Yrkesskader og rettigheter

Hva er dine rettigheter ved yrkesskade og har du krav på erstatning? Se svar på våre ofte stilte spørsmål.

Har jeg krav på erstatning fra arbeidsgiver etter en yrkesskade?

En yrkesskadesak er en sak mellom deg som skadet og forsikringsselskapet som arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring i. Svært unntaksvis kan arbeidsgiver bli ansvarlig, men da er kravet at arbeidsgiver har opptrådt grovt uaktsomt. Du har da krav på oppreisning for tort og svie.

Advokat – er advokat nødvendig etter en yrkesskade og i så fall når og hva koster det?

Etter en ulykke er det viktig å få informasjon om sine rettigheter, hva som bør gjøres og hva som er videre fremgangsmåte. Sykepenger dekker ofte ikke lønnstapet fullt ut. Informasjon om erstatning av utgifter, forholdet til NAV og ikke minst at skadebeskrivelsen i skademeldingen blir riktig. Forsikringsselskapet dekker som hovedregel alle advokatutgiftene.

Skademelding – hvem plikter å melde skaden til NAV og forsikringsselskap?

Når en har vært utsatt for en yrkesskade plikter arbeidsgiver å melde yrkesskaden til NAV på fastsatt skjema. Den yrkesskadde har selv ansvaret for å melde skaden til arbeidsgivers forsikringsselskap. I praksis vil arbeidsgiveren gjøre dette i samråd med den ansatte. Ved alvorlige yrkesskader skal politiet og arbeidstilsyn varsles. Hvis lege får mistanke om at det kan være en yrkessykdom plikter legen å sende melding til NAV.

Hva faller utenfor yrkesskadeforsikringen?

Langvarig tungt belastende arbeid som gir utslag i for eksempel ryggplager og kroniske betennelser er altså ikke yrkesskade og gir ikke rett på erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. Dette gjelder selv om for eksempel ryggsmerter kommer akutt under ordinært arbeid med å snu en pasient i sykesengen. Dersom pasienten imidlertid foretar en uventet bevegelse slik at det oppstår en plutselig ytre begivenhet fra pasientens side, vil kravet til yrkesskade fort være oppfylt. Et tungt løft som medfører for eksempel prolaps i ryggen, er ikke en arbeidsulykke, da kravet om en plutselig og ytre begivenhet ikke er oppfylt. Har arbeidstakeren imidlertid glidd fordi det er fuktig på gulvet slik at belastningen ved løftet medførte en ekstraordinær og uventet belastning, kan derimot vilkårene være oppfylt.

Man kan også se for seg situasjoner hvor man blir utsatt for en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommendes arbeide.

Skade – Reise til og fra arbeid

Skade som oppstår på reise til og fra arbeid faller utenfor begrepet yrkesskade. Enkelte arbeidsgivere har en tilleggsforsikring som gjelder skade som skjer på reise til og fra arbeid. Noen arbeidstakere har ambulerende tjenester. Dersom skaden skjer på vei fra hjemmet til første arbeidsstedet er det ikke en yrkesskade. Derimot kommer bilansvarsloven til anvendelse dersom det er en trafikkulykke. Forsikringsdekningen kan være omtrent like god ved en trafikkulykke som om ulykken hadde vært en yrkesskade. Skjer ulykken mellom arbeidsplasser er det være en yrkesskade. En vil ikke ha rett på erstatning både under lov om yrkesskadeforsikring og bilansvarsloven, men etter den av forsikringene som gir høyest erstatning i det enkelte tilfelle.

Alfabetisk oversikt over ofte stilte spørsmål:

Advokat – er advokat nødvendig etter en yrkesskade?

Forsikringsselskapet er din motpart i erstatningsoppgjøret. Selskapet har sine advokater og saksbehandlere som ivaretar selskapets økonomiske rettigheter i oppgjøret. I tillegg har det sine egne leger. Du vil så godt som aldri få et riktig oppgjør uten å ha en advokat som kan erstatningsrett. Selskapet opptrer ikke som din advokat mot seg selv.

Advokat – hva koster det?

Du har krav på å få dekket alle advokatutgiftene fra forsikringsselskapet.

Advokat – når bør jeg kontakte advokat i forbindelse med en yrkesskade?

Etter en skade som medfører legekontakt og sykemelding er det viktig å få informasjon om hvilke rettigheter du har mot forsikringsselskap og NAV. Vi gir informasjon om hva du bør gjøre og om du har en sak eller ikke. Skademeldingen er det ofte viktig å få hjelp til å skrive. All vår erfaring tilsier at det er bedre å ta kontakt tidlig etter en ulykke og få avklart en del spørsmål enn å vente og se.

Avslutning – når avsluttes en yrkes erstatningssak?

To forhold er ofte avgjørende. Skaden din bør være ferdigbehandlet og stabil. I tillegg bør du selv vite om du kan fortsette å jobbe og hvor mye. Når disse to forholdene er avklart så kan saken avsluttes overfor forsikringsselskapet.

Forsikringsdekninger – hvilke forsikringer gjelder etter en yrkesskade?

Erstatning utbetales under arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Arbeidsgiver kan også ha tegnet en såkalt utvidet dekning som gir mer enn den pliktige yrkesskadeforsikringen. Det kan være dekning for skade som skjer på reise til fra jobb, ved varig medisinsk invaliditet fra 1% og ellers gi mer i erstatning enn den lovpålagte dekningen. Du kan også ha egen forsikringer,  ulykke og uføredekninger som kan komme til utbetaling. Ta gjerne kontakt for en gratis samtale om forsikringsdekningene slik at du unngår foreldelse med mer.

Medisinsk invaliditet – hva er det?

Med medisinsk invaliditet forstås den fysiske og/eller den psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom erfaringsmessig forårsaker. Invaliditeten fastsettes på objektivt grunnlag uten hensyn til den skaddes yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser og lignende. Invaliditetsgraden fastsettes av lege etter Sosialdepartementets invaliditetstabell for trafikkskader.

Menerstatning – hva er det?

Menerstatning er erstatning for en ikke-økonomisk skade som har medført en varig medisinsk invaliditet.

Oppreisning – tort og svie hva er det?

Dersom arbeidsgiver har opptrådt grovt uaktsomt og derved forårsaket ulykken kan du kreve erstatning av arbeidsgiver for tort og svie. Det er en erstatning for fysisk eller psykisk skade hvor meningen er at det skal føles som en straff. For alle andre krav etter en yrkesskade er det en sak mellom deg som skadet og arbeidsgivers forsikringsselskap

Skademeldingen – hva er viktig å passe på?

Skademeldingen er et viktig dokument for å avgjøre om vilkårene for å godkjenne saken som yrkesskade er oppfylt. Det er dessverre slik at det er en rekke yrkesskader hvor det er viktig å beskrive skaden presis slik at en kan se at de ulike rettslige vilkårene er oppfylt. Det kan derfor være fornuftig å ta kontakt for å få råd i forbindelse med utfyllingen av skademeldingsskjemaet. Vi bistår gratis med spørsmål angående utfylling av skademelding.

Skademeldingen – hvem plikter å melde?

Når en har vært utsatt for en yrkesskade plikter arbeidsgiver å melde yrkesskaden til NAV på fastsatt skjema. Den yrkesskadde har selv ansvaret for å melde skaden til arbeidsgivers forsikringsselskap. I praksis vil arbeidsgiveren gjøre dette i samråd med den ansatte. Ved alvorlige yrkesskader skal politiet og arbeidstilsyn varsles. Hvis lege får mistanke om at det kan være en yrkessykdom plikter legen å sende melding til NAV.

Skatt på erstatningsutbetalingen?

Det er kun erstatning som utbetales for inntektstap som du har hatt som innberettes og skattlegges som vanlig lønnsinntekt. Fremtidig inntektstap og andre erstatningsposter er skattefrie ved utbetalingen.

Spesialistvalg – hvem bestemmer?

Hvis du har fått en varig skade må du som regel til en spesialist for undersøkelse og vurdering. Spesialisten vil utarbeide en spesialisterklæring som tar stilling til din evne til å arbeide og fastsette varig medisinsk invaliditet. I tillegg vil spesialisten ta stilling til om det er sammenheng mellom ulykken og de skadene du er påført. Hvem som velges som spesialist i din sak kan få avgjørende betydning. Forsikringsselskapet vet hvilken spesialist de skal velge, men det er du som bestemmer. Ta aldri det valget uten å være representert ved en advokat som kan erstatningsrett. Ta gjerne kontakt for en gratis samtale med oss.

Uforsikret arbeidsgiver – får jeg erstatning?

Selv om arbeidsgiver er uforsikret vil du få full erstatning. Saken behandles da av Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF).