Yrkesskade og erstatning

Hvis du skader deg på arbeid kan du ha krav på yrkesskadeerstatning. Du har krav på å få erstattet det økonomiske tapet ditt.

Yrkesskadeerstatning

Noen ganger er tiden etter en yrkesskade en smertefull prosess som du må gjennom, men som til slutt ender godt og du blir skadefri. Andre ganger fører yrkesskaden til at du må leve med varige skader resten av livet.

Kontakt oss for en gratis vurdering av din sak!

Når du søker erstatning etter yrkesskade er det viktig med profesjonell bistand. Vi kan forsiktigvis anslå at du vil oppnå minst 50 % og 100 % mer i yrkesskadeerstatning ved å bruke våre advokater enn ved å håndtere din egen yrkesskadesak overfor forsikringsselskapet. Du vil med andre ord få en mer riktig erstatning ved å bruke vår profesjonelle bistand opparbeidet gjennom 25 års erfaring.

Skadet på jobb – hvem betaler?

Skadetilfellene er ulike med forskjellige konsekvenser og utfordringer. Økonomisk kan en skade få stor betydning for den som rammes. Det vil ofte oppstå diskusjoner med forsikringsselskap og trygdekontor om det er en yrkesskade/sykdom og om det er årsakssammenheng mellom ulykken og skaden. Videre vil det ofte raskt oppstå spørsmål om økonomisk tap, herunder dekning av inntektstap, overtid, diverse tillegg og utgifter. Forsikringsselskapene har dyktige advokater, leger og saksbehandlere. Vår erfaring viser at du sikrer dine rettigheter best ved å få profesjonell hjelp og angripe saken riktig fra starten av.

Hva har du krav på i erstatning ved yrkesskade?

Du har krav på å få dekket ditt  inntektstap fra forsikringsselskapet til arbeidsgiver. Normalt oppstår tapet etter utløpet av sykepengeperioden. Tap kan også oppstå før dersom du hadde inntekter fra overtid og ekstraarbeid eller tjente mer enn 6G (Grunnbeløpet i Folketrygden er kr 96.883,- pr 1.5.2018). De fleste har behov for bistand for å beregne inntektstapet riktig og til å fremsette kravet overfor forsikringsselskapet.

Fremtidig inntektstap utmåles standardisert når det gjelder yrkesskade og kalles grunnerstatning. 

Du har krav på å få dekket alle nødvendige og rimelige utgifter som følge av ulykken. Det kan være utgifter til behandling, lege, medisiner, reise, utstyr, m.m. Først må det undersøkes hva HELFO dekker, deretter kreves det udekkede fra forsikringsselskapet. Ta vare på kvitteringer for å dokumentere dine utgifter.

Utgifter til advokat

Du har krav på å få dekket såkalte nødvendig og rimelige utgifter til advokat. Det innebærer at du som hovedregel vil få dekket alle dine advokatutgifter.

Erstatning for dødsfall – forsørgertap

Dersom en arbeidsulykke fører til dødsfall har de etterlatte krav på erstatning.

Menerstatning

Hvis du blir påført varig medisinsk invaliditet på minst 15% har du rett på menerstatning. Invaliditetsgraden fastsettes av spesialist når skaden anses medisinsk stabil. Menerstatning har du krav på både fra forsikringsselskapet og NAV, men med litt forskjellige beløp.

Kontakt oss for en gratis vurdering av din sak!