppsøk legehjelp

Oppsøk lege med en gang, så raskt som mulig etter ulykken. Ikke vent å se om plagene går over. Dette er viktig for å dokumentere akuttsymptomene dine. Sørg for at alle symptomer, skader og plager noteres i journalen og følg legens råd.

Går ikke plagene over? Søk hjelp og gå jevnlig til behandling for å dokumentere skadene dine. Sørg for at lege/behandlere skriver hvorfor du er der og dokumenterer alle plagene dine. Journalen er et viktig bevis på at du har plager og hva årsaken er.

Advokat

Kontakt en erfaren advokat slik at du får oversikt over dine rettigheter.

Utgifter

Ta vare på alle kvitteringer for utgifter i forbindelse med skaden din. Selv om beløpet virker lavt når du betaler kan det raskt bli store summer før saken er gjort opp.

Sjekk med NAV/Helfo om de dekker utgiften og søk fortløpende om refusjon. Får du avslag kan forsikringsselskapet dekke differansen.

Inntektstap

Du har krav på å få dekket ditt inntektstap fra forsikringsselskapet. Dette bør du få hjelp av en advokat til å beregne.

NAV

Sykepenger fra NAV utbetales i 12 mnd. Tre måneder før sykepengene utløper bør du søke arbeidsavklaringspenger (AAP) hvis arbeidsevnen er nedsatt med minst 50%. Etter maksimalt fire år med AAP er neste ytelse fra NAV uføretrygd. Det er viktig å ha en dialog med NAV om skaden og arbeidssituasjonen.

Hvis du går på arbeidsavklaringspenger – sørg for en god dialog med NAV og bidra aktivt. NAV har mange hjelpemidler og tiltak som kan få deg tilbake i jobb eller over i en ny karriere. Dokumentasjonen herfra er relevant for saken din med forsikringsselskapet.

Dersom uføretrygd er aktuelt bør du diskutere dette med din NAV-kontakt i god tid før arbeidsavklaringsperioden er over.

Spesialist

Når skaden er stabilisert, normalt etter 2-3 år bør det innhentes en spesialisterklæring. Spesialisten konkluderer med hvilken medisinsk invaliditet skaden har etter Sosialdepartementets invaliditetstabell. Videre gir spesialisten en beskrivelse av dine funksjonshemninger i forhold til arbeid.

Dersom det er aktuelt med en spesialisterklæring – diskuter saken din og valg av spesialist med en advokat med god erfaring på personskader før du aksepterer selskapets forslag. Dette valget kan få stor betydning for saken din. Vi kan hjelpe deg med dette.

Avslutning av erstatningssaken

Normalt vil det tidligste tidspunktet for å fremsette et endelig erstatningskrav overfor selskapet være når en spesialisterklæring foreligger. Det vil som nevnt vanligvis være 2-3 år etter ulykken. Ofte er det hensiktsmessig å vente til NAV har vurdert om du har krav på uførepensjon og det tar minst 3-4 år etter ulykken. NAVs vurdering er ikke avgjørende i erstatningssaken, men den veier tungt dersom NAV innstiller på uførepensjon. I tillegg har en uførepensjon betydning for hvor stort økonomisk tap du har. Før saken kan avsluttes bør du minimum vite hvor mye du kan jobbe og tjene i fremtiden.