Menerstatning – trafikkskade

Hva er menerstatning?

Menerstatning er en erstatning for varig og betydelig trafikkskade av medisinsk art. Det er en erstatning for tapt livsutfoldelse som ikke kan måles i penger og skal kompensere for de ulempene skaden medfører for deg. Det er en erstatning som ikke avhenger av ditt økonomiske tap, ekstra utgifter etc. Dersom du får skader som begrenser din livsutfoldelse skal du kunne kjøpe opplevelser ved hjelp av menerstatningen.

Hvem har krav på menerstatning?

Hvis du har fått varig personskade etter en trafikkulykke kan du ha krav på menerstatning. Du kan ha krav på menerstatning som sjåfør eller passasjer, men også dersom du er fotgjenger eller syklist som blir påkjørt.

Hvilke skader kan jeg få menerstatning for?

Du kan få menerstatning for både fysiske og psykiske skader.

Trafikkskaden må være betydelig. Det betyr at den må være av et visst omfang for at du skal ha krav på menerstatning. Hvor stor skaden er, omtalt som graden av medisinsk invaliditet, avgjør erstatningsbeløpet. Det er i motsetning til eventuelle økonomiske tap du har på grunn av skaden.

Du må ha varige skader for å ha krav på menerstatning. Med varig menes skader du må leve med i minst 7-10 år.

Skaden din må være av medisinsk art. Det betyr at du må ha fått en fysisk skade på kroppen eller psykisk skade. For eksempel kan en kneprotese, amputasjon av arm eller posttraumatisk stresslidelse (PTSD) gi krav på menerstatning.

Det at menerstatningen ikke avhenger av at du har et økonomisk tap betyr at om du har blitt påført varig skade av betydelig medisinsk art, men fortsatt fungerer i full jobb, kan du likevel ha krav på menerstatning.

Hvor mye kan jeg få i menerstatning?

Hvor mye du får i menerstatning avhenger av hvor gammel du er, hvilken grad av varig medisinsk invaliditet som fastsettes for deg og folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet erstatningen utbetales. Hvilken forsikringsdekning du har vil også ha betydning for hvor mye du får i menerstatning

Greit å vite – forsikringsselskapene dekker vanligvis advokatutgiftene i trafikkskadesaker.

Du kan ha krav på menerstatning fra flere forsikringsselskap eller gjennom ulike forsikringsdekninger i samme forsikringsselskap. Dersom du er involvert i en trafikkulykke, enten som sjåfør, passasjer, syklist eller fotgjenger kan du ha krav på menerstatning fra forsikringsselskapet til bilen som er ansvarlig for ulykken. I tillegg kan du ha krav på menerstatning gjennom egne forsikringsdekninger som for eksempel reiseforsikring eller ulykkesforsikring. Dette kan det være krevende å holde oversikt over, vi hjelper deg gjerne med det.  

Når kan jeg få utbetalt menerstatning etter trafikkskade?

Hvis du har fått en trafikkskade og tilstanden har stabilisert seg kan det vurderes om du har krav på menerstatning som følge av trafikkulykken. At tilstanden har stabilisert seg betyr at du har gjennomgått nødvendig medisinsk behandling og rehabilitering. Det må også ha gått tilstrekkelig tid etter ulykken slik at skadene har fått tid til å gro. Vi pleier å si at skaden har stabilisert seg når du ikke lenger blir bedre, eller verre. Trafikkskaden har blitt så bra som den kan bli.

Normalt må det gå minimum ett år fra skadetidspunktet før skadeomfanget kan vurderes, ofte bør det gå to år fra trafikkulykken. Hvor lang tid det bør gå avhenger av type skader og rehabiliteringsbehov. Det bør helst gå minimum to år før hodeskader vurderes.

Når skaden er stabilisert kan en lege (spesialist) vurdere skadene du har fått etter trafikkulykken. Spesialisten skriver en spesialisterklæring hvor skadene dine vurderes. Spesialisten fastsetter deretter en varig medisinsk invaliditet ut i fra omfanget av skadene dine etter trafikkulykken.

Dersom den varige medisinske invaliditeten overstiger minstekravet i din forsikringsavtale har du krav på å få utbetalt menerstatning. Normalt er det et krav om at den varige medisinske invaliditeten må overstige 15 % for å få menerstatning etter en trafikkskade.

Kan jeg velge spesialist?

Ja, du kan være med å bestemme hvem som skal skrive din spesialisterklæring.

Hvem som vurderer skadene dine og fastsetter den medisinske invaliditeten kan få stor betydning for deg og om/hvor mye du får i menerstatning. Selv om den varige medisinske invaliditeten fastsettes ut i fra en tabell er det et betydelig skjønn involvert i vurderingen. Mennesker er forskjellige, det er også spesialistene.

I en forsikringssak hvor det skal innhentes en spesialisterklæring bestemmer normalt du og forsikringsselskapet sammen hvem som skal skrive erklæringen. Forsikringsselskapet vet hvilken spesialist de ønsker. Vet du?

Vår erfaring er at valg av spesialist er noe av det viktigste i en forsikringssak. Dette er et valg du kan og bør påvirke. Vi har over 30 års erfaring med trafikkskadesaker og valg av spesialist. La oss hjelpe deg med valget.

Hva er varig medisinsk invaliditet?

Medisinsk invaliditet er de konsekvensene skaden har fått for deg, altså den konkrete fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelsen. Den varige medisinske invaliditeten fastsettes som en prosentsats. Optimalt sett skal samme skade gi samme medisinske invaliditet. Det betyr at det skal skje en objektiv vurdering av skadene du har fått.

Hvordan fastsettes varige medisinsk invaliditet?

En spesialist undersøker deg og skriver en spesialisterklæring hvor de vurderer om det er årsakssammenheng mellom trafikkulykken og plagene dine og fastsetter varig medisinsk invaliditet.

Leger har ulike spesialiseringer innen de medisinske fagområdene. Har du skadet hodet vil det som regel være en nevrolog som undersøker og fastsetter medisinsk invaliditet. Har du skadet nakken (nakkesleng) kan det være en fysikalskmedisiner som fastsetter medisinsk invaliditet.

I forbindelse med utarbeidelse av spesialisterklæring får spesialisten tilsendt din medisinske historie, normalt også for noen år før trafikkulykken. Det er for å vurdere om du har hatt samme plager før trafikkulykken, om det er nye plager eller om plagene du hadde tidligere er forverret.

Spesialisten går igjennom all dokumentasjonen for å vurdere om det er årsakssammenheng mellom trafikkskadene du har nå og ulykken som skjedde. Det vurderes ut ifra journalene dine. Hvilke plager hadde du like etter ulykken? Har plagene dine vedvart?

Hvis skadene dine etter trafikkulykken ikke går over bør du oppsøke lege/behandler jevnlig for å dokumentere at det er de samme plagene som du fikk i trafikkulykken. Journalene dine vil være et viktig bevis i saken.

Når spesialisten har undersøkt deg og gått igjennom all dokumentasjonen skriver de en spesialisterklæring. Hvis de kommer til at det er årsakssammenheng mellom ulykken og plagene dine bestemmer spesialisten din grad av varig medisinsk invaliditet. Det kommer til uttrykk som en prosentsats. Prosentsatsen fastsettes  i samsvar med invaliditetstabellen  fastsatt i forskrift. Her kan du lese mer om invaliditetstabellen.

Utbetaling og beregning – hva har jeg krav på i menerstatning etter trafikkskade?

Mye av beregningen av menerstatning etter trafikkskade er standardisert. Menerstatningen utmåles ut i fra den varige medisinske invaliditeten spesialisten har satt i spesialisterklæringen.

Erstatningen beregnes ut fra graden av varig medisinsk invaliditet, forventet gjenlevende levealder og folketrygdens grunnbeløp (G). Menerstatning etter trafikkskader utbetales som et engangsbeløp, i motsetning til etter yrkesskader hvor det kan utbetales månedlig fra NAV.  

Etter bilansvarsforsikringen må du ha en varig medisinsk invaliditet over 15 % for å få menerstatning. Dersom du har vært sjåfør eller passasjer er du normalt også dekket av en fører- og passasjerulykkesforsikring som gir utbetaling fra 1 % varig medisinsk invaliditet. Du kan i tillegg ha andre forsikringer som også gir rett til utbetaling fra 1 % varig medisinsk invaliditet.

Etter bilansvarsforsikringen utmåles menerstatningen i grupper.

  • Varig medisinsk invaliditet under 15 % gir ingen menerstatning
  • Varig medisinsk invaliditet fra 15-24 % = menerstatning gruppe 1
  • Varig medisinsk invaliditet fra 25-34 % = menerstatning gruppe 2
  • Varig medisinsk invaliditet fra 35-44 % = menerstatning gruppe 3
  • Varig medisinsk invaliditet fra 45-54 % = menerstatning gruppe 4
  • Varig medisinsk invaliditet fra 55-64 % = menerstatning gruppe 5
  • Varig medisinsk invaliditet fra 65-74 % = menerstatning gruppe 6
  • Varig medisinsk invaliditet fra 75-84 % = menerstatning gruppe 7
  • Varig medisinsk invaliditet fra 85-100 % = menerstatning gruppe 8

Betydelig større skader enn varig medisinsk invaliditet på 100 % gir menerstatning gruppe 9.

Hvordan søker du om menerstatning etter trafikkskade?

I trafikkskadesaker er det ingen søknadsprosess for å få menerstatning på samme måte som i yrkesskadesaker. Når skaden har stabilisert seg og det viser seg at det er varige trafikkskader av et visst omfang diskuteres spørsmålet om menerstatning med forsikringsselskapet. Som regel blir vi enige med forsikringsselskapet om en spesialist som vil avgjøre spørsmålet om menerstatning.

Juridisk bistand

Oppgjør etter trafikkskadesaker generelt, og menerstatning spesielt, omfattes av et komplisert regelverk. Det er mange faktorer som påvirker erstatningssummen, men viktigst er spesialisterklæringen som har størst betydning for beløpet du vil få utbetalt. Valg av spesialist som kan gi rett erklæring for ditt skadebilde er derfor svært avgjørende. Vi vet hvem du skal velge. Mange kvier seg nok unødvendig for å be om juridisk bistand i slike saker. Men, forsikringsselskapet plikter å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Snakk med oss så sørger vi for at du får den erstatningen du faktisk har krav på.