Erstatning ved påkjørsel av bil

Har du blitt påkjørt av bil og fått skader har du rett til å få erstattet ditt tap. Alle motorvogner, herunder motorsykler, har en tvungen ansvarsforsikring som dekker skader og tap som følge av påkjørselen eller kollisjonen. Er du sjåfør eller passasjer i bil som blir påkjørt vil forsikringsselskapet til den bilen som er ansvarlig for påkjørselen være ansvarlig for å dekke dine tap og skader.

Rettigheter etter påkjørsel av bil

Fotgjengere som blir påkjørt vil også være dekket under den påkjørende bil sin ansvarsforsikring. De krav som du har rett til å få dekket er økonomisk tap i form av utgifter, inntektstap med mer som følge av påkjørselen. Det kan være utgifter i en tidsbegrenset periode etter påkjørselen til du er rehabilitert eller det kan bli varige skader som gir deg rett til erstatning livet ut. Du kan lese mer om dine rettigheter her.

Påkjørt av bil på sykkel

Det skjer en rekke ulykker ved at syklister blir påkjørt av bil hver dag. Det er viktig at personskader som skjer i trafikken ved påkjørsel av bil blir rapport til politiet. Det vil ofte resultere i at politiet etterforsker saken og lager rapporter om hendelsesforløpet som kan være nyttige i erstatningssaken.

Blir du påkjørt av en bil på sykkel er du dekket av bilens ansvarsforsikring. Du har da krav på å få dekket dine utgifter og økonomiske tap.

erstatning påkjørsel

Påkjørt i gangfelt

Det skjer en rekke påkjørsler av biler i gangfelt med til dels alvorlige skader. Her er det viktig at politiet varsles og kommer til stedet. Ulykken vil bli etterforsket og bilfører straffet. Noen ganger vil  det resultere i en straffesak for domstolen. Vi kan da oppnevnes som bistandsadvokat for deg og fremme oppreisningskrav og andre erstatningskrav i forbindelse med straffesaken. Du kan lese mer om oppreisningserstatning lenger ned på siden.

Påkjørt av buss

Ved påkjørsel av buss gjelder de samme regler som ved påkjørsel av bil. Du har krav på erstatning.

Påkjørt av trikk

Blir du påkjørt av trikk vil du ha de samme rettigheter som ved påkjørsel av bil.

Bør du bruke advokat etter påkjørsel av bil?

Du har rett til advokat etter en trafikkulykke. Det betyr at forsikringsselskapet er pliktig til å dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

All erfaring viser at for å nå fram med dine krave er du avhengig av advokatbistand. Vi har spesialkompetanse og mer enn 30 års erfaring med erstatningssaker etter trafikkulykker. La oss hjelpe deg med din sak mot forsikringsselskapet. Det er klokt å ta kontakt tidlig for å få mer informasjon om hva du bør passe på etter en ulykke.

Krav om oppreisning etter påkjørsel av bil

Dersom påkjørselen skyldes at bilfører har kjørt grovt uaktsomt vil du ha krav på oppreisning, det vil si erstatning for tort og svie. Størrelsen på kravet om oppreising vil blant annet  ha sammenheng med hvor store skader du har fått og bilførers grad av skyld.

Du kan lese mer om oppreisning etter påkjørsel her.