Yrkessykdom og yrkesskadeerstatning

Hvis du har fått en yrkessykdom, er det viktig å få hjelp til å vurdere saken din og få informasjon om hvilke rettigheter du har. Vi kan bistå med å få erstattet inntektstap, behandlingsutgifter og andre utgifter fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Vi kan også hjelpe deg med å få godkjent en yrkessykdom. Vi har lang erfaring med valg av spesialist, utarbeidelse av et endelig erstatningskrav og forhandlinger med forsikringsselskapet.

Regelverket for yrkessykdommer er det samme som for yrkesskader. 

Mange opplever det som utfordrende å stå i saken alene ovenfor forsikringsselskapet. Vi hjelper deg med det, slik at du kan fokusere på egen rehabilitering.

Kontakt oss for en gratis vurdering av din sak

Har jeg krav på erstatning fra arbeidsgiver etter en yrkessykdom?

Dersom du har fått en sykdom på jobb kan du ha krav på erstatning.

En yrkessykdomssak er en sak mellom deg og forsikringsselskapet som arbeidsgiver har tegnet yrkesskadeforsikring i. Svært unntaksvis kan arbeidsgiver bli ansvarlig.

Hvorfor er det viktig å kontakte advokat så raskt som mulig?

Det er fordi tidlig informasjon kan sikre dine rettigheter best mulig. Det er flere ting det er viktig å vite om tidlig i prosessen og saken din kan bli mer utfordrende å håndtere dersom du ikke har kjennskap til dette.

Her kan du lese mer om våre tips dersom du blir skadet på jobb og våre svar på ofte stilte spørsmål.

Mange av våre klienter har forsøkt å håndtere saken sin selv først, men opplever at det er utfordrende. Vi kan vise til flere eksempler på saker hvor våre klienter har vunnet frem med sine krav om erstatning etter yrkesskade.

Må jeg betale for advokatutgiftene?

Den første konsultasjonen skjer på telefonen og er alltid gratis. Du bestemmer selv om du vil at vi skal bistå deg videre. Du vil uansett få tips og råd om veien videre.

Hovedregelen er at forsikringsselskapet dekker vårt advokatsalær. Du får mer informasjon om dette før du signerer en oppdragsavtale med oss.

Hvorfor bør du kontakte advokatfirmaet Unneland?

Vi kan forsiktig anslå at du vil oppnå mellom 50% og 100% mer i erstatning ved å bruke oss, enn ved å håndtere din egen sak overfor forsikringsselskapet. Du vil med andre ord få en mer riktig erstatning ved å få profesjonell bistand av en advokat.

Du kan lese mer om saker vi har håndtert her.

Advokatfirmaet Unneland AS har spisskompetanse med mer enn 30 års erfaring. Våre advokater arbeider kun med personskader; yrkessykdom, yrkesskader og trafikkskader, og har derfor god kompetanse på området.

Du kan selv bestemme om du trenger bistand etter at du har snakket med oss, vi hjelper deg uansett med råd og informasjon om hva du bør passe på.

Kontakt oss for en gratis vurdering av din sak

Hva har jeg krav på i erstatning ved yrkessykdom?

Dersom du får en sykdom på jobb kan du ha krav på å få dekket inntektstap, utgifter, fremtidig inntektstap (grunnerstatning), hjemmearbeidstap, ménerstatning, både fra forsikringsselskapet og NAV, oppreisning, forsørgertap og utgifter til advokat.

Du kan lese mer om dette her.

Kan jeg få erstatning for yrkessykdom?

Det er ofte en sammensatt, vanskelig og arbeidskrevende medisinsk prosess å få fastslått en yrkessykdom. Arbeidsgiver plikter å melde en yrkesskade til NAV, og du har selv ansvaret for å melde skaden til arbeidsgivers forsikringsselskap. For den videre prosessen er lovverket komplisert, og det skal foretas omfattende og vanskelige skjønnsmessige vurderinger. Du vil derfor svært ofte ha behov for juridisk bistand for å sikre deg at de riktige vurderinger blir foretatt. Advokaten du velger må ha bred og lang erfaring på området.

Her kan du lese mer om hvilke rettigheter du har ved godkjent yrkessykdom.

Her finner du eksempler på saker hvor det er tilkjent erstatning ved yrkessykdom.

Løsemiddelskade erstatning

Løsemiddelskade er en sykdom du har fått ved å ha blitt utsatt for giftige stoffer. Dersom du har blitt utsatt for påvirkningen gjennom ditt arbeid på din arbeidsplass kan det være en yrkessykdom.

Les mer: Løsemiddelskade – erstatning

Hva bør jeg gjøre dersom jeg lurer på om jeg har fått en yrkessykdom?

Vi får ofte mange spørsmål fra klienter som lurer på om de har blitt syke som følge av jobben og om det er snakk om en yrkessykdom. Hvordan får jeg avklart om det er en yrkessykdom? Hvem godkjenner yrkessykdommer? Når oppstod sykdommen?

Disse spørsmlene er ofte kompliserte i yrkessykdomssaker og vi anbefaler derfor at du tar kontakt med oss for å diskutere din sak.

Er det spesielle regler hos NAV for yrkessykdom?

NAV har mye informsjon til deg som har er blitt syk på jobb og ved en yrkessykdom er det gunstigere regler for beregning av grunnlaget for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. Dette kan du lese mer om her.

Helfo dekker som hovedregel alle behandlings- og medisinutgifter ved yrkessykdom uten at du må betale egenandel. Her finner du søknadsskjema og mer informasjon.

Hva må jeg bevise?

Det er du som må bevise at du har fått sykdommen på jobb. Det er gjennom dine journaler at du kan bevise at du har fått en sykdom. Journalene er ofte helt avgjørende når du senere skal bevise at sykdommen skyldes arbeidet ditt. Vår erfaring viser at dette er et forhold som kan skape problemer og gjøre at saken din svekkes eller at du ikke klarer å bevise at vilkårene for å få erstatning er oppfylt. Det er derfor viktig at du oppsøker lege/behandlere jevnlig for å sikre dokumentasjon av dine plager.

Når kan saken avsluttes?

Når skaden er stabilisert og anses varig, normalt etter 2-3 år bør det innhentes en spesialisterklæring hvor skadene dine vurderes. Spesialisten konkluderer med hvilken medisinsk invaliditet sykdommen har etter Arbeids- og sosialdepartementets invaliditetstabell. Videre beskriver spesialisten dine funksjonshemninger i arbeidslivet, det vil si, hvor mye kan du jobbe. Valg av spesialist er viktig og kan få avgjørende betydning for utfallet av din sak. Vi bistår ved valg av spesialist i din sak for å sikre at vedkommende har riktig kompetanse og erfaring til å vurdere din sykdom.

Har du andre forsikringer?

Undersøk hvilke forsikringer du har og meld fra skriftlig til selskapet. Det har betydning i forhold til forsinkelsesrenter og du unngår at kravet blir foreldet. Noen ganger kan du ha forsikringer som er overlappende og du kan ha krav mot flere selskaper.