Offentlig ansatte og yrkesskade

Hovedtariffavtalen for kommunalt og statsansatte

Som kommunalt, fylkeskommunalt eller statsansatt (offentlig ansatte) er en normalt dekket av Hovedtariffavtalen (HTA). Denne forsikringen gjelder også ved yrkesskade og yrkessykdom, men kommer ikke i tillegg til erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. En har rett på den erstatningen som totalt sett er høyest i det enkelte tilfellet.

For kommunalt ansatte gjelder forsikringen i henhold til HTA også på direkte reise mellom hjem og arbeidssted og på tjenestereise. For statsansatte gjelder forsikringen i tillegg ved yrkesskade/yrkessykdom for ulykke som skjer på direkte reise mellom hjem og oppdragssted (uten at arbeidstakeren har vært innom sitt faste arbeidssted) og på tjenestereise.

Denne forsikringen gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet på minst 15 % og/eller varig tap av ervervsevnen, og dekker som oftest behandlingsutgifter. For kommunalt ansatte gir et trygdevedtak om varig uførepensjon på grunn av yrkesskaden rett til dekning under HTA. Trygdevetaket er bindende i forhold til HTA. Gis det tidsbegrenset uførepensjon, blir det en konkret tolkning av varigheten av ardeidsuførheten om det blir utbetaling under HTA. For statsansatte er ikke trygdevedtaket bindende i forhold til HTA.

En har også krav på renter av beløpet fra 2 måneder etter at skaden ble meldt. Da er det G på skadetidspunktet. Alternativt at G på oppgjørstidspunktet legges til grunn uten renter. Det siste alternativt gir normalt dårligst erstatning.

Eksempel

Dersom en ansatt blir 50 % ervervsufør, hadde en inntekt på inntil 7G (grunnbeløpet i Folketrygden) på skadetidspunktet og er 40 år på oppgjørstidspunktet, gir det kr. 908.059 i grunnerstatning, dvs dekning av fremtidig inntektstap, pensjonstap, skatteulempe og arbeid i hjemmet.

Mange arbeidsgivere har utvidet forsikringsdekningen under HTA til også å gjelde i fritiden. Det gjelder i alle disse tilfellene en meldefrist på 1 år og alle forhold som er nevnt i forbindelse med yrkesskade for øvrig når det gjelder bevissikring er like viktig i disse tilfellene.