Invaliditetstabell – medisinsk invaliditet

Varig medisinsk invaliditet er et uttrykk for hvor store følger trafikkskaden har fått for deg og sier noe om den varige funksjonsnedsettelsen skaden har gitt deg. Det gjelder både fysiske og psykiske skader.

Varig medisinsk invaliditet fastsettes ved bruk av en invaliditetstabell. Den medisinske invaliditeten danner grunnlaget for utbetaling av menerstatning.

Hvis du har krasjet med bil og slått hodet mot dørkarmen eller blitt påkjørt som fotgjenger og slått hodet i frontruten vil du kunne få en varig hodeskade som nedsatt hukommelse, konsentrasjon, trøtthet mm., avhengig av hvilke deler av hjernen som er skadet. De varige skadene du har fått vurderes etter en invaliditetstabell. Resultatet er en prosentsats som kalles varig medisinsk invaliditet, ofte forkortet vmi.

Hva er en invaliditetstabell?

Du finner invaliditetstabellen i forskrift om menerstatning. Forskriften inneholder en tabell med omtrent 200 ulike skader og det er denne tabellen som kalles invaliditetstabell. For alle disse skadene er det satt opp en prosentsats eller et intervall som gir uttrykk for omfanget av de forskjellige skadene. Det er denne prosentsatsen som kalles varig medisinsk invaliditet.

Dersom du får kneprotese varierer den varige medisinske invaliditeten fra 15-35 % avhengig av hvor godt protesen fungerer. Varig medisinsk invaliditet etter hjernerystelse eller post commotio ligger som regel i intervallet 0-14 %.

Ikke alle skadetyper finnes i tabellen og ofte er det individuelle forskjeller mellom skader som er svært like. I slike tilfeller brukes invaliditetstabellen som et utgangspunkt hvor skaden plasseres inn i det punktet som likner mest.

Når kan den varige medisinsk invaliditet fastsettes etter en invaliditetstabell?

Skaden må være ferdig behandlet og stabilisert før den medisinske invaliditeten kan fastsettes. Det innebærer at det som kan gjøres av operasjon, behandling og trening med mer må være gjennomført. Poenget er at du ikke skal bli verre eller bedre i nærmeste fremtid.

Vanligvis må det ha gått minst ett år etter at skaden oppstod til det kan fastsettes medisinsk invaliditet, men ofte tar det lengre tid.

Fastsettelsen av medisinsk invaliditet skal gi en mest mulig riktig prosent for at oppgjøret for skaden din også skal bli riktigst mulig. Derfor må også skaden være stabil for å få en riktig vurdering.

Hvem fastsetter medisinsk invaliditet?

Det er leger med spesialkompetanse på det konkrete fagfeltet som fastsetter den medisinske invaliditeten. Leger har ulike spesialiseringer innen de medisinske fagområdene. Har du skadet hodet vil det som regel være en nevrolog som undersøker og fastsetter medisinsk invaliditet. Har du skadet nakken (nakkesleng) kan det være en fysikalskmedisiner som fastsetter medisinsk invaliditet.

Invaliditetstabell

Hvordan fastsettes medisinsk invaliditet etter en invaliditetstabell?

Spesialisten har før undersøkelsen fått tilsendt et mandat som skal brukes ved undersøkelsen og skriving av spesialisterklæringen etter trafikkulykken. Mandatet forklarer hva som skal vurderes og hvilke spørsmål som skal besvares. I tillegg har spesialisten fått tilsendt relevante medisinske journaler. Spesialisten stiller deg spørsmål om ulykken, hvilke skader du har fått, hvordan skadene har utviklet seg og hvordan du fungerer i arbeid og i hverdagen. Spesialisten undersøker deg og skriver en spesialisterklæring med en vurdering av skadene dine basert på de punktene i en invaliditetstabell som gjelder for din skade. I erklæringen angis hvilken medisinsk invaliditetsprosent du har, sammenhengen mellom ulykken og de skader du har og hvordan du fungerer i arbeid.

Ved hodeskader er det flere punkter i en invaliditetstabell som kan anvendes avhengig av skadene du har fått. Har du f.eks. fått nedsatt hukommelse, trettbarhet, konsentrasjon, hodepine mm., så kan det vurderes etter pkt 1.9.1 i invaliditetstabellen. Ved alvorligere skader 1.9.2, 1.9.3 og 1.9.4. Er det nakkesleng skade reguleres det av pkt 2.1.1 til 2.1.5 avhengig av alvorligheten. Dette er ofte skjønnsmessige vurderinger og hvilken spesialist som undersøker deg kan påvirke resultatet.

Hvorfor er valget av spesialist ved fastsettelsen av din medisinske invaliditet viktig?

Medisinske vurderinger av trafikkskader er basert på skjønn. Det innebærer at ulike spesialister noen ganger vil vurdere samme skade litt forskjellig. Noen ganger er vurderingene veldig forskjellig. Noen spesialister har et samarbeid eller jobber for ulike forsikringsselskap. Dette er det viktig å kjenne til. Det er også viktig å vite om en spesialist ofte avviker fra en «vanlig» vurdering av skaden i den ene eller andre retning.

Vi i Advokatfirmaet Unneland AS har mer enn 30 års erfaring med erstatningssaker av alle typer skader. Vi har de beste forutsetninger for å hjelpe deg med å velge riktig spesialist for din skade.  Valg av spesialist kan få stor betydning for din sak.  Noen ganger fører valget av feil spesialist til at du ikke får erstatning.

Hva brukes den medisinske invaliditeten til?

Prosentsatsen som utgjør den varig medisinske invaliditeten brukes til å fastsette hvor mye du skal få i menerstatning. Du kan lese mer om det her.

Normalt vil du ha krav på menerstatning etter trafikkulykken dersom du har varig medisinsk invaliditet på over 15 %. Du kan ha andre dekninger på dine forsikringer og dette er det viktig at du sjekker. Vi kan hjelpe deg med det.

Gir den varige medisinske invaliditeten uttrykk for hvor mye jeg kan jobbe?

Mange tror at medisinsk invaliditeten, for eksempel satt til 15%, er det samme som arbeidsuførhet. Det vil si at du kun er 15% arbeidsufør. Det er ikke riktig. Medisinsk invaliditet og arbeidsuførhet er to helt forskjellige forhold. Du kan bli lam fra livet og ned og få 50% medisinsk invaliditet, men kan jobbe 100% i en kontorjobb. Det kan også gå motsatt vei. Pianisten som ødelegger pekefingeren (10% medisinsk invaliditet) blir 100% arbeidsufør som pianist.

Påvirker den varig medisinske invaliditeten en uføresøknad hos NAV?

Selv om det ikke er direkte sammenheng mellom medisinsk invaliditet og arbeidsuførhet så vil en høy medisinsk invaliditet ofte innebære en høy grad av arbeidsuførhet. Høy medisinsk invaliditet innebærer store medisinske skader som ofte vil gjøre det vanskelig å arbeide. Motsatt vil normalt en lav medisinsk invaliditet gi uttrykk for mindre skader og derved en lavere arbeidsuførhet.

Invaliditetstabell

Nedenfor finner du hele invaliditetstabellen. Dersom du har spørsmål knyttet til om du har krav på menerstatning eller hvilke punkter som kan være relevante for deg kan du kontakte oss.

Tabellen angir skadefølger og medisinsk invaliditet i prosent (invaliditetsgrad)

Medisinsk invaliditet i prosent 
1Skade/sykdom som gjelder hodet/hjernen/hjernenerver 
1.1Ansikt, kjeve og svelg 
Punktene 1.1.1 – 1.1.4 skal ikke kombineres. Velg det 
som er mest dekkende ut fra situasjonen. 
1.1.1Tap av tunge – helt eller delvis 
 a) Delvis, mindre enn 50 prosent0-14 
 b) Delvis, mer enn 50 prosent15-44 
 c) Totalt tap av tunge45 
1.1.2Anartri (fullstendig tap av artikulasjonsevnen)40 
1.1.3Vesentlig svekket tygge- og svelgefunksjon25-49 
1.1.4Tap av tygge- og svelgefunksjon, 
sondeernæring nødvendig50-70 
Invaliditetsgraden avhenger av hvordan 
sondeernæringen må utføres. 
1.1.5Sterkt nedsatt gapefunksjon med påviste 
strukturelle forandringer i kjeveleddet10-15 
Øvre grense på 15 prosent skal bare brukes i tilfeller 
der den skadde bare kan ta inn føde i form av 
flytende kost eller farsekost. 
1.1.6Som punkt 1.1.5, men ledsaget av smerter16-30 
1.1.7Kjeveleddsankylose, total30-50 
Invaliditetsgraden avhenger av operasjonsresultatet. 
1.1.8Tanntap0-20 
Invaliditetsgraden avhenger av tapets omfang, 
protesefunksjon og den skaddes alder. 
Tanntap hos barn med forstyrrelser i utvikling 
av kjeven graderes på samme måte. 
1.1.9Xerostomi (tørrhet i munnhulen)10 
1.1.10Totalt tap av strupehodet, med fistel i 
luftrøret så kanyle stadig må bæres, og med afoni50 
1.1.11Vansiret ansikt 
Ved fastsetting av invaliditeten tas det hensyn til 
graden av avvik fra normal hudfarge og pigmentering, 
konturdefekter, arr eller transplantater adherente 
til underlaget, om huden er ekstremt kuldeømfintlig 
og om det har lett for å danne seg sår. 
 a) Lett vansiring i ansiktet, etter avsluttet 
 plastikkirurgisk behandling0-14 
 b) Moderat vansiring15-24 
 c) Omfattende vansiring25-34 
 d) Uttalt vansiring (i hele ansiktet)35-50 
1.1.12Tap av øre 
 a) Tap av ett ytre øre15 
 b) Tap av begge ytre ører25 
1.1.13Total skalpering15-35 
Invaliditetsgraden avhenger av tilstanden før skaden 
og resultatet av plastikkirurgisk behandling. 
1.2Øyet/synet 
Når flere skadefølger som beskrevet i punktene nedenfor 
foreligger samtidig, fastsettes det først en 
invaliditetsgrad etter synsstyrken. Det gis et 
skjønnsmessig tillegg for hver av de øvrige 
skadefølgene (defektene). 
Defekter i de sentrale og parasentrale delene av 
synsfeltet gir høyere invaliditetsgrad enn 
defekter i de perifere delene. Defekter i de 
nedre og ytre synsfeltene gir høyere grad enn 
tilsvarende defekter i de øvre og indre synsfeltene. 
Ensidig defekt som dekkes av det andre øyets 
synsfelt gir lav grad. 
1.2.1Invaliditet i prosent (invaliditetsgrad) 
ved begrenset synsstyrke 
6/6005810121620
(1.0)
6/120051012151822
(0.5)
6/1855202530354045
(0.33)
6/24810254045505560
(0.25)
6/361012304555606570
(0.17)
6/601215355060758085
(0.10)
2/6016184055658095100
(0.03)
0202245607085100100
1.2.2Totalt synstap100
1.2.3Synstap på ett øye
 a) Uten tap av øyeeplet, det andre øyet er normalt20
 b) Med tap av øyeeplet, det andre øyet er normalt25
1.2.4Total homonym hemianopsi – høyresidig45
1.2.5Total homonym hemianopsi – venstresidig40
1.2.6Partiell homonym hemianopsi20-30
1.2.7Ensidig større defekt nedad eller temporalt5-10
1.2.8Bitemporal hemianopsi25-34
1.2.9Diplopi
 a) Dobbeltbilder som bare opptrer i deler av
 blikkfeltet eller kun i øyets ytterstilling0-10
 b) Fullstendig opphevet samsyn uten vesentlig
 forstyrrende dobbeltbilder15
 c) Permanent diplopi som er så forstyrrende
 at øyet må okkluderes permanent20
1.2.10Ptose15
1.2.11Tåreflod0-10
1.2.12Afaki
 a) Ensidig afaki uten IOL (intraoculær linse)15
 b) Dobbeltsidig uten IOL20
 c) Ensidig med IOL hos personer 35 år eller yngre10
 d) Dobbelsidig med IOL hos personer 35 år
 eller yngre15
 e) Ensidig og/eller dobbeltsidig afaki med
 IOL hos personer eldre enn 357
 f) Afaki på eneste seende øye35
1.2.13Kjemiske skader på hornhinnen (cornea)
med kosmetisk effekt0-14
Synstapet (punkt 1.2.1) kommer i tillegg.
Dette punktet (1.2.13) må ikke brukes sammen
med punkt 1.1.11 om vansiret ansikt.
1.2.14Ensidig sphincterlammelse5-10
1.2.15Akkomodasjonslammelse
Full skadegradering for akkomodasjonslammelse er
bare aktuelt for personer under 35 år.
 a) Ensidig10
 b) Dobbeltsidig15
1.3Øret/hørselen
1.3.1Nervus stato-acusticus
 a) Total eller subtotal døvhet, medfødt eller
 ervervet så tidlig at talen er uforståelig i
 samkvem med andre og ordforrådet er utilstrekkelig100
 b) Total døvhet, ervervet senere, med forståelig
 tale og godt ordforråd65
 c) Total døvhet på ett øre, det andre øret er normalt15
1.3.2Hørselstap etter taleaudiometri, vurdert etter
utregnet binauralt hørselstap i dB med vel tilpasset
høreapparat når det kan bedre hørselen
 a) mindre enn 35 dB0
 b) 35 – 39 dB1-5
 c) 40 dB10
 d) 45 dB20
 e) 50 dB30
 f) 55 dB35
 g) 60 dB40
 h) 65 dB45
 i) 70 dB50
 j) Inntil øret (ad aurem)55
 k) Totalt, binauralt65
Ved sjenerende øresus, nedsatt toleranse og/eller
distorsjon gis det et tillegg på maksimum 5 prosent
invaliditet Samlet invaliditet etter dette punktet
(1.3.2) skal likevel ikke overstige 65 prosent.
1.4Andre hjernenervefunksjoner
1.4.1Tap av lukte- og smakssans
 a) Luktesans5
 b) Smakssans5
 c) Både lukte- og smakssans15
1.4.2Skade av nervus trigeminus
Smerte ved denne tilstanden vurderes i
tillegg etter punkt 1.4.3.
 a) Totalt unilateralt sensibilitetsutfall10
 b) Totalt unilateralt grenutfall5
1.4.3Kroniske ansiktssmerter (jevnlig forekommende)
 a) Lette, viser seg i stress-situasjoner5-14
 b) Betydelige15-44
 c) Excessive, med stor smerteintensitet45-70
1.4.4Skade av nervus facialis
 a) Total paralyse – ensidig15
 b) Bilateral paralyse30
 c) Enkeltgrener
   Første enkeltgren15
   Andre eller tredje gren8
1.4.5Skade av nervus accessorius8
1.4.6Skade av nervus hypoglossus
 Ensidig paralyse15
1.4.7Skade av nervus laryngeus recurrens
 a) Ensidig tap8
 b) Dobbeltsidig paralyse30
1.5Svimmelhet og balanseforstyrrelser
1.5.1Kronisk svimmelhet uten objektive funn0-14
Dette punktet må ikke brukes sammen med punkt 1.9
(demens mv) og heller ikke sammen med punktene
2.1.1 – 2.1.3 om nakkeskader.
1.5.2Svimmelhet og balanseforstyrrelser med
sikre objektive funn15-30
Gjelder bare indre øre og 8. hjernenerve.
Svimmelhet og balanseforstyrrelser som følge av
hode-/nakkeskader er innveid i punkt 1.9 (demens mv)
og punktene 2.1.1 – 2.1.3 om nakkeskader.
1.6Afasi
Punkt 1.6 (afasi) og 1.8 (hemiparese) er alternativer
til hverandre og skal vanligvis ikke brukes sammen.
Velg det alternativet som gir best resultat
for pasienten.
Ved samtidig hemiparese kan det gis et tillegg på
inntil 20 prosent invaliditet.
Ved samtidig neglekt eller sentralt sensibilitetstap
kan det gis et tillegg på inntil 10 prosent invaliditet.
Punktene 1.6 og 1.8 gjelder skade av dominant hemisfære.
For ikke-dominant hemisfære gis det samme prosentvise
fratrekk som ved amputasjoner, punkt 3.1.
Punktene 1.6.1 – 1.6.4 kan ikke brukes sammen
med punkt 1.9 (demens mv).
1.6.1Lette vanskeligheter med å forstå og//eller
produsere språk og skrift20-34
1.6.2Moderate vanskeligheter med å forstå og/eller
produsere språk og skrift35-54
1.6.3Afasi med forståelse av språksymboler, men
pasienten kan ikke kommunisere i tale eller skrift
(ekspressiv afasi og agrafi)55-64
1.6.4Afasi med manglende forståelse av språksymboler
og skrift (både impressiv og ekspressiv afasi
og agrafi), inadekvat språk65-84
1.6.5Global (total) afasi, ekspressiv og impressiv85-100
1.7Epilepsi
Hyppighet må vurderes i forhold til anfallenes art
og alvorlighetsgrad, og etter optimal medikasjon
og terapi. Ved bivirkninger av medikamenter kan det
gis et tillegg på inntil 20 prosent invaliditet.
1.7.1Sjeldne og mindre anfall, med perfekt anfallskontroll5-14
1.7.2Sjeldne og mindre anfall15-29
1.7.3Hyppige (1-2 i mnd), alvorlige anfall med aura30-49
1.7.4Hyppige, alvorlige anfall uten aura50-69
1.7.5Hyppige, alvorlige anfall (tonisk-kloniske
anfall eller komplekse partielle anfall) på
tross av optimal terapi, med behov for regelmessig
og daglig tilsyn eller pleie70-90
1.8Hemiparese
Punktene 1.6 (afasi) og 1.8 (hemiparese) er alternativer
til hverandre og skal vanligvis ikke brukes sammen.
Velg det alternativet som gir best
resultat for pasienten.
Ved samtidig neglekt eller sentralt sensibilitetstap
kan det gis et tillegg på inntil 10 prosent invaliditet.
Ved samtidig afasi kan det gis et tillegg på
inntil 20 prosent invaliditet.
Punktene 1.6 og 1.8 gjelder skade av dominant hemisfære.
For ikke-dominant hemisfære gis det samme
prosentvise fratrekk som ved amputasjoner, se punkt 3.1.
1.8.1Lett hemiparese/ataksi20-29
1.8.2Moderat hemiparese/ataksi30-59
1.8.3Uttalt hemiparese/ataksi60-89
1.8.4Hemiparalyse100
1.9Demens, kjemisk, metabolsk og traumatisk
hjerneskade (encephalopathi)
Punktene 1.9.1 – 1.9.7 markerer en progresjon i
alvorlighet. De psykiske og autonome plagene som kan
ledsage tilstanden er innveid i skaden (eks: økt
trettbarhet, irritabilitet, svimmelhet, sviktende
impulskontroll, mistenksomhet, smerte, svetting,
vannlatingsproblemer og seksualforstyrrelser uten
påvisbare objektive nevrologiske utfall).
Disse punktene skal ikke brukes sammen med
punkt 1.5 (kronisk svimmelhet).
1.9.1Lette subjektive symptomer i form av bl.a. hukommelses-
problemer, konsentrasjonsvansker, trettbarhet,
emosjonell instabilitet, hodepine, postcommotiosyndrom0-14
Ingen nevrologiske utfall og ingen funn ved
nevropsykologisk undersøkelse som indikerer
hjerneorganisk skade.
Dette punktet (1.9.1) skal ikke brukes sammen
med punkt 2.1 (nakkeskader).
1.9.2Moderate symptomer, som punkt 1.9.1, med moderat
redusert funksjon i dagliglivet15-29
Ingen signifikante nevrologiske utfall, men funn ved
nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante
for hjerneorganisk skade. Ev. lette signifikante
nevrologiske utfall, men uten funn ved nevropsykologisk
undersøkelse som er signifikante for hjerneorganisk skade.
1.9.3Mer uttalte subjektive symptomer enn i
punktene 1.9.1 og 1.9.230-44
Lette signifikante nevrologiske utfall og funn ved
nevropsykologisk undersøkelse som er signifikante
for hjerneorganisk skade.
1.9.4Tydelig mental og kognitiv svikt og problemer med å
kunne fungere i dagliglivet45-59
Middels utfall ved nevrologisk undersøkelse og
mer uttalte funn ved nevropsykologisk undersøkelse
som er signifikante for hjerneorganisk skade.
1.9.5Markert mental og kognitiv svikt og mesteparten
av ressursene går med til daglige gjøremål60-74
Uttalte nevrologiske og nevropsykologiske funn
som er signifikante for hjerneorganisk skade.
Behov for tilsyn og støtte i daglige gjøremål.
1.9.6Betydelig demens med behov for regelmessig og
daglig tilsyn samt pleie og/eller skjerming75-84
1.9.7Meget alvorlig demens med behov for konstant
skjerming85-100
1.10Psykiske lidelser
Dette punktet må ikke brukes sammen med de øvrige
punktene i tabellen med mindre det foreligger
selvstendig psykisk lidelse iht gjeldende
diagnosekriterier/diagnoseverktøy.
1.10.1Posttraumatiske stresslidelser (PTSD)
Ved vurderingen tas det hensyn til i hvilken grad
lidelsen gir seg utslag i form av reduksjon av
daglige aktiviteter, sosialfunksjon og interaksjon,
konsentrasjonsevne, nedsatt hukommelse, generelt
svekket problemløsende evne, utholdenhet og tempo
eller evne til å mestre nye situasjoner og krav.
Tilstanden må være verifisert av psykiater/
spesialist i klinisk psykologi.
  a) Symptomer som intrusjon, unnvikelse, irritabilitet
 og atferdsavvik i dagliglivet, men uten vesentlig
 tap av personlig eller sosial utfoldelse0-14
 b) Som ovenfor, men mer uttalt og ledsaget av
 sviktende funksjon, slik at dagliglivet
 hemmes vesentlig15-34
 c) Sterkere plager som inkluderer vedvarende
 regresjon, psykogene smerter eller
 vegetative symptomer35-54
1.10.2Kroniske eller hyppig residiverende psykoser
 a) Mindre forstyrrelser av tenke-, føle-,
 orienterings- eller vurderingsevnen med små
 utslag for daglige gjøremål0-14
 Denne gruppen brukes også for pasienter som
 over tid har vist seg godt kompensert på medikasjon.
 b) Åpenbare forstyrrelser av tenke-, føle-,
 orienterings- eller vurderingsevnen
 uten store atferdsavvik15-34
 Denne gruppen brukes også for pasienter
 som trenger fast medikasjon.
 c) Alvorlige forstyrrelser av tenke-, føle-,
 orienterings- eller vurderingsevnen med så store
 atferdsavvik at det medfører ulemper for
 pasienten selv så vel som for omgivelsene35-54
 d) Alvorlige forstyrrelser av tenke-, føle-,
 orienterings- eller vurderingsevnen med så store
 atferdsavvik at det nødvendiggjør langvarig
 opphold i institusjon55-84
 e) Alvorlige forstyrrelser av tenke-, føle-,
 orienterings- eller vurderingsevnen med så store
 atferdsavvik at det nødvendiggjør varig opphold
 i institusjon med skjermingstiltak85-100
2Skade/sykdom som gjelder ryggsøylen (columna)
Objektivt påvist skade av nervefunksjon i over- eller
underekstremitetene i forbindelse med nakke- eller
rygglidelsen vurderes i tillegg til angivelsene nedenfor,
jf punktene 3.9.7 og 4.10.2.
Merk at tilfeller med objektivt påvist skade av de
lange baner i ryggmargen eller den forlengede marg
må sammenlignes med punktene 2.5.1 og 2.5.2
(cervical tverrsnittslesjon). De kan således
gi tilsvarende høy invaliditet.
2.1Halsryggsøylen (Cervicalcolumna) medregnet
nakkedistorsjonsskader
Punktene 2.1.1 – 2.1.3 markerer progresjon i alvorlighet.
De psykiske og autonome plagene som kan ledsage
tilstanden er innveid i skaden (eks: smertebetinget
konsentrasjons- og innprentingssvikt, økt
trettbarhet, irritabilitet, svimmelhet,
svetting, vannlatingsproblemer og seksualforstyrrelser
uten påvisbare objektive nevrologiske utfall/funn).
I den utstrekning det er sammenfallende symptomer
som beskrives, må punktene 2.1.1 – 2.1.3 brukes som
alternativer og ikke sammen med:
 – punkt 1.5.1
 – punkt 1.9.1
2.1.1Lett nedsatt funksjon og lette smerter
i halsryggsøylen0-9
Herunder lette følger av nakkedistorsjon.
2.1.2Moderat nedsatt funksjon, med middels
sterke smerter og nedsatt bevegelighet
i halsryggsøylen10-19
2.1.3Betydelig nedsatt funksjon i halsryggsøylen
med sterke smerter, vesentlig nedsatt bevegelighet
og objektivt påvist skade-/sykdomsrelatert
skjelettforandring20-30
Herunder også alvorlige følger av nakkedistorsjonsskader
uten påvisning av skade/sykdomsrelatert skjelettforandring,
men hvor det foreligger svært sterke smerter.
I legens vurdering bør det inngå ADL (aktiviteter i
dagliglivet)-skala, smerteskala og ev.
arbeidsfysiologisk utredning for å fastsette graden
av funksjonsforstyrrelser på grunn av smerte.
2.1.4Opphevet bevegelighet (ankylose) i hele
halsryggsøylen i god stilling og uten smerter i ro12
2.1.5Opphevet bevegelighet (ankylose) i hele
halsryggsøylen i dårlig stilling, men uten smerter i ro20
2.2Brystryggsøylen (Thoracalcolumna)
Dersom hjerte- eller lungefunksjonen er nedsatt,
vurderes dette i tillegg etter punkt 6.
2.2.1Lett eller moderat nedsatt funksjon og lette
til middels sterke smerter i brystryggsøylen0-14
2.2.2Betydelig nedsatt funksjon i brystryggsøylen
med sterke smerter, vesentlig nedsatt bevegelighet
og objektivt påvist skade-/sykdomsrelatert
skjelettforandring15-20
2.2.3Opphevet bevegelighet (ankylose) i brystryggsøylen
med dårlig stilling, men uten reduksjon av hjerte-
eller lungefunksjon, og uten smerter i ro10
2.3Korsryggen (Lumbalcolumna)
2.3.1Lett nedsatt funksjon og lette smerter i korsryggen0-9
2.3.2Moderat nedsatt funksjon i korsryggen med
middels sterke smerter og nedsatt bevegelighet10-19
2.3.3Betydelig nedsatt funksjon i korsryggen med
sterke smerter, vesentlig nedsatt bevegelighet
og objektivt påvist skade-/sykdomsrelatert
skjelettforandring20-30
2.3.4Opphevet bevegelighet (ankylose) i hele korsryggen
med dårlig stilling og funksjon, men uten smerter i ro20
2.4Hele ryggsøylen (Columna totalis)
Dette punktet skal ikke anvendes sammen
med punktene 2.1, 2.2 eller 2.3.
2.4.1Betydelig nedsatt funksjon i hele columna med
sterke smerter og nedsatt bevegelighet etter brudd
og andre alvorlige skader30-40
2.4.2Ankylose (opphevet bevegelighet) i hele columna
med dårlig stilling30
2.4.3Ankylose (opphevet bevegelighet) i hele columna
med dårlig stilling (som ved fullt utviklet
Bekterev eller svær scoliose)65
2.5Skade/sykdom i ryggmargen
Tabellen gjelder total tverrsnittslesjon. Ved partielle
tverrsnittslesjoner gis det en tilsvarende redusert
invaliditet (tilsvarende restfunksjonen).
2.5.1Høy cervical tverrsnittslesjon (C4 og høyere)
med totalt tap av all nevrologisk funksjon
nedenfor tverrsnittsnivået (tetraplegi)over 100
Invaliditetsgrad over 100 prosent forutsettes brukt
bare i tilfeller der den skadde er avhengig av respirator.
2.5.2Nedre cervical tverrsnittslesjon (C5-TH1) med
totalt tap av nevrologisk funksjon nedenfor
tverrsnittsnivået (tetra- eller paraplegi)90
2.5.3Thoracal og lumbal tverrsnittslesjon med tap
av nevrologisk funksjon nedenfor tverrsnittsnivået70-90
2.5.4Totalt tap av endetarmskontroll alene (etter optimal
behandling) som følge av nevrologisk skade
eller sykdom25-34
2.5.5Totalt tap av kontroll av urinblæren alene
som følge av nevrologisk skade eller sykdom40
2.5.6Totalt tap av kontroll av både urinblære og tarm
som følge av nevrologisk skade eller sykdom60
2.5.7Totalt tap av kontroll av både urinblære og tarm
samt totalt tap av seksualfunksjon som følge av
nevrologisk skade eller sykdom70
2.5.8Totalt tap av seksualfunksjon som følge av
organisk nevrologisk skade eller sykdom35
Dette punktet kan ikke brukes sammen med punkt 1.9.
Punktene 2.5.5, 2.5.6 og 2.5.7 ovenfor gjelder totalt tap
av beskrevet funksjon. Det skal gjøres et fradrag på 10-15
prosent invaliditet ved etablert refleksstyring.
Disse punktene skal brukes som alternativ
til punkt 7.5 om urininkontinens av
annen årsak enn nevrologisk skade/sykdom.
3Skade/sykdom som gjelder overekstremitetene
Ubehag, smerte, kraftnedsettelse og symptomer
fra det autonome nervesystemet som
funksjonsbortfallet vanligvis medfører er
tatt i betraktning i invaliditetsgradene nedenfor.
Ved tilleggskomplikasjoner i form av betydelig,
ekstraordinær smerte, trofiske forstyrrelser,
arrforandringer og/eller sensibilitetstap, kan
verdiene ut fra en funksjonell vurdering av
tilstanden justeres opp med inntil en firedel (1/4),
likevel ikke med mer enn 10 prosentpoeng.
3.1Unilateral amputasjon
Tallene nedenfor gjelder beste arm/hånd. Ved skade
på motsatt arm/hånd benyttes følgende reduksjonsskala:
Under 11 prosentingen reduksjon
11 – 20 prosent1 prosentpoeng
21 – 30 prosent2 prosentpoeng
31 – 40 prosent3 prosentpoeng
41 – 50 prosent4 prosentpoeng
51 – 60 prosent5 prosentpoeng
over 60 prosent6 prosentpoeng
3.1.1Amputasjon av eller på en finger
Tommel
 1) Halve ytre falang (med tap av negl)8
 2) Ytre falang12
 2a) Halve grunnfalang og ytre falang15
 3) Begge falanger20
 4) Begge falanger og metacarp25
Pekefinger
 5) Halve ytre falang (med tap av negl)3
 6) Ytre falang3
 7) Ytre to falanger8
 8) Hele fingeren med eller uten metacarp10
Langfinger
 9) Ytre falang2
 10) Ytre to falanger6
 11) Hele fingeren med eller uten metacarp10
Ringfinger
 12) Ytre falang2
 13) Ytre to falanger4
 14) Hele fingeren med eller uten metacarp7
Lillefinger
 15) Ytre falang2
 16) Ytre to falanger4
 17) Hele fingeren med eller uten metacarp7
3.1.2Flerfingeramputasjoner
Invaliditet ved kombinasjoner av flerfinger-
amputasjoner er fastsatt i del III.
3.1.3Metacarpal hånd med gjenværende tommel35
3.1.4Proksimal metacarpal hånd40
3.1.5Håndledd45
3.1.6Distal underarm med god pro- og supinasjon45
3.1.7Proksimal underarm med god albuebevegelighet50
3.1.8Eksartikulasjon i albue, eller underarms-
amputasjon uten albuebevegelighet55
3.1.9Overarmsamputasjon med bibehold av halve humerus55
3.1.10Eksartikulasjon i skulder, eller overarms-
amputasjon med dårlig protesefunksjon (tap
av over halve humerus)60
3.2Bilaterale amputasjoner
Ved bilaterale amputasjoner på hendene/fingrene
anvendes ren addisjon – ikke kumulativ. Det skal
da ikke gjøres fradrag for skade på ikke beste hånd.
3.2.1Amputasjon begge håndledd75
3.2.2Eksartikulasjon begge skulderledd85
3.3Fingerskader
Dersom noen fingre er amputerte eller ubrukelige,
øker invaliditeten ved nerveskade på de øvrige
med inntil 6 prosentpoeng.
Det gis tillegg for sensibilitetstap som
beskrevet i punkt 3.8.
3.3.1Tommelen
 a) CMC ankylose/artrodese i god stilling8
 b) CMC ankylose/artrodese i dårlig stilling
 (ad + flex)20
 c) MCP ankylose/artrodese i god stilling
 (0-15 grader)1
 d) MCP ankylose/artrodese i dårlig stilling5
 e) CMC og MCP ankylose i god stilling10
 f) IP ankylose/artrodese i god stilling (0-20 grader)4
 g) IP ankylose/artrodese i dårlig stilling8
 h) MCP og IP ankylose/artrodese i god stilling10
 i) Instabilitet i MCP ledd3
3.3.22. – 5. finger
 a) Ankylose i DIP ledd i god stilling1
 b) Ankylose i PIP ledd i god stilling2
 c) Ankylose i MCP ledd i 2. – 4. finger i god stilling5
 d) Ankylose i MCP ledd i 5. finger i god stilling3
3.3.3Pekefinger – ankylose i to ledd7
3.3.4Langfinger – ankylose i to ledd7
3.3.5Pekefinger – ankylose i tre ledd10
3.3.6Langfinger – ankylose i tre ledd10
3.3.7Ringfinger – ankylose i to ledd5
3.3.8Ringfinger – ankylose i tre ledd5
3.3.9Lillefinger – ankylose i to ledd3
3.3.10Lillefinger – ankylose i tre ledd3
3.4Skade på håndledd
3.4.1Bevegelsesutslag redusert til 60 grader
inklusive optimal stilling3
3.4.2Ankylose/artrodese med maksimal volarfleksjon30
3.4.3Ankylose/artrodese i 0-20 grader ekstensjon
og normal underarmsrotasjon15
3.4.4Skade på radioulnarledd5
3.5Skade på albueledd
3.5.1Underarmsrotasjon fiksert i maksimal pronasjon25
3.5.2Underarmsrotasjon fiksert i maksimal supinasjon30
3.5.3Underarmsrotasjon fiksert i høykant-stilling
(10-20 grader pronasjon)15
3.5.4Ankylose/artrodese i god stilling15
3.5.5Ankylose/artrodese i dårlig stilling20
3.5.6Ankylose/artrodese i strak stilling30
3.6Skade på skulderledd
3.6.1Luksasjon/resttilstand i acromioclavicularleddet5
3.6.2Instabilitet/residiverende luksasjoner
(etter operasjon)5-12
3.6.3Ankylose/artrodese uten aktiv scapulo-
thoracal bevegelse30
3.6.4Ankylose/artrodese med aktiv scapulo-
thoracal bevegelse12
3.7Følgetilstander ved glandeltoalette
(Sml også punkt 8.2 om tap av mamma)
 a) Funksjonstap i armen5-14
 b) Som a), men med utvikling av klar elefantiasis15-24
3.8Nerveskader på fingre
Dersom noen fingre er amputerte eller ubrukelige,
øker invaliditeten ved nerveskade på de øvrige
med inntil 6 prosentpoeng.
På amputasjonsstumper gir sensibilitetsbortfall
på toppen ikke noen invaliditet i tillegg til
amputasjonen. Invaliditetene nedenfor inkluderer
økt kuldefølsomhet.
Medisinsk invaliditet i prosent uten/med
beskyttelsessensibilitet:
UtenMed
a)Tommel
 begge sider128
 radialt52
 ulnart83
b)Pekefinger
 begge sider64
 radialt53
 ulnart10
c)Langfinger
 begge sider32
 radialt20
 ulnart10
d)Ringfinger
 begge sider22
 radialt00
 ulnart10
e)Lillefinger
 begge sider32
 radialt10
 ulnart21
3.9Nervefunksjonstap i armen 
Det som står i innledningen til punkt 3.1 om 
fradrag for ikke beste arm, gjelder tilsvarende her. 
3.9.1Skade på nervus thoracicus longus – total lammelse8 
3.9.2Skade på nervus axillaris – total lammelse8 
3.9.3Skade på nervus radialis 
 a) Sensibilitetsutfall alene2 
 b) Utfall med bibeholdt håndleddsekstensjon14 
 c) Utfall med bibeholdt tricepsfunksjon20 
 d) Total lammelse20 
3.9.4Skade på nervus ulnaris 
 a) Sensorisk utfall alene3 
 b) Motorisk utfall alene12 
 c) Motorisk utfall i hånden med 
 beskyttelsessensibilitet15 
 d) Motorisk og sensorisk utfall i hånden alene18 
 e) Total lammelse (høy skade) med motorisk 
 og sensorisk utfall25 
3.9.5Skade på nervus medianus 
 a) Lav skade, bare utfall av opposisjon5 
 b) Lav skade med opposisjon og med 
 beskyttelsessensibilitet15 
 c) Lav skade med opposisjon og uten 
 beskyttelsessensibilitet17 
 d) Lav skade uten opposisjon, men med 
 beskyttelsessensibilitet17 
 e) Lav skade uten opposisjon og uten 
 beskyttelsessensibilitet23 
 f) Høy skade med beskyttelsessensibilitet25 
 g) Total lammelse (høy skade) uten 
 beskyttelsessensibilitet30 
3.9.6Skade på flere nerver samtidig 
 a) Lav medianus og ulnaris med 
 beskyttelsessensibilitet30 
 b) Lav medianus og ulnaris uten 
 beskyttelsessensibilitet32 
 c) Høy medianus og ulnaris med 
 beskyttelsessensibilitet40 
 d) Høy medianus og ulnaris uten 
 beskyttelsessensibilitet45 
 e) Medianus, ulnaris, radialis og musculo cutaneus55 
 f) Total brachial-plexusskade med ubrukelig arm60 
3.9.7Skade på nerverot eller plexus 
Skaden vurderes innenfor aktuelle intervall etter 
vedkommende nerverot eller plexusgrens 
kliniske betydning, graden av sensibilitets- 
og motoriske utfall samt graden av smerter. 
 a) Sensoriske symptomer (inkludert smerte) 
 og/eller lette motoriske utfall uten særlig 
 funksjonell betydning3-14 
 b) Sensoriske symptomer og moderate motoriske 
 utfall, men med klar funksjonell betydning 
 i hånd eller arm15-24 
 c) Sensoriske symptomer og moderate motoriske 
 utfall, men med klar funksjonell betydning 
 i hånd og arm25-34 
 d) Skade på flere plexusgrener/røtter med 
 sensoriske symptomer, markerte motoriske 
 utfall i arm og moderate motoriske utfall 
 i hånd, eller moderate motoriske utfall 
 i arm og markerte motoriske utfall i hånd35-44 
 e) Skade på flere plexusnerver/røtter, med 
 sensoriske symptomer og markerte motoriske 
 utfall i arm og hånd45-59 
 f) Total skade på plexus brachialis 
 med ubrukelig arm60 
3.10Causalgier 
Dette punktet skal brukes som alternativ til de 
øvrige punktene i kapitlet der de diagnostiske 
kriteriene for klassisk betydelig causalgia 
major foreligger. 
Trofiske forstyrrelser og stadig vedvarende 
smerter med stor intensitet og av slikt omfang 
at de har sterk betydning for dagliglivets funksjoner50-70 
Øvre grense er forbeholdt tilstander som nødvendiggjør 
hjelp til påkledning og personlig hygiene. 
4.Skade/sykdom som gjelder underekstremitetene 
Ubehag, smerte, kraftnedsettelse og symptomer fra 
det autonome nervesystemet som funksjonsbortfallet 
vanligvis medfører er tatt i betraktning i 
invaliditetsgradene nedenfor. Ved tilleggs- 
komplikasjoner i form av betydelig, ekstraordinær 
smerte, trofiskeforstyrrelser, arrforandringer 
og/eller sensibilitetstap, kan verdiene ut fra en 
funksjonell vurdering av tilstanden justeres opp 
med inntil en firedel (1/4), likevel ikke med 
mer enn 10 prosentpoeng. 
4.1Amputasjon av tå/tær 
4.1.1Stortåamputasjon8 
4.1.2Tap av stortåens endefalang4 
4.1.3Tap av andre tå2 
4.1.4Tap av tredje tå1 
4.1.5Tap av fjerde tå1 
4.1.6Tap av lilletå0 
4.1.7Tap av samtlige tær12 
4.2Amputasjon fot 
4.2.1Fotamputasjon i nivå med ankelleddet20 
4.2.2Fotrotamputasjon (mellom fotroten og mellomfoten)15 
4.2.3Metarsal amputasjon10 
4.2.4Tap av stortåstråle8 
4.3Amputasjon kne/legg 
4.3.1Eksartikulasjon i kne35 
4.3.2Leggamputasjon 
 a) God protesefunksjon15-24 
 b) Dårlig protesefunksjon25-34 
4.4Amputasjon av lår/hofte 
4.4.1Hemipelvektomi (halve bekkenet)45 
4.4.2Hofteleddseksartikulasjon45 
4.4.3Femur, under 3» fra tuber40 
4.4.4Femuramputasjon 
 a) God protesefunksjon35-44 
 b) Dårlig protesefunksjon45-54 
4.5Bilaterale amputasjoner 
4.5.1Eksartikulasjon begge hofteledd80 
4.5.2Amputasjon begge legger – god protesefunksjon40 
4.6Skade på ankelledd 
4.6.1Ankelleddsartrodese/ankylose10 
4.6.2Trippel/subtalar artrodese/ankylose5 
4.6.3Pantalar artrodese15 
4.6.4Artrose som utvikles som skadefølge eller 
pga dårlig protese5-10 
4.7Skade på kneledd 
4.7.1Kneleddsartrodese/ankylose20 
4.7.2Kneleddsartrose som utvikles som skadefølge 
eller pga dårlig protese5-10 
4.7.3Kneleddsprotese 
 a) Velfungerende, bare med minimale besvær15 
 b) Med en del funksjonsinnskrenkninger i 
 form av noe smerter, lett instabilitet og 
 redusert styrke og bevegelighet25 
 c) Med betydelig funksjonsinnskrenkning i 
 form av sterke smerter instabilitet 
 og nedsatt styrke og bevegelighet35 
4.7.4Tap av fremre korsbånd5 
4.7.5Generell, ortosekrevende og symptomgivende 
instabilitet15 
4.7.6Tap av patella7 
4.8Skade på hofteledd 
4.8.1Hofteleddsartrodese/ankylose25 
4.8.2Hofteprotese 
 a) Velfungerende, med minimale besvær15 
 b) Med en del funksjonsinnskrenkninger og 
 lette smerter, lett instabilitet og 
 redusert styrke og bevegelighet25 
 c) Med betydelig funksjonsinnskrenkning og 
 middels til sterke smerter instabilitet 
 og nedsatt styrke og bevegelighet35 
4.8.3Leddreseksjon (Girdlstone)45 
4.9Andre skader i underekstremitetene 
4.9.1Hallux rigidus (stiv stortå)3 
4.9.2Ortosekrevende benforkortning 
 a) Forkortning under 2 cm0 
 b) Forkortning 2-5 cm3 
 c) Forkortning over 5 cm10 
4.9.3Vinkelfeil og rotasjonsfeil etter 
brudd i ekstremiteten 
 a) Med funksjonell betydning10 
 b) Med avgjørende funksjonell betydning20 
4.10Nervefunksjonstap i bena 
4.10.1Skade på enkeltnerver 
 a) Skade på nervus obturator – total lammelse6 
 b) Skade på nervus peroneus – total lammelse10 
 c) Skade på nervus femoralis – total lammelse15 
 d) Skade på nervus ischiadicus – total lammelse25 
4.10.2Skade på nerverot eller plexus 
Skaden vurderes innenfor aktuelle intervall 
etter vedkommende nerverot eller plexusgrens 
kliniske betydning, graden av sensibilitets- 
og motoriske utfall samt graden av smerter. 
 a) Sensoriske symptomer (inkludert smerte) 
 og/eller lette motoriske utfall i ben 
 og/eller fot uten særlig funksjonell betydning3-14 
 b) Sensoriske symptomer, moderate til 
 markerte motoriske utfall i fot med klar 
 funksjonell betydning og moderate motoriske 
 utfall i ben15-24 
 c) Sensoriske symptomer, markerte motoriske 
 utfall i ben med klar funksjonell betydning 
 og moderate motoriske utfall i fot25-34 
 d) Skade på flere røtter eller plexusgrener 
 med sensoriske symptomer og markerte 
 motoriske utfall i ben/fot35-49 
 e) Total skade på plexus lumbosacralis 
 med ubrukelig ben50 
4.11Causalgier 
Dette punktet skal brukes som alternativ til de 
øvrige punktene i kapitlet der de diagnostiske 
kriteriene for klassisk betydelig causalgia 
major foreligger. 
Trofiske forstyrrelser og stadig vedvarende smerter 
med stor intensitet og av slikt omfang at de 
har sterk betydning for dagliglivets funksjoner50-70 
Øvre grense er forbeholdt tilstander som nødvendiggjør 
hjelp til påkledning og personlig hygiene. 
5Skade/sykdom som gjelder huden 
5.1Hudskader og hudsykdommer 
Invaliditeten graderes etter funksjonstap – 
ikke etter diagnose. 
5.1.1Hudskade som leges uten men av betydning0-14 
Ingen begrensning i livsutfoldelse utover 
eksklusjon fra visse arbeidsplasser, f.eks. ved 
allergi for sjeldent brukte kjemikalier. 
5.1.2Tilbakevendende hudskade15-24 
Lar seg ikke helbrede for godt, men påvirkes 
av behandling. Påvirker periodevis dagliglivets 
aktiviteter. 
5.1.3Kronisk hudskade med kontinuerlig påvirkning 
av dagliglivets aktiviteter25-34 
5.1.4Kronisk hudskade som rammer utbredte 
deler av kroppen35-54 
Lidelsen gir kontinuerlig påvirkning av 
dagliglivets aktiviteter. Med utbredte deler 
av kroppen menes mer enn 30 prosent av 
kroppsoverflaten. 
5.1.5Arr 
Gjelder arr utenom ansiktet. Om vansiret ansikt 
se punkt 1.1.11. 
Ved arr som affiserer leddfunksjonen eller gir 
smerte ved bruk av leddet, skal leddskaden 
komme i tillegg. 
 a) Vanlige arr på kropp eller ekstremiteter 
 med alminnelig gode resultater etter 
 ev. hudtransplantasjoner0 
 b) Moderat utbredte arr med litt 
 skjemmende utseende0-14 
 c) Omfattende og iøyenfallende arr samt 
 store transplantater med betydelige forandringer15-24 
 d) Særdeles omfattende og deformerende arr på 
 kropp og/eller ekstremiteter; transplantater som 
 omfatter betydelige deler av kroppsoverflaten 
 og med betydelige avvik fra normal hud 
 i farge og konsistens25-30 
6Skade/sykdom som gjelder hjerte og lunger 
6.1Nedsatt hjerte og/eller lungefunksjon 
Inndelingen nedenfor bygger på NYHA-klassifiseringen 
(New York Heart Association). Den baserer seg 
også på objektivt registrerbare tegn og resultater 
i form av objektive lungefysiologiske undersøkelser 
som spirometri, og måling av gassdiffusjon og 
hjerteundersøkelser som f.eks. arbeidsbelastningsprøve. 
6.1.1Det foreligger organisk sykdom, men uten 
innskrenkning i fysisk aktivitet0-14 
Det vil si at ved turer i fjell og skog, eller 
gange i lange trapper og bakker, vil begrensningen 
ikke være større enn hos friske i samme alder. Ved 
arbeidsbelastningsprøve vil prestasjonen være 
normal, alder, kjønn og vekt tatt i betraktning 
(100 +/– 20 prosent). 
6.1.2Det foreligger organisk sykdom som medfører 
innskrenkning i fysisk aktivitet15-39 
Det oppstår unormal tretthet, palpitasjoner, dyspnoe 
eller angina pectoris ved anstrengelser som f.eks. 
middels tungt kroppsarbeid, hurtigere gange på flat 
vei eller opp trapper og bakker i vanlig tempo. Ved 
arbeidsbelastningsprøve vil pasienten klare mindre 
enn forventet i forhold til alder, kjønn og vekt 
(65 +/– 15 prosent). 
6.1.3Det foreligger organisk sykdom som medfører 
betydelig innskrenkning i fysisk aktivitet, 
men ingen besvær i ro40-64 
Det oppstår unormal tretthet, palpitasjoner, dyspnoe 
eller angina pectoris ved vanlig lett kroppsarbeid 
og gange på flat vei. Pasienten har problemer med 
å gå i bakker og trapper. Ved arbeidsbelastningsprøve 
vil pasienten i høyden klare 50 prosent av 
det som er forventet. 
6.1.4Det foreligger organisk sykdom med besvær 
i hvile eller ved de aller minste anstrengelser, 
f.eks. ved tale og av- og påkledning65-100 
Pasienten er ute av stand til å utføre daglige 
gjøremål, og kan ikke gå innendørs uten besvær. 
6.2Helt eller delvis fjernet lunge 
6.2.1Lungelapp15-24 
6.2.2Større deler av lungen25-34 
6.2.3Total plastikk eller pulmektomi, 
den andre lungen er frisk35 
7Skade/sykdom på bukorganer 
7.1Mage/tarm 
7.1.1Kronisk magesår som er kontrollert medikamentelt 
uten operasjon 
 a) Godt kontrollert medikamentelt uten operasjon0-14 
 b) Vanskelig å kontrollere medikamentelt, 
 eller inoperabelt15-24 
7.1.2Plager etter reseksjon av magesekken15-50 
7.1.3Utlagt tarm15-34 
7.2Milt 
7.2.1Tap av milt – under 16 år5 
Gjelder for tilfeller uten komplikasjoner. Det kan 
ellers gis tillegg for infeksjoner når de oppstår 
som en kronisk følgetilstand. 
7.3Nyrer 
7.3.1Skade av nyrer 
 a) Skade av en eller begge nyrene med sykelig 
 utvikling (hypertoni, kronisk infeksjon, uremi)10-50 
 Vurderes i forhold til komplikasjonene. 
 b) Tap av en nyre, den andre er frisk15 
 c) Tap av en nyre, funksjonen av den andre 
 er nedsatt eller den andre er et transplantat25-74 
 d) Tap av begge nyrene, m/dialyse75-90 
 e) Ureterskade medførende urinveisavledning25-35 
 Øvre grense (35 prosent) skal bare nyttes 
 i de mest kompliserte tilfellene. 
 Om pasienten bare har en nyre og ureter blir 
 skadd, skal vurderingen skje i forhold til 
 punktene a – d, avhengig av tilstanden. 
7.3.2Vellykket nyretransplantasjon30-40 
7.4Kjønnsorganer 
7.4.1Urethra-skade 
Se punkt 7.6 for skade som medfører behov for 
kateterisering. Skade som gir komplikasjoner 
som i punkt 7.5 (urininkontinens) gir samme 
invaliditet som angitt der. Se også punkt 
7.3.1 om skade av ureter/nyre. 
 a) Lette forsnevringer, lar seg behandle 
 med intern urethrotomi, selvblokking, etc5-14 
 b) Alvorligere forsnevringer (krever 
 rekonstruktive inngrep)15-30 
 Invaliditeten vurderes etter ev. kirurgi. 
 c) Som forrige, medførende urindeviasjon15-35 
 Øvre grense (35 prosent) skal bare nyttes 
 i de mest kompliserte tilfellene. 
 Gjelder med sphincter-kontroll. Se punkt 7.5 
 for tilstander med tap av sphincter-kontroll. 
7.4.2Hel eller delvis amputasjon/fjerning 
av ytre kjønnsorganer20-50 
Tilstanden vurderes i forhold til amputasjonens omfang, 
gjenværende funksjon og den skaddes alder. 
Tap av testes/ovarier vurderes etter punkt 7.4.3. 
7.4.3 
7.4.3.Tap av testes/ovarier 
a) Tap av en testikkel/et ovarium, den andre normal5% 
b) Tap av en testikkel/et ovarium, funksjonen på den andre nedsatt20-44% 
Tilstanden vurderes i forhold til tapets omfang, funksjon av ev. gjenværende testikkel/ovarium, graden av hormonell endring samt den skaddes alder. 
7.4.4Samtidig skade/tap av testes/ovarier og 
kjønnsdeler for øvrig45-55 
Øvre grense (55 prosent) skal bare nyttes i 
de mest kompliserte tilfellene. 
7.4.5Annet 
 a) Nevrogene og/eller vaskulære skader/sykdommer 
 som medfører erektil dysfunksjon10-30 
 Tilstanden vurderes i forhold til graden 
 av funksjonsnedsettelse og alder. 
 b) Fistel, vesicovaginale eller 
 urethrovaginale (kronisk)30-50 
 c) Fistel, vesicointestinale, kronisk30-40 
 d) Fistel, rectovaginale25-50 
7.5Urininkontinens 
Dette punktet må ikke brukes sammen med punktene 
2.5.4, 2.5.5, 2.5.6 og 2.5.7. Urininkontinens av 
ikke-nevrologisk årsak vurderes på samme måte 
som i gruppene a, b og c under. 
 a) Lett10 
 b) Moderat15-20 
 c) Uttalt/komplett40 
7.6Urinretensjon 
 a) Medførende bruk av intermittent kateterisering10-30 
 b) Medførende bruk av permanent kateter30 
 c) Medførende urindeviasjon25-40 
8Andre skader og sykdommer 
8.1Polynevropathier 
I legens vurdering bør det inngå ADL (aktiviteter 
i dagliglivet)-skala og standardiserte 
arbeidsfysiologiske tester for å fastsette 
graden av funksjonstap. 
8.1.1Sensorisk polynevropathi 
 a) Lette symptomer0-14 
 b) Moderate symptomer i bena, lette i armene15-24 
 c) Uttalt i bena (sensorisk ataktisk gange), 
 moderat i armene25-34 
 d) Generelt uttalt (sensorisk ataktisk 
 gange og markert svekket håndtering av objekter)35-44 
 e) Generelt uttalt med smertefulle parestesier45-54 
8.1.2Sensomotorisk eller motorisk polynevropathi 
 a) Lette symptomer (ingen påvirkning 
 av gangfunksjonen)0-14 
 b) Moderate symptomer i bena, (påvirket 
 gangfunksjon, ev. bruk av drop foot 
 skinne), lette i armene (ingen/liten 
 svekket funksjon i hendene)15-24 
 c) Uttalt i bena, moderat i armene 
 (moderat funksjonssvikt i hendene)25-44 
 d) Generelt uttalt45-54 
 e) Generelt uttalt med tap av gangfunksjon 
 eller smertefulle parestesier55-64 
 f) Generelt uttalt med tap av gangfunksjon 
 og smertefulle parestesier65-74 
 g) Generelt uttalt med smertefulle parestesier 
 og så stor bevegelseshemming at det er 
 nødvendig med pleie75-84 
8.1.3Vibrasjonsbetingede sykdommer i armer og hender 
Rent nevrosensoriske utfall vurderes etterpunkt 8.1.1. 
Vurderingen av graden av sirkulasjonsforstyrrelser 
skjer med utgangspunkt i Stockholmklassifiseringen 
av 1987 (revidert Taylor-Pelmear system). 
a)Stadium 00
Vaskulære symptomerNevrosensoriske symptomer
Ingen fargeforandringerIngen symptomer
b)Stadium I0-14
Vaskulære symptomerNevrosensoriske symptomer
Enkelte hvite fingertupperIntermitterende eller vedvarende
Kortvarige episodernummenhet med eller
uten parestesier
c)Stadium II15-19
Vaskulære symptomerNevrosensoriske symptomer
Kortvarige episoder somSom ved stadium I, men
affiserer ytter- ogmed nedsatt følelse
midtfalangen til en eller
flere fingre
d)Stadium III20-29
Vaskulære symptomerNevrosensoriske symptomer
Hyppige episoder somSom ved stadium II, men
omfatter alle falanger avmed nedsatt berørings-
de fleste fingrenesensibilitet og
fingerferdighet
e)Stadium IV30-40
Vaskulære symptomerNevrosensoriske symptomer
Som ved stadium III, menSom ved stadium III
med trofiske hudforandringer
på fingertuppene
8.2Tap av bryst (mamma) hos kvinner
 a) Tap av ett mamma med pene arr5-15
 b) Tap av begge mammae med pene arr25
 c) Tap av ett mamma med keloidholdige,
 bengrodde arr16-25
 d) Tap av begge mammae med keloidholdige,
 bengrodde arr25-44
Avhengig av utseendet (f.eks. «skjevhet») kan
det i tillegg til invaliditeten ovenfor gis
en påplussing på 0-10 prosent invaliditet.
For yngre kvinner kan det gis et tillegg på
20 prosent invaliditet for funksjonssvikt i
forbindelse med ev. amming.
Ved fjerning av lymfeknuter (glandeltoalette) kan
det etter vurdering gis tillegg for følgetilstander
som nevnt i punkt 3.7 ovenfor.
0Endret ved forskrifter 6 feb 2002 nr. 13227 aug 2003 nr. 108224 nov 2006 nr. 1300.

Del III. Invaliditetstabell ved flerfingerskader (multiple fingerskader)

Ved bilaterale amputasjoner på hendene/fingrene anvendes ren addisjon – ikke kumulativ. Det skal da ikke gjøres fradrag for skade på ikke beste hånd.

I tabellen nedenfor betyr:

1 = tap av hele tommelfingeren uten tap av mellomhåndsbenet
2 = tap av hele pekefingeren med eller uten tap av mellomhåndsbenet
3 = tap av hele langfingeren med eller uten tap av mellomhåndsbenet
4 = tap av hele ringfingeren med eller uten tap av mellomhåndsbenet
5 = tap av hele lillefingeren med eller uten tap av mellomhåndsbenet
ym = tap av ytter- og mellomfalang
y = tap av ytterfalang

Tap av/på en finger, se del II punkt 3.1.

Nr.Type skadeInvaliditet i prosent
1-17y10

Amputasjoner på to fingre

Nr.Type skadeInvaliditet i prosent
181 +226
ym24
y23
191y +216
ym15
y13
201 +328
ym25
y24
211y +315
ym13
y12
221 +426
ym23
y22
231y +414
ym12
y11
241 +523
ym22
y21
251y +512
ym12
y11
262 +316
ym13
y11
272ym +314
ym12
y10
282y +312
ym10
y8
292 +415
ym11
y9
302ym +412
ym9
y8
312y +49
ym6
y5
322 +515
ym13
y12
332ym +513
ym12
y11
342y +59
ym8
y7
353 +414
ym12
y10
363ym +410
ym7
y6
373y +48
ym6
y5
383 +516
ym14
y11
393ym +510
ym9
y7
403y +58
ym7
y6
414 +512
ym11
y10
424ym +58
ym7
y6
434y +57
ym6
y5

Amputasjoner på tre fingre

Nr.Type skadeInvaliditet i prosent
441 + 2 +335
ym33
y31
451 + 2ym +333
ym30
y28
461 + 2y +332
ym28
y25
471y + 2 +324
ym21
y20
481y + 2ym +324
ym20
y19
491y + 2y +321
ym18
y16
501 + 2 +434
ym31
y30
511 + 2ym +433
ym28
y26
521 + 2y +429
ym26
y26
531y + 2 +424
ym20
y19
541y + 2ym +421
ym18
y17
551y + 2y +418
ym15
y14
561 + 2 +533
ym31
y30
571 + 2ym +531
ym29
y28
581 + 2y +528
ym27
y27
591y + 2 +523
ym21
y20
601y + 2ym +520
ym18
y17
611y + 2y +516
ym15
y14
621 + 3 +433
ym31
y29
631 + 3ym +433
ym30
y28
641 + 3y +431
ym28
y25
651y + 3 +423
ym21
y20
661y + 3ym +421
ym19
y16
671y + 3y +419
ym15
y14
681 + 3 +533
ym31
y29
691 + 3ym +532
ym30
y28
701 + 3y +530
ym28
y26
711y + 3 +524
ym22
y20
721y + 3ym +520
ym19
y17
731y + 3y +518
ym16
y15
741 + 4 +530
ym29
y28
751 + 4ym +528
ym27
y25
761 + 4y +527
ym25
y24
771y + 4 +522
ym20
y19
781y + 4ym +520
ym18
y16
791y + 4y +517
ym15
y14
802 + 3 +426
ym24
y20
812 + 3ym +423
ym19
y15
822 + 3y +418
ym15
y13
832ym + 3 +421
ym19
y16
842ym + 3ym +418
ym15
y13
852ym + 3y +415
ym13
y11
862y + 3 +417
ym15
y14
872y + 3ym +415
ym12
y11
882y + 3y +413
ym11
y10
892 + 3 +524
ym23
y20
902 + 3ym +520
ym17
y15
912 + 3y +518
ym16
y14
922ym + 3 +521
ym19
y16
932ym + 3ym +518
ym15
y14
942ym + 3y +515
ym14
y12
952y + 3 +517
ym15
y14
962y + 3ym +515
ym13
y12
972y + 3y +513
ym11
y10
982 + 4 +524
ym22
y20
992 + 4ym +522
ym20
y18
1002 + 4y +520
ym18
y15
1012ym + 4 +521
ym19
y16
1022ym + 4ym +518
ym15
y13
1032ym + 4y +515
ym12
y11
1042y + 4 +517
ym14
y12
1052y + 4ym +514
ym11
y10
1062y + 4y +511
ym10
y8
1073 + 4 +523
ym21
y19
1083 + 4ym +521
ym20
y18
1093 + 4y +518
ym16
y14
1103ym + 4 +521
ym19
y17
1113ym + 4ym +519
ym16
y14
1123ym + 4y +516
ym15
y12
1133y + 4 +518
ym16
y14
1143y + 4ym +516
ym14
y12
1153y + 4y +512
ym10
y8

Amputasjoner på fire fingre

Nr.Type skadeInvaliditet i prosent
1161 + 2 + 3 +440
ym39
y37
1171 + 2 + 3ym +440
ym39
y37
1181 + 2 + 3y +438
ym37
y35
1191 + 2ym + 3 +440
ym38
y37
1201 + 2ym + 3ym +438
ym37
y35
1211 + 2ym + 3y +437
ym35
y33
1221 + 2y + 3 +437
ym36
y34
1231 + 2y + 3ym +436
ym34
y32
1241 + 2y + 3y +434
ym33
y31
1251y + 2 + 3 +435
ym33
y29
1261y + 2 + 3ym +432
ym28
y23
1271y + 2 + 3y +427
ym23
y22
1281y + 2ym + 3 +430
ym28
y25
1291y + 2ym + 3ym +427
ym24
y23
1301y + 2ym + 3y +424
ym22
y20
1311y + 2y + 3 +426
ym24
y23
1321y + 2y + 3ym +424
ym22
y21
1331y + 2y + 3y +424
ym21
y20
1341 + 2 + 3 +540
ym39
y38
1351 + 2 + 3ym +539
ym38
y37
1361 + 2 + 3y +538
ym37
y35
1371 + 2ym + 3 +540
ym39
y38
1381 + 2ym + 3ym +538
ym37
y36
1391 + 2ym + 3y +537
ym35
y33
1401 + 2y + 3 +537
ym36
y33
1411 + 2y + 3ym +536
ym35
y33
1421 + 2y + 3y +534
ym33
y31
1431y + 2 + 3 +533
ym32
y30
1441y + 2 + 3ym +530
ym29
y26
1451y + 2 + 3y +525
ym23
y22
1461y + 2ym + 3 +530
ym29
y27
1471y + 2ym + 3ym +527
ym26
y23
1481y + 2ym + 3y +524
ym23
y22
1491y + 2y + 3 +528
ym27
y20
1501y + 2y + 3ym +523
ym21
y20
1511y + 2y + 3y +522
ym20
y19
1521 + 2 + 4 +540
ym39
y38
1531 + 2 + 4ym +539
ym38
y37
1541 + 2 + 4y +538
ym37
y35
1551 + 2ym + 4 +539
ym38
y37
1561 + 2ym + 4ym +537
ym36
y35
1571 + 2ym + 4y +535
ym34
y32
1581 + 2y + 4 +537
ym36
y34
1591 + 2y + 4ym +536
ym35
y33
1601 + 2y + 4y +534
ym33
y31
1611y + 2 + 4 +533
ym33
y31
1621y + 2 + 4ym +529
ym28
y25
1631y + 2 + 4y +526
ym25
y23
1641y + 2ym + 4 +529
ym28
y26
1651y + 2ym + 4ym +527
ym26
y23
1661y + 2ym + 4y +525
ym24
y22
1671y + 2y + 4 +525
ym24
y23
1681y + 2y + 4ym +523
ym21
y20
1691y + 2y + 4y +522
ym20
y19
1701 + 3 + 4 +540
ym39
y38
1711 + 3 + 4ym +539
ym38
y37
1721 + 3 + 4y +538
ym37
y37
1731 + 3ym + 4 +539
ym38
y37
1741 + 3ym + 4ym +537
ym36
y35
1751 + 3ym + 4y +535
ym34
y32
1761 + 3y + 4 +537
ym36
y34
1771 + 3y + 4ym +536
ym35
y33
1781 + 3y + 4y +534
ym33
y31
1791y + 3 + 4 +532
ym31
y29
1801y + 3 + 4ym +531
ym29
y28
1811y + 3 + 4y +526
ym25
y23
1821y + 3ym + 4 +529
ym28
y26
1831y + 3ym + 4ym +527
ym26
y23
1841y + 3ym + 4y +525
ym24
y22
1851y + 3y + 4 +524
ym23
y22
1861y + 3y + 4ym +524
ym23
y21
1871y + 3y + 4y +522
ym20
y19
1882 + 3 + 4 +535
ym32
y30
1892 + 3 + 4ym +532
ym30
y28
1902 + 3 + 4y +529
ym28
y24
1912 + 3ym + 4 +532
ym30
y28
1922 + 3ym + 4ym +529
ym28
y26
1932 + 3ym + 4y +526
ym23
y21
1942 + 3y + 4 +529
ym28
y25
1952 + 3y + 4ym +526
ym23
y21
1962 + 3y + 4y +524
ym21
y20
1972ym + 3 + 4 +531
ym28
y25
1982ym + 3 + 4ym +529
ym27
y24
1992ym + 3 + 4y +525
ym24
y21
2002ym + 3ym + 4 +529
ym27
y24
2012ym + 3ym + 4ym +527
ym24
y22
2022ym + 3ym + 4y +522
ym21
y18
2032ym + 3y + 4 +525
ym24
y22
2042ym + 3y + 4ym +524
ym22
y20
2052ym + 3y + 4y +520
ym19
y16
2062y + 3 + 4 +525
ym24
y22
2072y + 3 + 4y +524
ym23
y22
2082y + 3 + 4y +523
ym22
y20
2092y + 3ym + 4 +524
ym23
y22
2102y + 3ym + 4ym +522
ym20
y19
2112y + 3ym + 4y +520
ym19
y16
2122y + 3y + 4 +519
ym18
y16
2132y + 3y + 4ym +517
ym15
y14
2142y + 3y + 4y +515
ym14
y12

Amputasjoner på fem fingre

Nr.Type skadeInvaliditet i prosent
2151 + 2 + 3 + 4 +540
ym40
y38
2161 + 2 + 3 + 4ym +540
ym39
y38
2171 + 2 + 3 + 4y +538
ym38
y38
2181 + 2 + 3ym + 4 +540
ym39
y38
2191 + 2 + 3ym + 4ym +539
ym38
y38
2201 + 2 + 3ym + 4y +538
ym38
y37
2211 + 2 + 3y + 4 +538
ym38
y37
2221 + 2 + 3y + 4ym +538
ym37
y36
2231 + 2 + 3y + 4y +537
ym37
y34
2241 + 2ym + 3 + 4 +540
ym40
y38
2251 + 2ym + 3 + 4ym +538
ym38
y36
2261 + 2ym + 3 + 4y +538
ym37
y35
2271 + 2ym + 3ym + 4 +538
ym37
y36
2281 + 2ym + 3ym + 4ym +538
ym37
y36
2291 + 2ym + 3ym + 4y +536
ym35
y34
2301 + 2ym + 3y + 4 +538
ym37
y35
2311 + 2ym + 3y + 4ym +537
ym35
y34
2321 + 2ym + 3y + 4y +535
ym34
y33
2331 + 2y + 3 + 4 +538
ym38
y37
2341 + 2y + 3 + 4ym +538
ym37
y36
2351 + 2y + 3 + 4y +537
ym36
y34
2361 + 2y + 3ym + 4 +538
ym38
y36
2371 + 2y + 3ym + 4ym +537
ym36
y34
2381 + 2y + 3ym + 4y +535
ym34
y32
2391 + 2y + 3y + 4 +535
ym34
y33
2401 + 2y + 3y + 4ym +534
ym33
y31
2411 + 2y + 3y + 4y +532
ym31
y30
2421y + 2 + 3 + 4 +536
ym36
y35
2431y + 2 + 3 + 4ym +536
ym35
y34
2441y + 2 + 3 + 4y +533
ym33
y32
2451y + 2 + 3ym + 4 +536
ym35
y34
2461y + 2 + 3ym + 4ym +534
ym32
y32
2471y + 2 + 3ym + 4y +533
ym32
y31
2481y + 2 + 3y + 4 +533
ym33
y32
2491y + 2 + 3y + 4ym +533
ym32
y31
2501y + 2 + 3y + 4y +529
ym29
y26
2511y + 2ym + 3 + 4 +535
ym35
y33
2521y + 2ym + 3 + 4ym +535
ym34
y33
2531y + 2ym + 3 + 4y +533
ym32
y31
2541y + 2ym + 3ym + 4 +534
ym34
y32
2551y + ym + 3ym + 4ym +532
ym31
y30
2561y + 2ym + 3ym + 4y +530
ym29
y28
2571y + 2ym + 3y + 4 +533
ym32
y31
2581y + 2ym + 3y + 4ym +531
ym29
y28
2591y + 2ym + 3y + 4y +528
ym27
y26
2601y + 2y + 3 + 4 +531
ym30
y29
2611y + 2y + 3 + 4ym +530
ym29
y28
2621y + 2y + 3 + 4y +529
ym28
y27
2631y + 2y + 3ym + 4 +531
ym30
y29
2641y + 2y + 3ym + 4ym +529
ym29
y26
2651y + 2y + 3ym + 4y +528
ym26
y25
2661y + 2y + 3y + 4 +526
ym25
y24
2671y + 2y + 3y + 4ym +525
ym24
y23
2681y + 2y + 3y + 4y +523
ym22
y21