Trafikkskader på jobb

Skadet i trafikken mens du er på jobb?

Mange blir skadet i trafikken mens de er på jobb. Det vanligste er at yrkessjåfører, for eksempel taxi-sjåfører, budbilsjåfører eller lastebilsjåfører får trafikkskader på jobb, men også andre som bruker bil på jobb er omfattet. Det kan være hjemmesykepleien som kjører mellom oppdrag, når man er på arbeidsreise eller på kontroll for ulike kontroll/tilsynsmyndigheter. Hvis du blir påkjørt i arbeidstiden vil det også anses som en trafikkskade.

Hvis du har blitt skadet i en trafikkulykke mens du er på jobb har du krav på erstatning etter flere regelsett. Du har krav på erstatningsoppgjør etter det regelsettet som er mest gunstig for deg. I slike saker er det spesielt viktig at du får bistand av advokat med lang erfaring slik at du får oppgjør etter riktig regelsett og best mulig erstatningsoppgjør. 

Forskjellige regler – yrkesskade og trafikkskade

Ved trafikkulykke med personskade mens man er på arbeid er det to lover som gjelder, Bilansvarsloven og Yrkesskadeforsikringsloven. Reglene er de samme når det gjelder tap fram til et endelig oppgjør finner sted. For det fremtidige tapet, inntektstap, utgifter etc. er det ulike regler. Det må foretas to beregninger og den skadde har rett til å velge det alternativet som er gunstigst. Er den skadde i tillegg offentlig ansatt kommer også et tredje regelsett inn, Hovedtariffavtalen. Beregningene kan være kompliserte og det skal legges inn forskjellige forutsetninger basert på ulike regelsett. Det anbefales derfor at du får hjelp til dette.

Hva må du huske på når du har fått en trafikkskade på jobb?

Det er viktig å melde skaden til begge forsikringsselskaper, både det som er ansvarlig etter Bilansvarsloven og det som er ansvarlig etter Yrkesskadeforsikringsloven, dersom det er et annet selskap. Det er også viktig å melde skaden under eventuelle andre forsikringer som arbeidsgiver har, for eksempel personalforsikringer.

Forsikringsselskapet til bilen som er ansvarlig for trafikkulykken, behandler saken selv om det også er en yrkesskade. I noen tilfeller kan det ta noe tid før selskapene har avklart hvem som er ansvarlig. I mellomtiden kan den skadde forholde seg til sitt eget forsikringsselskap. Trafikkskaden må også meldes til NAV som en yrkesskade. Du finner søknadsskjema her. Dette er viktig fordi du har krav på å få refusjon/dekning for utgifter til for eksempel

behandling, lege, medisiner, reise mm. Dersom du ikke søker om dette og må betale selv vil forsikringsselskapet ikke dekke slike utgifter.

Vi jobber både med yrkesskader og trafikkskader og har lang erfaring med å forholde oss til begge regelverk. Vi har god kompetanse til å hjelpe deg med dette, samt følge opp saken ovenfor forsikringsselskapet til det er avklart hvem som er ansvarlig.

Her kan du lese eksempler på saker vi har hatt som både har vært trafikkskader og yrkesskader.

Når er en trafikkulykke også en yrkesskade?

For at en trafikkulykke skal være en yrkesskade må trafikkulykken ha skjedd mens du var på jobb, på arbeidsstedet og i arbeidstiden.

Trafikkulykker på vei til og fra jobb – er det en yrkesskade?

Trafikkskader som skjer på vei til eller fra jobb, er ikke dekket som en yrkesskade. Det er fordi du ikke har kommet fram til arbeidsstedet, du ikke er i arbeid og det er ofte ikke i arbeidstiden. Det betyr at Yrkesskadeforsikringslovens regler ikke gjelder, men trafikkskaden er dekket under Bilansvarsloven. Trafikkskaden vil heller ikke dekkes av yrkesskadebestemmelsene i Folketrygdloven.

Du må være oppmerksom på at dersom du har startet arbeidsdagen på hjemmekontor før du kjører av gårde til arbeidssted eller første kunde, så vil det regnes som om du er på jobb. Da har arbeidsdagen allerede startet. Hvis du har et ambulerende arbeid, vil ikke reisen hjemmefra til første kundebesøk eller varelevering være dekket. Derimot vil reisen fra første kundebesøk til arbeidsstedet eller neste kunde være dekket. Reisen direkte fra siste kunde og hjem vil heller ikke være dekket. Det finnes unntak fra reglene dersom f.eks. kjøringen utgjør en vesentlig del av arbeidsdagen. Det kan f.eks. være at en kjører i mange timer for å delta i et møte eller lignende. Da vil hele reisen være dekket fra en drar hjemmefra til en er tilbake.

Det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt det også er en yrkesskade i slike situasjoner. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis telefonsamtale så vil vi hjelpe deg med en avklaring.