Yrkesskade og yrkesskadeerstatning

Har du vært utsatt for en yrkesskade, er det viktig å få hjelp til å vurdere saken din og få informasjon om hvilke rettigheter du har. Vi kan bistå med å få erstattet inntektstap, behandlingsutgifter og andre utgifter fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Vi har også lang erfaring med valg av spesialist, utarbeidelse av et endelig erstatningskrav og forhandlinger med forsikringsselskapet.

Mange opplever det som utfordrende å stå i saken alene ovenfor forsikringsselskapet. Vi kan hjelpe deg med det, slik at du kan fokusere på egen rehabilitering.

Har jeg krav på erstatning fra arbeidsgiver etter en yrkesskade?

Dersom du har blitt skadet på jobb kan du ha krav på erstatning.

En yrkesskadesak er en sak mellom deg som er skadet og forsikringsselskapet som arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring i. Svært unntaksvis kan arbeidsgiver bli ansvarlig.

Har du blitt skadet på vei til eller fra jobb? Les mer her

Hvorfor er det viktig å kontakte advokat så raskt som mulig etter ulykken?

Det er fordi tidlig informasjon kan sikre dine rettigheter best mulig. Det er flere ting det er viktig å vite om tidlig i prosessen og saken din kan bli mer utfordrende å håndtere dersom du ikke har kjennskap til dette.

Her kan du lese mer om våre tips dersom du blir skadet på jobb og våre svar på ofte stilte spørsmål.

Mange av våre klienter har forsøkt å håndtere saken sin selv først, men opplever at det er utfordrende. Vi kan vise til flere eksempler på saker hvor våre klienter har vunnet frem med sine krav om erstatning etter yrkesskade.

Må jeg betale for advokatutgiftene?

Den første konsultasjonen skjer på telefonen og er alltid gratis. Du bestemmer selv om du vil at vi skal bistå deg videre. Du vil uansett få tips og råd om veien videre.

Hovedregelen er at forsikringsselskapet dekker vårt advokatsalær. Du får mer informasjon om dette før du signerer en oppdragsavtale med oss.

Hvorfor bør du kontakte advokatfirmaet Unneland?

Vi kan forsiktig anslå at du vil oppnå mellom 50% og 100% mer i erstatning ved å bruke oss, enn ved å håndtere din egen sak overfor forsikringsselskapet. Du vil med andre ord få en mer riktig erstatning ved å få profesjonell bistand av en advokat.

Du kan lese mer om saker vi har håndtert her.

Advokatfirmaet Unneland AS har spisskompetanse med mer enn 30 års erfaring. Våre advokater arbeider kun med personskader; yrkesskader og trafikkskader, og har derfor god kompetanse på området.

Du kan selv bestemme om du trenger bistand etter at du har snakket med oss, vi hjelper deg uansett med råd og informasjon om hva du bør passe på.

Hva har jeg krav på i erstatning ved yrkesskade?

Dersom du er skadet på jobb kan du ha krav på å få dekket inntektstap, utgifter, fremtidig inntektstap (grunnerstatning), hjemmearbeidstap, ménerstatning, både fra forsikringsselskapet og NAV, oppreisning, forsørgertap og utgifter til advokat.

Du kan lese mer om dette her.

Hva bør jeg gjøre dersom jeg har blitt skadet på jobb?

Vi får ofte mange praktiske spørsmål om hva du bør gjøre dersom du har blitt skadet på jobb. Bør jeg oppsøke lege? Hvem melder saken til forsikringsselskapet? Har jeg krav på arbeidsavklaringspenger?

Du kan lese mer om dette og andre ofte stilte spørsmål her. Vi har også samlet våre tips og råd når du blir skadet, disse finner du her.

Alle saker er forskjellige, vi anbefaler derfor at du tar kontakt med oss for å diskutere din sak.

Jeg er offentlig ansatt – hvilke rettigheter har jeg etter en yrkesskade?

Er du ansatt i kommunen, fylkeskommunen eller staten (offentlig ansatt) er du normalt dekket av Hovedtariffavtalen (HTA). Denne forsikringen gjelder også ved yrkesskade, men kommer ikke i tillegg til erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. Du har rett på den erstatningen som er den høyeste totalt sett for deg.

Du kan lese mer om dine rettigheter her.

Kan jeg få erstatning for yrkessykdom?

Det er ofte en sammensatt, vanskelig og arbeidskrevende medisinsk prosess å få fastslått en yrkessykdom. Arbeidsgiver plikter å melde en yrkesskade til NAV, og du har selv ansvaret for å melde skaden til arbeidsgivers forsikringsselskap. For den videre prosessen er lovverket komplisert, og det skal foretas omfattende og vanskelige skjønnsmessige vurderinger. Du vil derfor svært ofte ha behov for juridisk bistand for å sikre deg at de riktige vurderinger blir foretatt. Advokaten du velger må ha bred og lang erfaring på området.

Her kan du lese mer om hvilke rettigheter du har ved godkjent yrkessykdom.

Her finner du eksempler på saker hvor det er tilkjent erstatning ved yrkessykdom.

Hva må jeg bevise?

Det er du som må bevise at dine skader skyldes ulykken. Dersom skadene vedvarer må de tas på alvor og du må søke lege og behandling. Det er gjennom dine journaler at du kan bevise dine skader etter ulykken. Journalene er ofte helt avgjørende når du senere skal bevise at skadene skyldes ulykken. Vår erfaring viser at dette er et forhold som kan skape problemer og gjøre at saken din svekkes eller at du ikke klarer å bevise at vilkårene for å få erstatning er oppfylt. Det er derfor viktig at du oppsøker lege/behandlere jevnlig for å sikre dokumentasjon av dine plager.

Du kan lese mer om våre tips her.

Når kan saken avsluttes?

Når skaden er stabilisert og anses varig, normalt etter 2-3 år bør det innhentes en spesialisterklæring hvor skadene dine vurderes. Spesialisten konkluderer med hvilken medisinsk invaliditet skaden har etter Arbeids- og sosialdepartementets invaliditetstabell. Videre beskriver spesialisten dine funksjonshemninger i arbeidslivet, det vil si, hvor mye kan du jobbe. Valg av spesialist er viktig og kan få avgjørende betydning for utfallet av din sak. Vi bistår ved valg av spesialist i din sak for å sikre at vedkommende har riktig kompetanse og erfaring til å vurdere dine skader.

Har du andre forsikringer?

Undersøk hvilke forsikringer du har og meld fra skriftlig til selskapet. Det har betydning i forhold til forsinkelsesrenter og du unngår at kravet blir foreldet. Noen ganger kan du ha forsikringer som er overlappende og du kan ha krav mot flere selskaper.

Er det spesielle regler hos NAV for yrkesskader?

NAV har mye informsjon til deg som har blitt skadet på jobb og ved en yrkesskade er det gunstigere regler for beregning av grunnlaget for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. Dette kan du lese mer om her.

Helfo dekker som hovedregel alle behandlings- og medisinutgifter ved yrkesskader uten at du må betale egenandel. Her finner du søknadsskjema og mer informasjon.

Kontakt oss for en gratis vurdering av din sak!