Vår oppfølging av din erstatningssak

Her finner du informasjon om vår oppfølging av din erstatningssak

Telefonkonferanse

Din sak starter ofte med en telefonsamtale med oss hvor vi foretar en kort gjennomgang av saken og gir en foreløpig vurdering. Deretter kontakter vi forsikringsselskapet og innhenter saksdokumentene.

Oppdragsavtale

Vi sender deg en standard oppdragsavtale, informasjonsskriv, spørsmålsskjema mv. Vi legger vekt på å informere deg før oppdraget starter om eventuelle kostnader du kan pådra deg slik at det ikke oppstår noen overraskelser underveis.

Møte

Etter at vi har mottatt saksdokumentene kontakter vi deg for å avtale et møte hvor vi går nærmere gjennom saken, svarer på spørsmål og informerer om videre saksgang og rettigheter. Er du hardt skadet kan vi avtale møte hjemme hos deg. Vi blir enige om videre fremdrift og hva som skal gjøres.

Forsikringer

Mange har forsikringer som kan komme til anvendelse ved en ulykke. Det er derfor viktig å få klarlagt hvilke forsikringer du har og meldt fra til forsikringsselskapet slik at du får forsinkelsesrenter og kravet ikke faller bort på grunn av foreldelse.

Krav på erstatning

Dersom du har inntektstap eller utgifter på grunn av skaden beregner vi tapet og fremsetter krav. Vi innhenter nødvendig dokumentasjon fra arbeidsgiver og andre for å kunne beregne og dokumentere inntektstapet ditt.

Offentlige ytelser

Ved større skader (multitraumer) er det vår oppgave å bistå med å klarlegge hvilke ytelser du har krav på fra det offentlige.

Folketrygd

Vi påser at de nødvendige søknader er innsendt til trygden om rehabilitering og attføring. Dersom det oppstår spørsmål eller problemer i forhold til trygden er vi behjelpelig dersom du ønsker det.

Spesialist

Dersom skaden ikke er leget etter 2-3 år er det nødvendig å innhente en spesialisterklæring. Det er viktig å velge en spesialist som foretar en riktig vurdering av skaden. Vi foretar det nødvendige i forbindelse med bestilling av erklæringen, valg av spesialist og innhenting av dokumentasjon til spesialisten.

Endelig erstatningskrav mot forsikringsselskapet

Når vi har fått en spesialisterklæring har vi normalt et grunnlag hvor det kan utarbeides et endelig erstatningskrav i saken. Det gjelder dekning av påført og fremtidig inntektstap, utgifter og eventuell menerstatning mv. Etter at vi har utarbeidet et utkast sender vi dette til deg og går gjennom utkastet med deg før det sendes.

Forhandling med forsikringsselskapet

Etter fremsettelse av et endelig erstatningskrav mottar vi normalt et skriftlig tilbud fra selskapet. Dernest avholdes et forhandlingsmøte med motparten. Forhandlingsresultatet blir oversendt til deg og gjennomgått med deg enten på telefon eller i møte. Vi svarer på dine spørsmål og gir våre vurderinger og råd. Tilbudet må vurderes mot det du kan oppnå ved en rettssak. Vi orienterer også om kostnader og risiko ved en rettssak.

Aksept

Vår oppgave er å gi deg profesjonelle råd om hva du bør gjøre. Det er du som bestemmer om du vil akseptere tilbudet eller ikke.

Rettssak

Dersom vi ikke kommer til enighet med forsikringsselskapet er alternativet rettssak. Vi må da klarlegge kostnader og risiko.

Generelt om vår oppfølging

Du vil motta en kopi av all utgående og inngående korrespondanse. Vi følger opp forsikringsselskapet angående innsendte krav, og hele tiden er vi tilgjengelig på mail og telefon. Videre har vi en nærmere jevnlig oppfølgning av din sak. Vi legger vekt på personlig kontakt og tilgjengelighet, men samtidig må vi avveie tidsbruk og innsats mot det forsikringsselskapet er villig til å betale for i form av advokatsalær. Det er du som er vår oppdragsgiver, og et godt resultat for deg avhenger av grundig arbeid fra vår side.