Yrkessykdom

Dersom du har blitt utsatt for skade eller sykdom som følge av en ulykke på jobb, kan du ha krav på erstatning. Les mer om hva som er dine rettigheter og arbeidsgivers plikter ved yrkessykdom.

Hva er en yrkessykdom?

En yrkessykdom er etter yrkesskadeforsikringslovens § 11:

  1. skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke (yrkesskade),
  2. skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven  § 13-4 er likestilt med yrkesskade,
  3. annen skade og sykdom, dersom denne skyldes påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.

Det er ofte en sammensatt, vanskelig og arbeidskrevende medisinsk prosess å få fastslått en yrkessykdom.

Kontakt oss for en gratis vurdering av din sak!

Yrkessykdom – hvem har plikt til å melde?

Når du har vært utsatt for en yrkesskade plikter arbeidsgiver å melde yrkesskaden til NAV på fastsatt skjema. Den yrkesskadde har selv ansvaret for å melde skaden til arbeidsgivers forsikringsselskap. I praksis vil arbeidsgiveren gjøre dette i samråd med den ansatte. Ved alvorlige yrkesskader skal politiet og arbeidstilsyn varsles. Hvis lege får mistanke om at det kan være en yrkessykdom plikter legen å sende melding til NAV. Meld fra om arbeidsulykker og lovbrudd til Arbeidstilsynet.

Yrkessykdom – gangen videre i saken

Når NAV mottar melding om yrkessykdom vil NAV gjøre en henvendelse til arbeidsmedisinsk avdeling ved et større sykehus og be om en vurdering av om vilkårene for yrkessykdom foreligger. NAV plikter å utrede saken og ta stilling til om det er en yrkessykdom innen 12 måneder etter at melding om sykdommen er mottatt. Les mer om yrkessykdommer på STAMI.

Det er ofte et ganske omfattende og tidkrevende arbeid å utrede og vurdere om en sykdom er en yrkessykdom. Ta kontakt med oss for bistand.

Hvilket forsikringsselskap skal behandle din sak om yrkessykdom?

Det er ofte vanskelig å finne ut hvilket forsikringsselskap som er ansvarlig og skal behandle saken din. Forsikringsselskapet til den arbeidsgiver du hadde på det tidspunkt da du første gang søkte lege for sykdommen, er det som er ansvarlig. Det er dette selskapet som skal behandle dine erstatningskrav etter yrkessykdommen.

Lovverket er her komplisert og vurderingen av hvorvidt sykdommen faller inn under lov om yrkesskadeforsikring og hvilket forsikringsselskap som skal bære ansvaret, vil være skjønnsmessig og omfattende. I slike saker vil du nesten alltid ha behov for juridisk bistand for å sikre deg at de riktige vurderinger blir foretatt. Vi hjelper deg med din sak. Ta kontakt.

Forsikringsselskapet vil normalt ikke ta stilling til om det er erstatningsansvarlig før NAV har vurdert og godkjent sykdommen som yrkessykdom. Selv da er det ikke noen automatikk i at forsikringsselskapet følger NAV sitt standpunkt.

Etter positivt vedtak fra NAV behandles en yrkessykdomssak på samme måte som en yrkesskadesak.