Løsemiddelskade erstatning

Løsemiddelskade er en sykdom du har fått ved å ha blitt utsatt for giftige stoffer. Dersom du har blitt utsatt for påvirkningen gjennom ditt arbeid på din arbeidsplass kan det være en yrkessykdom. Du kan ha krav på erstatning etter løsemiddelskade.

Noen ganger må du enten slutte i ditt yrke og finne en annen jobb, gjerne etter omskolering. Andre ganger kan du bli helt eller delvis ufør. Det er viktig å vite at du kan få hjelp av oss, i første omgang til å få informasjon om dine rettigheter hos NAV og å få dekket ditt inntektstap hos arbeidsgivers forsikringsselskap når dette skjer. Vi hjelper deg også i NAV-systemet så du slipper å stå alene.

Hva er en løsemiddelskade?

Løsemidler er kjemikalier som i verste fall kan gi det vi kaller løsemiddelskader, som er skader på nervesystemet, hjerne, indre organer, øyne og hud. Dette er normalt effekter av høy eksponering over lang tid. Akutte effekter av løsemidler er hodepine, kvalme og uvelhet som går over når eksponeringen opphører.

De mest alvorlige skadene som følge av løysemiddelbruk kommer snikende, og utvikler seg over lang tid, gjerne over flere år. At skadene utvikler seg så langsomt, kan gjøre det vanskelig å oppdage dem. Derfor er det viktig at du reagerer ved første tegn til skade/symptom. Av registrerte tilfeller av løsemiddelskader er det skader på hjernen det er flest av. Dette er også de mest alvorlige skadene.

Greit å vite – forsikringsselskapet dekker som regel advokatutgifter i yrkessykdomssaker. 

Har jeg krav på erstatning etter en løsemiddelskade?

Du kan ha krav på erstatning etter en løsemiddelskade. Dette kan du kreve erstattet av forsikringsselskapet:

Les mer: Hva dekker forsikringen ved yrkessykdom?

Hvem er utsatt for løsemiddelskader?

I noen yrker er man mer utsatt for løsemiddelskader. Det er yrker hvor man eksponeres for kjemikalier jevnlig, for eksempel ved farging/bleking av hår hos frisører, lakkering av bil eller rengjøring.

Noen yrker som er spesielt utsatt for løsemiddelskader:

  • Malere
  • Lakkerere
  • Frisører
  • Renholdsarbeidere

Løsemiddelskade folketrygdloven § 13-4 og yrkesskadeforsikringsloven

Løsemiddelskade beskrives ofte som en varig organisk skade av hjerne, perifere nerver, lever eller nyrer på grunn av innånding eller inntak av løsemidler. Eksempler på slike stoffer er alkoholer, estere, etere, ketoner, acetater og produkter som inneholder benzen.

Om du har fått en løsemiddelskade i ditt yrke avgjøres etter folketrygdloven § 13-4:

«Sykdom som angitt i forskriftene skal godkjennes som yrkesskade dersom

  1. sykdomsbildet er karakteristisk og i samsvar med det som den aktuelle påvirkningen kan framkalle,
  2. vedkommende i tid og konsentrasjon har vært utsatt for den aktuelle påvirkningen i en slik grad at det er en rimelig sammenheng mellom påvirkningen og det aktuelle sykdomsbildet,
  3. symptomene har oppstått i rimelig tid etter påvirkningen, og
  4. det ikke er mer sannsynlig at en annen sykdom eller påvirkning er årsak til symptomene.»

Lov om yrkesskadeforsikring § 10 og § 11 inneholder det samme kravet til å godkjenne en løsemiddelskade som folketrygdloven.

Hva er godkjent yrkessykdom?

Godkjent yrkessykdom brukes som oftest når NAV har godkjent din løsemiddelskade som yrkessykdom. Arbeidsgivers forsikringsselskap er ikke bundet av NAV sine vurderinger av om vilkårene er oppfylt. I mange tilfeller vil imidlertid forsikringsselskapet akseptere NAV sin godkjennelse.

Hvordan får jeg godkjent en løsemiddelskade som yrkessykdom?

På NAV sin hjemmeside finner du skjemaet «Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium». Skjemaet fylles ut og sendes til NAV. NAV gjør deretter en henvendelse til en arbeidsmedisinsk avdeling ved ett av de større sykehusene. Som regel vil da en spesialist i arbeidsmedisin foreta undersøkelser av deg, innhente informasjon fra arbeidsgiver om hvilken påvirkning du har vært utsatt for, hvor lenge og hvilken konsentrasjon mm.

Arbeidsmedisineren vil deretter foreta undersøkelser og vurderinger av om vilkårene i folketrygdloven § 13-4, gjengitt overfor, er oppfylt. Det vil utarbeides en rapport med en konklusjon som sendes NAV til endelig vurdering. NAV fatter deretter et vedtak om du har en godkjent yrkessykdom eller ikke. En slik prosess tar tid og det vil nok gå minst 6-7 måneder før et vedtak foreligger.

Forsikringsselskapet til arbeidsgiver vil som regel avvente NAV sin vurdering om godkjent yrkessykdom før de foretar sin vurdering og starter behandlingen av yrkessykdomssaken.

Advokat ved løsemiddelskade

Du har rett til å få dekket nødvendige og rimelige utgifter til advokat fra forsikringsselskapet til arbeidsgiver. Det er ofte behov for bistand fordi NAV er et tungrodd og krevende system å forholde seg til. Vi kan bistå deg ovenfor NAV. Det kan spare deg for mye frustrasjon og arbeid. I tillegg kan det være en tung og lang prosess å finne fram til det forsikringsselskapet som du har dine krav mot.

Hva kan Advokatfirmaet Unneland hjelpe deg med når det gjelder løsemiddelskade?

Vi i Advokatfirmaet Unneland AS har mer enn 30 års erfaring med erstatningssaker av alle typer skader, også kompliserte yrkessykdommer. Vi har de beste forutsetninger for å hjelpe deg med å vinne fram i din sak mot forsikringsselskapet og mot NAV.