Yrkesskader i trafikken – eksempler

Fører av vogntog kolliderte med møtende personbil – PTSD.

Fører av vogntog kolliderte med personbil som kom over i feil kjørebane. Det var uklart om ulykken skyldtes at sjåføren av bilen fikk et illebefinnende eller om det var et selvmord. Føreren av vogntoget kom relativt uskadd fra det, men fikk psykiske problemer etter ulykken. Han opplevde mareritt, tenkte ofte på ulykken, fikk flashbacks og klarte ikke å komme tilbake i sitt yrke som trailersjåfør. Ved vår hjelp fikk vi aksept for at forsikringsselskapet var ansvarlig for ulykken og de psykiske skadefølgene. Etter forhandlinger med selskapet fikk vår klient tilkjent totalt kr 3 850 000 i erstatning.

Lastebil av veien – påstand om avkortning på grunn av manglende bilbelte

En lastebilsjåfør kjørte av veien og fikk alvorlige skader, blant annet måtte han amputere en arm. Forsikringsselskapet hevdet 30 % avkortning (reduksjon) i erstatningen for manglende bilbeltebruk. Vi klarte å tilbakevise selskapets krav om avkortning. Saken endte med full erstatning og et samlet erstatningsoppgjør på ca. kr 2 millioner.

Sjåførlærer – påkjørt bakfra av bil

En sjåførlærer ble påkjørt bakfra, fikk nakkesleng/whiplash med etterfølgende nakkeplager og ble 100 % arbeidsufør. Forsikringsselskapet avslo å betale erstatning. Etter at vi brakte saken inn for retten ble saken forlikt (kom til enighet med selskapet), og det ble utbetalt en erstatning på over 1,8 millioner kroner.

Bil påkjørsel – lav invaliditetsgrad

En person ble påkjørt bakfra på jobb. Hun kontaktet oss fordi hun ikke fikk dekket sine utgifter til behandling hos naprapat og fysioterapeut av forsikringsselskapet fullt ut. Hun var ikke kommet tilbake til arbeid etter ulykken. Spesialisterklæringen konkluderte med 3 % varig medisinsk invaliditet og 5-10 % ervervsmessig uførhet (arbeidsuførhet) pga. skaden. Spesialisten la vekt på andre årsaker (tidligere nakkeplager/hodepine). Hun hadde hatt mange sykemeldinger pga. hode- og nakkesmerter før ulykken. Spesialisterklæringen i trygdesaken konkluderte med 15 % varig medisinsk invaliditet, men denne erklæringen hadde en del elementære feil. Før vi kom inn i saken hadde selskapet muntlig avslått erstatning. Selskapet begrunnet avslaget med at det var for lav invaliditetsgrad. Vi fremsatte krav, forhandlet med selskapet og det resulterte i en erstatning på kr 955 000. Erstatningen hun fikk dekket tilsvarte 50 % av hennes tapte arbeidsuførhet.

Bilulykke – ufør

En mann på jobb var involvert i en bilulykke i 2008 med påfølgende nakkesmerter, hodepine, mv. Spesialisterklæringen konkluderte med medisinsk invaliditet på 19 %.  Han ble 100 % ufør som følge av ulykken. Erstatningssaken ble avsluttet i 2014. Vi oppnådde totalt ca kr 1 293 000,- i erstatning til vår klient.