Trafikkskader og erstatning

Dersom du har vært utsatt for personskade etter en trafikkulykke kan du ha krav på erstatning. Les mer om hva du har krav på og hvordan vi kan hjelpe deg med din sak.

Hvem har krav på trafikkskadeerstatning?

Den som blir skadet av en motorvogn har krav på trafikkskadeerstatning fra motorvognens forsikringsselskap. Du kan ha krav på trafikkskadeerstatning hvis du er fører, passasjer, syklist, mc-fører eller fotgjenger som blir skadet i en kollisjon, utforkjøring, elgpåkjørsel eller påkjørsel bakfra mm. Det gjelder selv om fører av motorvognen ikke har noen skyld.

Kontakt oss for en gratis vurdering av din sak.

Personskade etter trafikkulykke – dette hjelper vi deg med

Hvis du har vært innblandet i en trafikkulykke og skadet deg, har du krav på å få erstattet ditt økonomiske tap. Du skal stilles i samme økonomiske situasjon som om ulykken ikke hadde skjedd. Nedenfor går vi gjennom de mest vanlige erstatningskravene. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak.

Trafikkulykke og erstatning – dette har du krav på

Erstatning – Inntektstap

Du har krav på å få dekket inntektstapet fra forsikringsselskapet. Normalt oppstår tapet etter utløpet av sykepengeperioden. Det kan også oppstå før dersom du hadde inntekter fra overtid og ekstraarbeid eller tjente mer enn 6G (grunnbeløpet i Folketrygden er kr 93.634,- (pr 1.5.2017). De fleste har behov for bistand for å beregne inntektstapet riktig  og til å fremsette kravet overfor forsikringsselskapet.

Erstatning – Fremtidig inntektstap

Gjelder fra saken gjøres opp med forsikringsselskap og vanligvis frem til pensjonsalder, ev. kortere tid hvis en forutsetningsvis er tilbake i arbeid før det, f.eks etter omskolering. Det er det årlige nettotapet i oppgjørsåret som legges til grunn som det fremtidige tapet. Tapet i antall år kapitaliseres med en rente på 4%.

Utgifter

Du har krav på å få dekket alle nødvendige og rimelige utgifter som følge av ulykken. Det kan være til behandling, lege, medisiner, reise, utstyr, m.m. Først må det undersøkes hva HELFO dekker, deretter kreves det udekkede fra forsikringsselskapet. Ta vare på kvitteringer for å dokumentere dine utgifter.

Erstatning – fremtidige utgifter

F.eks medisiner, legeutgifter, behandling, hjelpemidler mm som du vil ha i årene fremover har du rett til å kreve erstattet.

Erstatning – skatteulempe

Den fremtidige erstatning vil kunne gi avkastning i form av renter dersom beløpet settes i bank. I tillegg kan erstatningsbeløpet være gjenstand  for formuesskatt. For at skatten ikke skal tære på den fremtidige erstatningen gjøres det et påslag på all fremtidig erstatning med 20%.

Erstatning – tapt opparbeidelse av pensjon

Når en får redusert inntekt etter skaden vil en normalt ikke få samme opptjening av pensjon som om ulykken ikke hadde skjedd. Dette er en erstatningspost som ikke er helt enkel å beregne.

Erstatning – hjemmearbeidstap

Dersom du ikke kan  gjøre din del av tradisjonelt husarbeid, vedlikeholds- og oppussingsarbeid, hagestell, snømåking mm kan det kreves erstattet.

Erstatning – utgifter til advokat

Du har krav på å få dekket såkalte nødvendig og rimelige utgifter til advokat. Det innebærer at du som hovedregel vil få dekket alle dine advokatutgifter.

Oppreisning, tort og svie

Dersom ansvarlig bilfører har opptrådt grovt uaktsomt og derved forårsaket ulykken kan du kreve erstatning av bilfører direkte eller forsikringsselskapet for tort og svie. Det er en erstatning for fysisk eller psykisk skade hvor meningen er at det skal føles som en straff.

Erstatning for dødsfall – forsørgertap

Dersom en trafikkulykke fører til dødsfall har de etterlatte krav på erstatning.