Trafikkskader – ofte stilte spørsmål

Etter en trafikkulykke har man ofte mange spørsmål. Har jeg krav på erstatning? Trenger jeg advokat etter en trafikkulykke? Hva er ménerstatning?

Her har vi samlet de spørsmålene vi får oftest fra våre klienter.

Hva har jeg krav på å få erstattet etter en trafikkulykke?

Du har krav på å få erstattet det økonomiske tapet som ulykken har ført til og eventuelt menerstatning hvis skaden har medført en varig medisinsk invaliditet på 15% eller mer. Det økonomiske tapet vil ofte være utgifter til lege, behandling, medisiner, reise med mer. Erstatning for inntektstap du har etter skaden. Det kan være overtidstap, diverse tillegg du har og som sykepengene ikke dekker. Fremtidig inntektstap, pensjonstap, skatteulempe, hjemmearbeidstap, utgifter med mer.

Les mer: Hva har du krav på etter en trafikkulykke?

Når bør jeg kontakte advokat etter en trafikkulykke?

Det kan være fornuftig å kontakte advokat tidlig etter en ulykke hvis du har en skade som fører til sykemelding eller økonomisk tap. Hos oss vil du alltid få en gratis samtale med informasjon om hva du har krav på, hva du selv må passe på, hva som skjer videre, forholdet til NAV, erstatningsposter med mer. Du bør alltid kontakte advokat før spesialist til å utarbeide spesialisterklæring skal bestemmes.

Må noen ha skyld i en bilulykken, eller bli straffet for at jeg har krav på erstatning?

Nei, ingen må straffes eller ha skyld i at en ulykke skjer. Det er et objektivt ansvar, dvs at det ikke kreves skyld hos den som har forårsaket ulykken.

Hva hvis jeg selv har vært uforsiktig eller er skyld i ulykken, får jeg likevel erstatning?

Som hovedregel får du likevel erstatning, men det kan bli en reduksjon i erstatningen avhengig av din skyld.

Hvem betaler erstatning etter en trafikkulykke?

Det er forsikringsselskapet til den bilen som har forårsaket ulykken.

Får jeg erstatning hvis bilen som forårsaket ulykken ikke hadde tegnet forsikring?

Ja, du får erstatning uansett.

Når bør jeg melde skaden til forsikringsselskapet?

Dersom du blir sykemeldt eller har økonomisk tap som følge av skaden bør du melde skaden til forsikringsselskapet.

Hvem betaler advokathonorar?

Forsikringsselskapet er pliktig til å betale advokathonorar etter det som er «nødvendig og rimelig». Det vil som hovedregel si at du får dekket advokathonoraret.

Bør jeg akseptere tilbud fra forsikringsselskapet?

Dersom du ikke har advokat i saken bør du som hovedregel aldri akseptere et tilbud om erstatning fra forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet representere ikke deg og ivaretar ikke dine interesser i saken på en best mulig måte, naturlig nok.

Hvem bestemmer hvilken spesialist som skal utarbeide spesialisterklæring i saken?

Du bestemmer hvilken spesialist som skal brukes, men forsikringsselskapet vil normalt ikke betale for erklæringen med mindre de har akseptert spesialisten på forhånd. Derfor må du ha en advokat som vet hvem som kan brukes og kan foreslå flere navn på spesialister. En streng spesialisterklæring kan i verste fall føre til at du mister retten på erstatning eller gjøre veien videre vanskelig.

Hva er oppreisning?

Oppreisning er ment å virke som en straff og gi en erstatning for fysiske og psykiske lidelser. Et vilkår for å få oppreisning er at den som har påført lidelsen har opptrådt grovt uaktsomt.

Les mer: Oppreisningserstatning

Hva er menerstatning?

Menerstatning er erstatning for en ikke-økonomisk skade som har medført en varig medisinsk invaliditet.

Hva er medisinsk invaliditet?

Med medisinsk invaliditet forstås den fysiske og/eller den psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom erfaringsmessig forårsaker. Invaliditeten fastsettes på objektivt grunnlag uten hensyn til den skaddes yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser og lignende. Invaliditetsgraden fastsettes av lege etter Sosialdepartementets invaliditetstabell for trafikkskader.

Les mer: Hva er meidisinsk invaliditet?

Hva er varig arbeidsuførhet?

Etter at dine muligheter til å fungere i arbeidslivet er vurdert, ofte av NAV gjennom ulike arbeidsutprøvinger, vil din evne til å arbeide bli fastsatt som en varig arbeidsuførhet i prosent.

Når kan en erstatningssak etter en trafikkulykke avsluttes?

Hvordan skadene du er påført leges har stor betydning. Dess raskere du får avklart skaden, om du blir helt skadefri eller det blir klart hvordan den varige skadetilstanden din blir dess raskere kan saken avsluttes. I tillegg må det også være avklart om du klarer å jobbe, hvor mye og omtrentlig hvilken inntekt vil du få med skaden. Det er først når dette er avklart at du vet hvilket fremtidig økonomisk  tap du vil ha.

Hva skjer hvis jeg blir påkjørt og bilfører stikker av?

Du bør melde fra til politiet. Deretter må du kontakte Trafikkforsikringsforeningen (TFF) som vil behandle erstatningssaken.

Hva har jeg krav på å få erstattet etter en trafikkulykke?

Du har krav på å få erstattet det økonomiske tapet som ulykken har ført til og eventuelt menerstatning hvis skaden har medført en varig medisinsk invaliditet på 15% eller mer. Det økonomiske tapet vil ofte være utgifter til lege, behandling, medisiner, reise med mer. Inntektstap du har etter skaden. Det kan være overtidstap, diverse tillegg du har og som sykepengene ikke dekker. Fremtidig inntektstap, pensjonstap, skatteulempe, hjemmearbeidstap, utgifter med mer.

Når bør jeg kontakte advokat etter en bilulykke?

Det kan være fornuftig å kontakte advokat tidlig etter en ulykke hvis du har en skade som fører til sykemelding eller økonomisk tap. Hos oss vil du alltid få en gratis samtale med informasjon om hva du har krav på, hva du selv må passe på, hva som skjer videre, forholdet til NAV, erstatningsposter med mer. Du bør alltid kontakte advokat før spesialist til å utarbeide spesialisterklæring skal bestemmes.

Må noen ha skyld i en bilulykken, eller bli straffet for at jeg har krav på erstatning?

Nei, ingen må straffes eller ha skyld i at en ulykke skjer. Det er et objektivt ansvar.

Hva hvis jeg selv har vært uforsiktig eller er skyld i ulykken, får jeg likevel erstatning?

Som hovedregel får du likevel erstatning, men det kan bli en reduksjon i erstatningen avhengig av din skyld.

Hvem betaler erstatning etter en trafikkulykke?

Det er forsikringsselskapet til den bilen som har forårsaket ulykken. Våre advokater kan hjelpe deg med å beregne hva slags erstatnings du har krav på etter en trafikkulykke.

Får jeg erstatning hvis bilen som forårsaket ulykken ikke hadde tegnet forsikring?

Ja, du får erstatning uansett

Når bør jeg melde skaden til forsikringsselskapet?

Dersom du blir sykemeldt eller har økonomisk tap som følge av skaden bør du melde skaden til forsikringsselskapet.

Hvem betaler advokathonorar etter en trafikkulykke?

Forsikringsselskapet er pliktig til å betale advokathonorar etter det som er «nødvendig og rimelig». Det vil som hovedregel si at du får dekket advokathonoraret. Dette er et av de vanligste spørsmålene vi får. Den første konsultasjonen er uansett gratis, ta kontakt med oss og få svar på det du lurer på.